Krakchemia S.A

Raport bieżący nr 12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ  Z ALIOR BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 27.12.2023 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 22.12.2023 r. aneksu do Umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14.06.2017 r. zawarty pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A.

Saldo kwoty głównej kredytu wynosi obecnie 1.990.000,00 PLN.

Zgodnie z aneksem zmianie ulegają dzień ostatecznej spłaty kredytu na 31 grudnia 2024 roku oraz wysokość zastawu rejestrowego na ruchomościach (zapasach), który został obniżony do wartości nie niższej niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Spłata kapitału kredytu nastąpi w trzynastu (13) miesięcznych ratach, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 31 grudnia 2023 r. Pierwsza rata w kwocie 70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Jedenaście kolejnych rat w kwocie 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Ostatnia, trzynasta, rata będzie ratą wyrównująco – rozliczeniową, powodującą całkowitą spłatę kredytu.

O zawarciu Umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 14.06.2017 roku, a o zmianach m.in. w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 11.07.2018 r., nr 4/2019 z dnia 28.02.2019 r., nr 7/2019 z dnia 25.03.2019 r., nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 r., nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 r., nr 15/2019 z dnia 15.05.2019 r., nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 r., 30/2019 z dnia 29.07.2019 r., 33/2019 z dnia 26.09.2019 r., 5/2020 z dnia 06.03.2020 r., 1/2021 z dnia 05.01.2021 r. oraz 11/2021 z dnia 24.12.2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

Raport bieżący nr 11/2023 z dnia 07 listopada 2023 roku

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W  DNIU 06 LISTOPADA 2023 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 06 listopada 2023 roku:

Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących  48,82 % głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły
11,78 % ogólnej liczby głosów.

Jerzy Mazgaj posiadał 935 561 głosów, stanowiących  43,09 % głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 10,40 % ogólnej liczby głosów.

Anna Mazgaj posiadała 175 549 głosów, stanowiących  8,09 % głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 1,95 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Raport bieżący numer 10/2023 z dnia 06 listopada 2023 roku 

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 6.11.2023 R. 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 06.11.2023 r. podjęło uchwały wskazane w Załączniku nr 1 do Raportu. 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Raport bieżący nr 9/2023 z dnia 29 września 2023 roku

INFORMACJA O ROZWIĄZANIU PRZEZ EMITENTA UMOWY Z ANIMATOREM RYNKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w związku ze złożonym przez Spółkę wypowiedzeniem, z dniem 30.09.2023 r. rozwiązaniu ulega umowa o pełnienie funkcji animatora rynku zawarta przez Spółkę z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR

 

Raport bieżący nr 8/2023 z dnia 28 września 2023 roku 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A. 

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 listopada 2023 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Powstania Listopadowego 14. 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 6 listopada 2023 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.krakchemia.com.pl. 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Raport bieżący nr 7/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku

ZALECENIE Z URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w związku z zaleceniem otrzymanym z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) dotyczącym  ujęcia (utworzenia) rezerw na zobowiązania w związku z wydanymi decyzjami Dyrektora Izby Administracyjnej Skarbowej w Krakowie, określającymi zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za lata 2013-2015, w sprawie których Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał niekorzystne dla Spółki wyroki, Spółka w odpowiedzi wystosowanej do UKNF poinformowała UKNF, że zastosuje się do zaleceń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonych we wskazanym piśmie i w kolejnym sprawozdaniu finansowym utworzy rezerwy na wskazane zobowiązania, o których Spółka każdorazowo informowała w publikowanych raportach okresowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

Raport bieżący nr 6/2023 z dnia 06 czerwca 2023 roku

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 05 CZERWCA 2023 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 5 czerwca 2023 roku:

Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących  99,9999 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Raport bieżący numer 5/2023 z dnia 05 czerwca 2023 roku 

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 5.06.2023 R. 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 5.06.2023 r. podjęło uchwały wskazane w Załączniku nr 1 do Raportu. 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Raport bieżący nr 4/2023 z 9 maja 2023 r. 

Korekta raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 9 maja 2023 roku obejmującego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krakchemia S.A. 

Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej do raportu giełdowego nr 3/2023 dotyczącego
Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A. 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w treści raportu nr 3/2023 z dnia 09.05.2023 r. pomyłkowo zamieszczono błędną datę w zdaniu: 

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 czerwca 2022 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 

Treść prawidłowa zdania po korekcie jest następująca: 

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 5 czerwca 2023 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 

W pozostałym zakresie raport bieżący nr 3/2023 pozostaje aktualny. 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Raport bieżący nr 3/2023 z dnia 09 maja 2023 roku 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A. 

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Powstania Listopadowego 14. 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 czerwca 2022 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.krakchemia.com.pl. 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2023 Z DNIA 28.02.2023 R.

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 28.02.2023 r. otrzymał informację o podpisaniu aneksu datowanego na dzień 23.02.2023 r. do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. z dnia 14.06.2017 r. („Umowa Kredytowa”).

Saldo kwoty głównej kredytu wynosi obecnie 2.690.000,00 PLN. Zgodnie z aneksem zmianie ulegają wysokość spłat rat kapitału oraz ostatniej raty końcowej.

Spłata kapitału kredytu nastąpi w dziesięciu (10) miesięcznych ratach, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 28 lutego 2023 r., każda kwocie 70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), a ostatnia rata w dniu 31.12.2023 r. będzie ratą wyrównującą – rozliczeniową.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 r., nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 r., nr 15/2019 z dnia 15.05.2019 r., nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 r., 30/2019 z dnia 29.07.2019 r., nr 33/2019 z dnia 26.09.2019 r., nr 1/2021 z dnia 5.01.2021 r. oraz 11/2021 z dnia 24.12.2021 r. 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2023 Z DNIA 20.01.2023 r.

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2023 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

Terminy przekazywania raportów kwartalnych:

za I kwartał 2023 roku – 25.05.2023 (czwartek)

za III kwartał 2023 roku – 23.11.2023 (czwartek) 

Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku – 28.09.2023 (czwartek) 

Termin przekazania raportu rocznego za 2022 rok – 27.04.2023 (czwartek)

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2023 roku zgodnie z postanowieniami § 7 9ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

Podstawa prawna:

  • 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim