Krakchemia S.A

 29.04.2021
RAPORT OKRESOWY
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2020

 Pismo Prezesa Zarządu

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za 2020 rok

 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez KRAKCHEMIA S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020

Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności

Oświadczenia Rady Nadzorczej

Informacja zarządu dotycząca firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych

Oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

 

26.11.2020
RAPORT OKRESOWY
ZA III KWARTAŁ 2020

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 w formacie pdf

Informacja dodatkowa za III kwartał 2020 w formacie pdf

 


 

  30.09.2020
RAPORT OKRESOWY
ZA I PÓŁROCZE 2020

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku w formacie pdf

Półroczne sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za I półrocze 2020 roku w formacie pdf

Oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego półrocznego skróconego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności KRAKCHEMIA S.A.


Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

 


 

 28.05.2020
RAPORT OKRESOWY
ZA I KWARTAŁ 2020

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 w formacie pdf

Informacja dodatkowa za I kwartał 2020 w formacie pdf