Krakchemia S.A

24.11.2022 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU

12.10.2022 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022

29.09.2022 PUBLIKACJA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

05.09.2022 POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST.1 ROZPORZĄDZENIA MAR

22.08.2022 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI KRAKCHEMIA S.A.

18.08.2022 POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST.1 ROZPORZĄDZENIA MAR

29.06.2022  PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) WRAZ Z COFNIĘCIEM OŚWIADCZENIA SPÓŁKI O WYPOWIEDZENIU UMOWY UBEZPIECZENIA

23.06.2022 WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

14.06.2022  KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 10/2022 ZAWIERAJĄCEGO WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.

13.06.2022  WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.

7.06.2022 POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ

07.06.2022   UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 7.06.2022 R.; POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ

26.05.2022 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

19.05.2022 UZUPEŁNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAKCHEMIA S.A.

5.05.2022 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAKCHEMIA S.A.

5.05.2022 ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI

29.04.2022 PRZYSTĄPIENIE SPÓŁKI DO PROGRAMU WSPIERANIA PŁYNNOŚCI        

28.04.2022 PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2021 ROK

27.04.2022  ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)

11.01.2022  TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2022 ROKU

 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku: 

Kwiecień

28.04.2022 (czwartek)

Raport roczny za 2021 rok

Maj

26.05.2022 (czwartek)

Raport za I kwartał 2022 roku

Wrzesień

29.09.2022 (czwartek)

Raport za I półrocze 2022 roku

Listopad

24.11.2022 (czwartek)

Raport za III kwartał 2022 roku

 

Krakchemia S.A. w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2021 roku, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informuje, iż w 2021 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

  • 28 marzec – 28 kwiecień 2022
  • 25 kwiecień – 26 maj 2022
  • 29 sierpień – 29 wrzesień 2022
  • 24 październik – 24 listopad 2022