Krakchemia S.A

30.01.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2019 Z DNIA 30.01.2019
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku: 

  1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 
  2. za I kwartał 2019 roku – 29.05.2019 (środa)
  3. za III kwartał 2019 roku – 28.11.2019 (czwartek)  
  4. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku – 30.09.2019 (poniedziałek)  

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2018 rok – 30.04.2019 (wtorek) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2019 roku zgodnie z zapisami § 79 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim