Krakchemia S.A

24.12.2021   ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK S.A

25.11.2021 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

26.10.2021 SPRZEDAŻ PRZEZ SPÓŁKĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

30.09.2021 PUBLIKACJA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

15.07.2021 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

24.06.2021   WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 24.06.2021 R.

24.06.2021  WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021r.

27.05.2021 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

27.05.2021  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAKCHEMIA S.A.

11.05.2021  INFORMACJA NA TEMAT WPŁYWU SKUTKÓW KORONAWIRUSA NA WYNIKI EMITENTA

29.04.2021 PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2020 ROK

16.04.2021 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

7.01.2021  TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 ROKU

5.01.2021  ODDALENIE SKARGI ZŁOŻONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEZ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE

5.01.2021  PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.

 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku: 

Kwiecień

29.04.2021 (czwartek)

Raport roczny za 2020 rok

Maj

27.05.2021 (czwartek)

Raport za I kwartał 2021 roku

Wrzesień

30.09.2021 (czwartek)

Raport za I półrocze 2021 roku

Listopad

25.11.2021 (czwartek)

Raport za III kwartał 2021 roku

 

Krakchemia S.A. w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2021 roku, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informuje, iż w 2021 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

  • 29 marzec – 29 kwiecień 2021
  • 26 kwiecień – 27 maj 2021
  • 30 sierpień – 30 wrzesień 2021
  • 25 październik – 25 listopad 2021