Krakchemia S.A

Struktura Akcjonariatu oraz liczby głosów na WZA Krakchemia S.A

 stan na 08-07-2024

 

Akcjonariusze Liczba akcji i ich struktura w % Liczba głosów WZA i ich struktura w %
Jerzy Mazgaj 4 136 004 45,95% 4 136 004 45,95%
Andrzej Zdebski 1 060 000 11,78% 1 060 000 11,78%
Pozostali 3 803 996 42,27% 3 803 996 42,27%
Ogólna liczba akcji spółki i głosów z nimi związanych 9 000 000 100,00% 9 000 000 100,00%

 

Kapitał założycielski: 5 000 000 akcji Serii A.

Od 2007 r. kapitał zakładowy wynosił 10 000 000 złotych i dzielił się na 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 złotych każda, w tym:
5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5000000;
5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 5000001 do 10000000.

Od 2013 w wyniku skupu akcji kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9 000 000 akcji.
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.