Krakchemia S.A

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA  2019
Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

    w tys. PLN w tys. EUR
  WYBRANE DANE FINANSOWE  Okres od 1 stycznia do 31 grudnia Okres od 1 stycznia do 31 grudnia
    2019 2018 2019 2018
           
  SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY        
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 182408 225576 42403 52866
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej -10697 -14078 -2487 -3299
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -11339 -15225 -2636 -3568
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej -13009 -12861 -3024 -3014
           
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH        
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1269 -840 -295 -197
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12517 3126 2910 733
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1289 -1840 300 -431
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie 12536 446 2914 105
           
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9000000 9000000 9000000 9000000
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -1,45 -1,43 -0,34 -0,33
           
  Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,3018 PLN, a za  12 miesięcy 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,2669 PLN.
  Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
           
           
    w tys. PLN w tys. EUR
  WYBRANE DANE FINANSOWE   Stan na                2019-12-31  Stan na                2018-12-31    Stan na                2019-12-31    Stan na                2018-12-31 
           
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ    
11 Aktywa razem 72905 104501 17120 24303
12 Zobowiązania długoterminowe 8539 1334 2005 310
13 Zobowiązania krótkoterminowe 24284 48731 5702 11333
14 Kapitał własny 40083 54436 9412 12660
15 Kapitał zakładowy 9000 9000 2113 2093
           
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9000000 9000000 9000000 9000000
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 4,45 6,05 1,04 1,41
           
  Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2019 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2585 PLN, na 31.12.2018 który wynosił: 1 EUR=4,3000 PLN 
  Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA  III KWARTAŁ 2019
Okres od 1 stycznia do 30 września 2019

    w tys. PLN w tys. EUR    
  WYBRANE DANE FINANSOWE  Okres od 1 stycznia do 30 września Okres od 1 stycznia do 30 września    
    2019 2018 2019 2018    
               
  SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY            
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 147147 171998 34152 40437    
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej -5343 -4103 -1240 -965    
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -5783 -5012 -1342 -1178    
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej -4609 -4151 -1070 -976    
               
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH            
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1924 -814 447 -191    
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11692 3484 2714 819    
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1822 -1457 -423 -343    
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie 11794 1213 2737 285    
               
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9000000 9000000 9000000 9000000    
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -0,51 -0,46 -0,12 -0,11    
               
  Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,3086 PLN, a za  9 miesięcy 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,2535 PLN     
  Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.    
               
               
    w tys. PLN w tys. EUR
  WYBRANE DANE FINANSOWE   Stan na                2019-09-30   Stan na                2018-12-31    Stan na                2018-09-30   Stan na                2019-09-30   Stan na                2018-12-31    Stan na                2018-09-30 
               
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ      
11 Aktywa razem 87 893 104 501 119 906 20 096 24 303 28 072
12 Zobowiązania długoterminowe 6 346 1 334 901 1 451 310 211
13 Zobowiązania krótkoterminowe 32 911 48 731 56 432 7 525 11 333 13 212
14 Kapitał własny 48 636 54 436 62 573 11 120 12 660 14 649
15 Kapitał zakładowy 9 000 9 000 9 000 2 058 2 093 2 107
               
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 5,4 6,05 6,95 1,24 1,41 1,63
               
  Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.20189 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3736 PLN, na 31.12.2018 który wynosił: 1 EUR=4,300 PLN oraz na 30.09.2018 roku który wynosił: 1 EUR=4,2714 PLN.
  Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019

  w tys. PLN w tys. EUR    
WYBRANE DANE FINANSOWE  Okres od 1 stycznia do 30 czerwca  Okres od 1 stycznia do 30 czerwca     
  2019 2018 2019 2018    
             
SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY            
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 101 959 116 416 23 778 27 460    
Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej -2 937 -3 782 -685 -892    
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -3 243 -4 339 -756 -1 023    
Zysk netto z działalności kontynuowanej -2 617 -3 595 -610 -848    
             
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH            
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 630 -3 155 380 -744    
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 666 -861 2 487 -203    
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 257 -946 -293 -223    
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie 11 039 -4 962 2 574 -1 170    
             
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000    
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -0,29 -0,4 -0,07 -0,09    
             
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,288 PLN, a za  6 miesięcy 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,2394 PLN    
             
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.    
             
             
  w tys. PLN w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE   Stan na                2019-06-30   Stan na                2018-12-31    Stan na                2018-06-30   Stan na                2019-06-30   Stan na                2018-12-31    Stan na                2018-06-30 
             
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ      
Aktywa razem 98 867 104 501 132 636 23 252 24 303 30 410
Zobowiązania długoterminowe 6 800 1 334 1 340 1 599 310 307
Zobowiązania krótkoterminowe 41 647 48 731 63 693 9 795 11 333 14 603
Kapitał własny 50 420 54 436 67 603 11 858 12 660 15 500
Kapitał zakładowy 9 000 9 000 9 000 2 117 2 093 2 063
             
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 5,6 6,05 7,51 1,32 1,41 1,72
             
             
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2019 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2520 PLN, na 31.12.2018 który wynosił: 1 EUR=4,300 PLN oraz na 30.06.2018 roku który wynosił: 1 EUR=4,3616 PLN.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I KWARTAŁ 2019
Okres  od 1 stycznia do 30 marca 2019

w tys. PLN  w tys. EUR   
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej  52 864 12 300
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej  -2 468 -574
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej  -2 565 -597
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej  -2 085 -485
5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej  1 430 333
6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej  -80 -19
7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej  -614 -143
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie  736 171
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)  9 000 000 9 000 000
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)  -0,23 -0,05
11 Aktywa razem  113 931 26 488
12 Zobowiązania długoterminowe  7 437 1729
13 Zobowiązania krótkoterminowe  53 307 12 393
14 Kapitał własny  53 187 12 365
15 Kapitał zakładowy  9 000 2 092
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)  9 000 000 9 000 000
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)  5,91 1,37
         
         
         
  Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,2978 PLN, a za 3 miesiące 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,1784 PLN.
 
  Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.  
  Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2019 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3013 PLN, na 31.12.2018 który wynosił: 1 EUR=4,3000 PLN oraz na 31.03.2018 roku który wynosił: 1 EUR=4,2085 PLN  
  Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.