Krakchemia S.A

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez KRAKCHEMIA S.A. w 2017r w formacie pdf

(zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007r. Zarząd Krakchemia S.A. przedstawia Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Krakchemia S.A. Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do Raportu Rocznego Krakchemia S.A.)

 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. za 2017 rok z badania i oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017

 

Niniejsze  sprawozdanie  stanowi  wypełnienie  obowiązków  Rady  Nadzorczej,  wynikających z treści art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z ust. 2 pkt. 2.2 Regulaminu Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.

 Rada  Nadzorcza  KRAKCHEMIA  S.A.  dokonała  oceny  sprawozdania  finansowego i  sprawozdania  Zarządu  z  działalności  KRAKCHEMIA  S.A.  (dalej  „Spółka”)  za  rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

 W  ramach  oceny  sprawozdania  finansowego  Spółki  przedmiotem  oceny  Rady  Nadzorczej było: 

- sprawozdanie  z  sytuacji  finansowej  sporządzone  na  dzień  31.12.2017r.,  które  po  stronie aktywów  oraz  kapitału  własnego  i  zobowiązań  wykazuje  sumy  w  wysokości 129 231 tys. zł,

- sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. wykazujące stratę netto w wysokości (-)8 367 tys. zł,

- sprawozdanie  ze  zmian  w  kapitale  własnym  wykazujące  w  okresie  od  01.01.2017  do 31.12.2017r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 325 tys. zł,

- sprawozdanie  z  przepływów  pieniężnych  wykazujące  w  okresie  od  01.01.2017  do 31.12.2017r.  zwiększenie  stanu  środków  pieniężnych  i  kredytu  w  rachunku  bieżącym  o kwotę 4 900 tys. zł,

- informacje  dodatkowe  o  przyjętych  zasadach  rachunkowości  oraz  inne  informacje objaśniające. 

 Badanie  sprawozdania  finansowego  Spółki  odbyło  się  przez  biegłego  rewidenta  zgodnie z umową zawartą  w dniu  22 czerwca  2017  r. z  Kancelarią  Biegłych Rewidentów „Konto” Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Syrokomli  17,  wpisaną  na  listę  podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.

 Rada  Nadzorcza  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem  niezależnego  biegłego  z  badania sprawozdania  finansowego  Spółki  za  okres  roku  obrotowego  od  1  stycznia  do  31  grudnia 2017  roku  w  związku  z  zakończeniem  okresu  sprawozdawczego  Spółki.  Rada  Nadzorcza stwierdza,  że  zakres  prac  związany  z  badaniem  sprawozdania  finansowego,  określony w  umowie  z  biegłym  rewidentem  został  zrealizowany.  Opinie  wyrażone  przez  biegłego rewidenta  są  opiniami  bez  zastrzeżeń,  co  do  prawidłowości  i  rzetelności  zbadanych sprawozdań finansowych.

Zgodnie  z  opinią  biegłego  rewidenta  sprawozdanie  z  działalności  Spółki  za  2017  rok  jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

 Członkowie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w ciągu roku obrotowego zapoznawali się  z  otrzymywanymi  od  Zarządu  Spółki  informacjami  o  istotnych  sprawach  dotyczących działalności  Spółki  oraz  o  ryzykach  związanych  z  prowadzoną  działalnością  i  sposobem zarządzania tymi ryzykami.

Rada  Nadzorcza  zapoznała  się  również  z  wynikami  prac  Komitetu  Audytu  związanymi z  monitorowaniem  procesu  sprawozdawczości  finansowej  Spółki,  skuteczności  systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Komitet Audytu  nie  wniósł  żadnych  zastrzeżeń,  co  do  właściwości  i  poprawności  monitorowanych procesów.  Nie  stwierdzono  nieprawidłowości  i  nierzetelności  w  zakresie  sporządzanych sprawozdań.  Według  oceny  Komitetu  Audytu  zarówno  sprawozdanie  finansowe  jak i sprawozdanie z działalności Spółki w sposób prawidłowy i rzetelny przedstawiają sytuację Spółki za rok obrotowy 2017. Nie stwierdzono również nieprawidłowości co do niezależności biegłego rewidenta. Biegły rewident w badanym okresie nie świadczył na rzecz Spółki innych usług niż badanie sprawozdania finansowego Spółki.

 Rada  Nadzorcza  pozytywnie  ocenia  przedstawione  przez  Zarząd  Spółki  informacje o zarządzaniu ryzykami w ramach działającego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej oraz stosowanych  w  Spółce  metodach  rachunkowości.  Stwierdza,  że  procedury  stosowane w Spółce umożliwiają kontrolę procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

 Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2017 rok zostało sporządzone we wszystkich  istotnych  aspektach,  w  ustalonym  przepisami  czasie,  w  sposób  rzetelny i prawidłowy  oraz jest  zgodne  co  do  formy  i  treści  z  postanowieniami  statutu  Spółki  oraz obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie to jest również zgodne zarówno z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym oraz odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 W  ocenie  Rady  Nadzorczej,  zgodnie  z  jej  wiedzą,  w  swoim  sprawozdaniu  z  działalności Spółki  za  2017  rok  Zarząd  w  sposób  należyty  wykazuje  zagrożenia  i  ryzyka  prowadzonej działalności  oraz  opisuje  przebieg  zdarzeń  mających  istotny  wpływ  na  wynik  operacyjny Spółki i jej działalność. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  zawiera  informacje  wymagane  przepisami  ustawy  o  rachunkowości  oraz  spełnia obowiązki informacyjne Spółki. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

 Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie sposobu pokrycia  straty  wykazanej  w  sprawozdaniu  finansowym  Spółki  za  rok  obrotowy  2017 odpowiada wymogom formalnym. Treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarta w nim propozycja jest zgodna z interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy.

 Powyższa  ocena  uzasadnia  przyjęcie  wyżej  wymienionego  dokumentu.  Rada  Nadzorcza wnioskuje  zatem  o  podjęcie  przez  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  stosownej uchwały uwzględniającej  treść wniosku  Zarządu w sprawie sposobu  pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017.

 Na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji, w swojej ocenie Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń i uwag do sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z  działalności  Spółki  za  rok  obrotowy  2017,  jak  również  nie  wnosi  zastrzeżeń  i  uwag  do wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017. 

 Mając na względzie powyższe oceny i opinie Rada Nadzorcza Spółki wnosi o przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z  działalności  Spółki  za  rok  obrotowy  2017  oraz  wnioskuje  o  podjęcie  przez  Zwyczajne Walne  Zgromadzenie  Spółki  stosownej  uchwały  uwzględniającej  treść  wniosku  Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, tj. pokrycia starty wynoszącej 8 367 159,19 zł (słownie: osiem milionów trzysta  sześćdziesiąt  siedem  tysięcy  sto  pięćdziesiąt  dziewięć  19/100  złotych)  z  kapitału zapasowego Spółki.

 Rada  Nadzorcza  Spółki  nie  wnosi  zastrzeżeń  co  do  udzielenia  przez  Walne  Zgromadzenie Spółki absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

 

Kraków 9 kwietnia 2018 r.

 Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A.                   

 

Jerzy Mazgaj                                                                    _____________________________
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Mazgaj                                                                _____________________________
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej


Katarzyna Siedlecka-Hajbos                                            _____________________________
Członek Rady Nadzorczej 

Krakchemia Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk