Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA  2021
Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021

   

                       w tys. PLN

w tys. EUR

 
 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

 

 

 

 

2021

2020

2021

2020

 

 
           

 

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

 

 

 

1

Przychody ze sprzedaży

114 117

109 935

24 930

24 571

 

 

2

Zysk/Strata operacyjny

529

-6 405

116

-1 432

 

 

3

Zysk/Strata przed opodatkowaniem

393

-6 902

86

-1 543

 

 

4

Zysk/Strata netto

288

-5 781

63

-1 292

 

 
           

 

 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 

 

 

 

 

 

5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

1 829

3 196

400

714

 

 

6

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

2 609

228

570

51

 

 

7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-196

-541

-43

-121

 

 

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

4 243

2 883

927

644

 

 
           

 

 

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

 

 

10

Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,03

-0,64

0,01

-0,14

 

 
                   

 

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2021 roku wyniósł: 1 EUR= 4,5775 PLN, a za 12 miesięcy 2020 roku wyniósł: 1 EUR= 4,4742 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

   

                                           w tys. PLN

  w tys. EUR

 

 

 

 
     

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

 Stan na                2021-12-31 

 Stan na                2020-12-31 

 Stan na                2021-12-31 

 Stan na                2020-12-31 

 

 
       

 

 

 

 

 

BILANS

 

 

 

11

Aktywa razem

42 405

45 642

9 220

9 890

 

 

12

Zobowiązania długoterminowe

3 328

579

724

125

 

 

13

Zobowiązania krótkoterminowe

7 119

13 913

1 548

3 015

 

 

14

Kapitał własny

30 920

30 090

6 723

6 520

 

 

15

Kapitał zakładowy

9 000

9 000

1 957

1 950

 

 
           

 

 

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

 

 

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

3,44

3,34

0,75

0,72

 

 
                       

 

 

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2021 roku, który wynosił: 1 EUR=4,5994 PLN, na 31.12.2020 który wynosił: 1 EUR= 4,6148 PLN Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA  III KWARTAŁ 2021
Okres od 1 stycznia do 30 września 2021

   

w tys. PLN

w tys. EUR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

Okres 0d 1 stycznia do 30 września

Okres od 1 stycznia do 30 września

2021

2020

2021

2020

           

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

 

 

 

1

Przychody ze sprzedaży

89 055

83 643

19 536

18 830

2

Zysk / Strata operacyjny

1 610

-4 973

353

-1 120

3

Zysk / Strata  przed opodatkowaniem

1 486

-5 365

326

-1 208

4

Zysk / Strata  netto

1 182

-4 412

259

-993

           

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 

 

 

 

5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

4 164

4 666

913

1 050

6

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-269

287

59

65

7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-385

-3 959

84

-891

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

3 510

994

770

224

           

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

10

Zysk / Strata w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,13

-0,49

0,03

-0,11

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2021 roku wyniósł: 1 EUR=4,5585 PLN, a za  9 miesięcy 2020 roku wyniósł:
1 EUR=4,4420 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

w tys. PLN

 

w tys. EUR

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

Stan na                2021-09-30

Stan na                2020-12-31

Stan na                2020-09-30

Stan na                2021-09-30

Stan na                2020-12-31

Stan na                2020-09-30

 

 

 

 

 

     

 

BILANS

 

 

 

 

11

Aktywa razem

46 563

45 642

49 006

10 051

9 890

10 826

12

Zobowiązania długoterminowe

383

579

661

83

125

146

13

Zobowiązania krótkoterminowe

12 901

13 913

15 963

2 785

3 015

3 526

14

Kapitał własny

32 097

30 090

31 059

6 928

6 520

6 861

15

Kapitał zakładowy

9 000

9 000

9 000

1 943

1 950

1 988

       

 

     

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

3,57

3,34

3,45

0,77

0,72

0,76

 

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2020 roku, który wynosił: 1 EUR=4,5268 PLN, na 31.12.2020 który wynosił: 1 EUR=4,6148 PLN oraz na 30.09.2021 roku który wynosił: 1 EUR=4,6329 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021

   

w tys. PLN

w tys. EUR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

Okres                                         od 1 stycznia do 30 czerwca

Okres                                         od 1 stycznia do 30 czerwca

2021

2020

2021

2020

           

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

 

 

 

1

Przychody ze sprzedaży

61 290

59 403

13 479

13 375

2

Zysk/strata  operacyjny

  2 471

(3 344)

 543

(753)

3

Zysk /strata przed opodatkowaniem

  2 413

(3 727)

 531

(839)

4

Zysk / strata netto

  1 934

(3 065)

 425

(690)

           

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 

 

 

 

5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

2 435

5 454

  535

1 228

6

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(272)

228

(60)

51

7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(251)

(4 036)

(55)

(909)

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

1 912

1 646

420

371

           

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

10

Zysk / strata w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)      

 0,21

-0,34

 0,05

-0,08

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2021 roku wyniósł: 1 EUR=4,5472 PLN, a za  6 miesięcy 2020 roku wyniósł:
1 EUR=4,4412 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

               

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

 Stan na                2021-06-30

 Stan na                2020-12-31 

 Stan na                2020-06-30

 Stan na                2021-06-30

 Stan na                2020-12-31 

 Stan na                2020-06-30  

 

 

 

 

 

 

   

 

BILANS

 

 

 

11

Aktywa razem

44 971

45 642

52 191

9 948

9 890

11 686

12

Zobowiązania długoterminowe

471

579

546

104

125

122

13

Zobowiązania krótkoterminowe

10 497

13 913

17 855

2 322

3 015

3 998

14

Kapitał własny

32 776

30 090

32 388

7 250

6 520

7 252

15

Kapitał podstawowy

9 000

9 000

9 000

1 991

1 950

2 015

               

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

3,64

3,34

3,60

0,81

0,72

0,81

 

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2021 roku, który wynosił: 1 EUR=4,5208 PLN, na 31.12.2020 który wynosił: 1 EUR=4,6148 PLN oraz na 30.06.2020 roku który wynosił: 1 EUR=4,4660 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021
Okres od 1 stycznia do 31 marca 2021

   

w tys. PLN

w tys. EUR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

Okres 0d 1 stycznia do 31 marca

Okres od 1 stycznia do 31 marca

2021

2020

2021

2020

           

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

 

 

 

1

Przychody ze sprzedaży

33 985

33 041

7 433

7 516

2

Zysk / Strata operacyjny

3 109

-1 469

680

-334

3

Zysk / Strata  przed opodatkowaniem

3 045

-1 407

666

-320

4

Zysk / Strata  netto

2 460

-1 164

538

-265

           

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 

 

 

 

5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

5 976

420

1 307

96

6

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-350

181

-77

41

7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-81

-216

-18

-49

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

5 545

385

1 213

88

           

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

10

Zysk / Strata w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,27

-0,12

0,06

-0,03

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2021 roku wyniósł: 1 EUR=4,5721 PLN, a za  3 miesiące 2020 roku wyniósł:
1 EUR=4,3963 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości, które zostały przyjęte w Spółce 30.06.2020 roku stosowane od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę o rachunkowości.

 

 

 

w tys. PLN

 

w tys. EUR

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

Stan na                2021-03-31

Stan na                2020-12-31

Stan na                2020-03-31

Stan na                2021-03-31

Stan na                2020-12-31

Stan na                2020-03-31

 

 

 

 

 

     

 

BILANS

 

 

 

 

11

Aktywa razem

46 737

45 642

57 527

10 029

9 890

12 637

12

Zobowiązania długoterminowe

561

579

570

120

125

125

13

Zobowiązania krótkoterminowe

12 713

13 913

21 700

2 728

3 015

4 767

14

Kapitał własny

32 428

30 090

33 904

6 958

6 520

7 448

15

Kapitał zakładowy

9 000

9 000

9 000

1 931

1 950

1 977

       

 

     

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

3,60

3,34

3,77

0,77

0,72

0,83

 

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2020 roku, który wynosił: 1 EUR=4,5523 PLN, na 31.12.2020 który wynosił: 1 EUR=4,6148 PLN oraz na 31.03.2021 roku który wynosił: 1 EUR=4,6603 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości, które zostały przyjęte w Spółce 30.06.2020 roku stosowane od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę o rachunkowości.