Krakchemia S.A

Struktura Akcjonariatu oraz liczby głosów na WZA Krakchemia S.A

 stan na 22-08-2022

Akcjonariusze Liczba akcji i ich struktura w % Liczba głosów WZA i ich struktura w %  
Jerzy Mazgaj 3 220 423 35,78% 3 220 423 35,78%  
Peter Gyllenhammar AB 1 320 408 14,67% 1 320 408 14,67%  
Andrzej Zdebski 1 060 000 11,78% 1 060 000 11,78%  
Pozostali 3 399 169 37,77% 3 399 169 37,77%  
Ogólna liczba akcji spółki i głosów z nimi związanych 9 000 000 100,00% 9 000 000 100,00%  

Kapitał założycielski: 5 000 000 akcji Serii A.

Od 2007 r. kapitał zakładowy wynosił 10 000 000 złotych i dzielił się na 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 złotych każda, w tym:
5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5000000;
5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 5000001 do 10000000.

Od 2013 w wyniku skupu akcji kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9 000 000 akcji.
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.