Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA  III KWARTAŁ 2020
Okres od 1 stycznia do 30 września 2020

    w tys. PLN w tys. EUR    
  WYBRANE DANE FINANSOWE  Okres od 1 stycznia do 30 września Okres od 1 stycznia do 30 września    
    2020 2019 2020 2019    
               
  SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY            
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 83643 147147 18830 34152    
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej -4973 -5249 -1120 -1218    
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -5365 -5783 -1208 -1342    
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej -4412 -4609 -993 -1070    
               
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH            
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4666 943 1050 219    
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 287 11352 65 2635    
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3959 -501 -891 -116    
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie 994 11794 224 2737    
               
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9000000 9000000 9000000 9000000    
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -0,49 -0,51 -0,11 -0,12    
               
  Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2020 roku wyniósł: 1 EUR=4,4420 PLN, a za  9 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,3086 PLN     
  Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.    
  Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości jakie zostały przyjęte od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę o rachunkowości.      
               
    w tys. PLN w tys. EUR
  WYBRANE DANE FINANSOWE   Stan na                2020-09-30   Stan na                2019-12-31    Stan na                2019-09-30   Stan na                2020-09-30   Stan na                2019-12-31    Stan na                2019-09-30 
               
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ      
11 Aktywa razem 49006 61241 77703 10826 14381 17766
12 Zobowiązania długoterminowe 661 724 726 146 170 166
13 Zobowiązania krótkoterminowe 15963 22295 31796 3526 5235 7270
14 Kapitał własny 31059 36860 43773 6861 8656 10008
15 Kapitał zakładowy 9000 9000 9000 1988 2113 2058
               
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 3,45 4,1 4,86 0,76 0,97 1,11
               
               
  Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2020 roku, który wynosił: 1 EUR=4,5268 PLN, na 31.12.2019 który wynosił: 1 EUR=4,2585 PLN oraz na 30.09.2019 roku który wynosił: 1 EUR=4,3736 PLN. Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości jakie zostały przyjęte od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę o rachunkowości.    

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020

    w tys. PLN w tys. EUR    
  WYBRANE DANE FINANSOWE  Okres od 1 stycznia do 30 czerwca  Okres od 1 stycznia do 30 czerwca     
    2020 2019 2020 2019    
               
  SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY            
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 59403 101959 13375 23778    
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej -3344 -3055 -753 -712    
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -3727 -3243 -839 -756    
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej -3065 -2617 -690 -610    
               
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH            
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5454 976 1228 228    
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 228 10325 51 2408    
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4036 -263 -909 -61    
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie 1646 11039 371 2574    
               
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9000000 9000000 9000000 9000000    
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -0,34 -0,29 -0,08 -0,07    
               
               
               
  Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2020 roku wyniósł: 1 EUR=4,4412 PLN, a za  6 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,288 PLN    
  Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości jakie zostały przyjęte od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę o rachunkowości.      
    w tys. PLN   w tys. EUR  
  WYBRANE DANE FINANSOWE   Stan na                2020-06-30   Stan na                2019-12-31    Stan na                2019-06-30   Stan na                2020-06-30   Stan na                2019-12-31    Stan na                2019-06-30 
               
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ            
11 Aktywa razem 52191 61241 88391 11686 14381 20788
12 Zobowiązania długoterminowe 546 724 825 122 170 194
13 Zobowiązania krótkoterminowe 17855 22295 40525 3998 5235 9531
14 Kapitał własny 32388 36860 45558 7252 8656 10714
15 Kapitał zakładowy 9000 9000 9000 2015 2113 2117
               
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 3,6 4,1 5,06 0,81 0,97 1,19
               
               
  Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2020 roku, który wynosił: 1 EUR=4,4660 PLN, na 31.12.2019 który wynosił: 1 EUR=4,2585 PLN oraz na 30.06.2019 roku który wynosił: 1 EUR=4,2520 PLN. Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości jakie zostały przyjęte od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę o rachunkowości.    

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020
Okres od 1 stycznia do 31 marca 2020

    w tys. PLN w tys. EUR    
  WYBRANE DANE FINANSOWE  Okres od 1 stycznia do 31 marca  Okres od 1 stycznia do 31 marca     
    2020 2019 2020 2019    
               
  SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY            
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 33041 52864 7516 12300    
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej -1282 -2468 -292 -574    
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -1311 -2565 -298 -597    
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej -1068 -2085 -243 -485    
               
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH            
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4256 1430 968 333    
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 182 -80 42 -19    
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4054 -614 -922 -143    
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie 385 736 88 171    
               
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9000000 9000000 9000000 9000000    
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -0,12 -0,23 -0,03 -0,05    
               
  Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2020 roku wyniósł: 1 EUR=4,3963 PLN, a za  3 miesiące 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,2978 PLN    
  Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.    
               
    w tys. PLN   w tys. EUR  
  WYBRANE DANE FINANSOWE   Stan na                2020-03-31   Stan na                2019-12-31    Stan na                2019-03-31   Stan na                2020-03-31   Stan na                2019-12-31    Stan na                2019-03-31 
               
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ            
11 Aktywa razem 65299 72905 113931 14344 17120 26488
12 Zobowiązania długoterminowe 5701 8539 7437 1252 2005 1729
13 Zobowiązania krótkoterminowe 22376 24284 53307 4915 5702 12393
14 Kapitał własny 37222 40082 53187 8177 9412 12365
15 Kapitał zakładowy 9000 9000 9000 1977 2113 2092
               
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000 9000000
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 4,14 4,45 5,91 0,91 1,04 1,37
               
               
               
  Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2019 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3013 PLN, na 31.12.2019 który wynosił: 1 EUR=4,2585 PLN oraz na 31.03.2020 roku który wynosił: 1 EUR=4,5523 PLN.    
  Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.