Krakchemia S.A

12.10.2022 

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2022 Z DNIA 12.10.2022

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 

Zarząd Krakchemia S.A. ("Spółka") niniejszym dokonuje korekty treści raportu okresowego za I półrocze 2022 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 29.09.2022 roku. Korekta zawiera informację dotyczącą uzupełnienia raportu za I półrocze 2022 roku o stanowisko Zarządu  i opinii Rady Nadzorczej w sprawie raportu z zastrzeżeniem wydanego przez niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 co do obniżenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Korekty odpowiednio zamieszono w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2022 w pkt. 27 oraz w półrocznym sprawozdaniu z działalności  za I półrocze 2022 w pkt. 21. 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

05.09.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2022
POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST.1 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 22 sierpnia 2022 roku powiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR przesłanego przez Pana Jerzego Mazgaja – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

 Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

22.08.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2022
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI KRAKCHEMIA S.A.

 Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2022 r. wpłynęło do Spółki datowane na dzień 19 sierpnia 2022 r. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Jerzego Mazgaja dotyczące zmiany stanu posiadania akcji w Spółce w związku z transakcją nabycia akcji w dniu 17 sierpnia 2022 r.

 Przed transakcją akcjonariusz posiadał 2.962.386 akcji Spółki, co stanowiło 32,92% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentował 2.962.386 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 32,92% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku transakcji akcjonariusz posiada 3.220.423 akcji Spółki, co stanowi 35,78% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentuje 3.220.423 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 35,78 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie

 

18.08.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2022
POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST.1 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 sierpnia 2022 roku powiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR przesłanego przez IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH – jako osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze: Jerzym Mazgajem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Treść powiadomienia w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

29.06.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2022
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) WRAZ Z COFNIĘCIEM OŚWIADCZENIA SPÓŁKI O WYPOWIEDZENIU UMOWY UBEZPIECZENIA

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 roku otrzymał od  Compagnie Francaise d’Assurance Pour le Commerce Exterieur (dalej: „COFACE”) podpisany Aneks do Umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego Tradeliner nr 802004903 (dalej: „Umowa”), dotyczącej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej ryzyko braku zapłaty należności z tytułu dostaw zrealizowanych przez Spółkę w okresie obowiązywania Umowy, w którym to Aneksie Strony przedłużyły obowiązywanie Umowy na okres trwający od dnia 01 lipca 2022r. do dnia 30 czerwca 2024r. Zmianie uległy warunki ochrony. W ramach zawartego Aneksu Spółka wycofała oświadczenie z dnia 27 kwietnia 2022 roku o wypowiedzeniu Umowy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.
O zawarciu i przedłużeniu w/w Umowy, Spółka informowała w raportach bieżących nr 37/2016 z dnia 30.12.2016 roku, nr 15/2018 z dnia 29.06.2018 roku i nr 19/2020 z dnia 2.09.2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – MAR

 

23.06.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2022
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, z którym ma zostać zawarta umowa obejmująca:

- dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2022 roku,
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
- dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2023 roku
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ulica Wiśniowa 40 lok.5, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.
Spółka korzystała z usług Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. w zakresie badań i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata obrotowe 2020-2021.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – MAR

 

14.06.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2022 – KOREKTA

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 10/2022 ZAWIERAJĄCEGO WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do wiadomości, że na skutek pomyłki obliczeniowej w treści raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, zawierającego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 7 czerwca 2022 roku, błędnie wskazano wysokość procentowego udziału głosów relewantnych akcjonariuszy w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeni KRAKCHEMIA S.A. W pozostałym zakresie raport bieżący nr 10/2022 pozostaje aktualny

Prawidłowy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 7 czerwca 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:

Jerzy Mazgaj – posiadał 2 962 386 głosów, stanowiących 73,65 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 32,92 % ogólnej liczby głosów.

Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących 26,35 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

13.06.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2022
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. w dniu 7 czerwca 2022 roku:

Jerzy Mazgaj – posiadał 2 962 386 głosów, stanowiących 32,92 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 32,92 % ogólnej liczby głosów.
Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących 11,78 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

07.06.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2022
POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na posiedzeniu w dniu 07.06.2022 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na nową kadencję, zgodnie z którą Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt. 1.1 Statutu Spółki postanowiła, że Zarząd Spółki nowej kadencji będzie jednoosobowy. Rada Nadzorcza w skład Zarządu powołała Pana Andrzeja Zdebskiego i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Nota biograficzna Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Zdebskiego została przekazana do publicznej raportem bieżącym nr 6 w dniu 21.03.2019 roku.

Pan Andrzej Zdebski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
Par. 5 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

07.06.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2022
Powołanie Członków Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. na nową kadencję oraz wybór Członków Komitetu Audytu KRAKCHEMIA S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. w dniu 7.06.2022r. powołało sześcioosobową Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję w następującym składzie osobowym: Pan Jerzy Mazgaj, Pani Barbara Mazgaj, Pan Władysław Kardasiński, Pan Maciej Matusiak, Pan Wojciech Mazgaj, Pani Olga Lipińska-Długosz.

Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. w dniu 07.06.2022 roku ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Jerzy Mazgaj, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Barbara Mazgaj, Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Władysław Kardasiński.

Jednocześnie Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. w dniu 07.06.2022 roku dokonała wyboru Komitetu Audytu w następującym składzie: Pan Jerzy Mazgaj, Pan Maciej Matusiak oraz Pani Olga Lipińska-Długosz.

Noty biograficzne Pana Jerzego Mazgaja, Pani Barbary Mazgaj, Pana Władysława Kardasińskiego oraz Pana Macieja Matusiaka zostały przekazane raportami bieżącymi: nr 23/2019 z dnia 25.06.2019 oraz nr 14/2020 z dnia 30.06.2020.  

Pani Olga Lipińska-Długosz oraz Pan Wojciech Mazgaj oświadczyli, że nie występują w stosunku do nich ustawowe przesłanki uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności wskazane w art. 18 KSH i art. 387 KSH, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pani Olga Lipińska-Długosz oświadczyła, że spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a także z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Noty biograficzne Pani Olgi Lipińskiej-Długosz oraz Pana Wojciecha Mazgaja stanowią załączniki do raportu bieżącego.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

07.06.2022
Raport bieżący nr 7/2022

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 7.06.2022 R.; POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 7.06.2022 r. podjęło uchwały wskazane w Załączniku nr 1 do Raportu.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 7.06.2022 r. powołało do sześcioosobowej Rady Nadzorczej nowej kadencji: Jerzego Mazgaja, Barbarę Mazgaj, Wojciecha Mazgaja, Macieja Matusiaka, Olgę Lipińską-Długosz i Władysława Kardasińskiego.

Noty biograficzne członków Rady Nadzorczej stanowią Załącznik nr 2 do Raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

19.05.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2022 Z DNIA 19.05.2022 R.
Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 czerwca 2022 r. oraz publikacji projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w raporcie bieżącym nr 5/2022 z dnia 10 maja 2022 r., w uzupełnieniu projektów uchwał publikuje w załączeniu:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 r. dla celów projektu uchwały nr 6: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy ”

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Krakchemia A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok dla celów projektu uchwały nr 17: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wyraża pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.”

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 r.
Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

10.05.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2022 Z DNIA 05.05.2022 R.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Powstania Listopadowego 14.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 czerwca 2022 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://krakchemia.pl/ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-krakchemia-s-a.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

05.05.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2022 Z DNIA 05.05.2022 R.
Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 5 maja 2022 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 par. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Peter Gyllenhammar AB z siedzibą w Sztokholmie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji w Spółce w związku z transakcją sprzedaży akcji w dniu 4 maja 2022 r. Przed transakcją akcjonariusz posiadał 1.669.117 akcji Spółki, co stanowiło 18,55% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentował 1.669.117 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,55% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  W wyniku transakcji akcjonariusz posiada 1.320.408 akcji Spółki, co stanowi 14,67% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentuje 1.320.408  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,67 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie

 

29.04.2022
RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2022 Z DNIA 29.04.2022 R.
PRZYSTĄPIENIE SPÓŁKI DO PROGRAMU WSPIERANIA PŁYNNOŚCI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, iż z dniem 28 kwietnia 2022 roku Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności.

Z chwilą przystąpienia spółki do Programu Wspierania Płynności jej akcje przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.

Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 4 maja 2022 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

27.04.2022

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2022 Z DNIA 27.04.2022 R.

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 27.04.2022 r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego Tradeliner nr 802004903-1, CIT-W-RC1-PL1  Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE), dotyczącej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej ryzyko braku zapłaty należności z tytułu dostaw. W związku z wypowiedzeniem umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 30.06.2022 r.

O zawarciu i przedłużeniu w/w umowy, Spółka informowała w raportach bieżących nr 37/2016 z dnia 30.12.2016 roku, nr 15/2018 z dnia 29.06.2018 roku i nr 19/2020 z dnia 2.09.2022 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

11.01.2022

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2022 Z DNIA 11.01.2022 r.

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2022 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku: 

  1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 
    1. za I kwartał 2022 roku – 26.05.2022 (czwartek)
    2. za III kwartał 2022 roku – 24.11.2022 (czwartek)  
  2. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku – 29.09.2022 (czwartek)  
  3. Termin przekazania raportu rocznego za 2021 rok – 28.04.2022 (czwartek) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2022 roku zgodnie z postanowieniami § 7 9ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim