Krakchemia S.A

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2024 z dnia 12.07.2024 roku

Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 lipca 2024 r. Spółka otrzymała powiadomienie o Komunikacie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  („GPW”) dotyczącym przystąpienia Spółki do Programu Wspierania Płynności. 

Z chwilą przystąpienia Spółki do Programu Wspierania Płynności jej akcje przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności 

Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 16 lipca 2024 r. 

Komunikat GPW stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2024 z dnia 08.07.2024 roku

Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że
w dniu 8 lipca 2024 r. wpłynęło do Spółki datowane na dzień 4 lipca 2024 r. zawiadomienie w trybie art. 69 par. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Peter Gyllenhammar AB dotyczące zmiany stanu posiadania akcji w Spółce
w związku z transakcją sprzedaż akcji w dniu 1 lipca 2024 r.

Przed transakcją akcjonariusz posiadał 915.581 akcji Spółki, co stanowiło 10,17% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentował 915.581 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,17% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu notyfikowanej transakcji sprzedaży akcji Spółki akcjonariusz posiada 0 (zero) akcji Spółki, co stanowi 0,00 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentuje 0 (zero)  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,00 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2024 z dnia 04.07.2024 roku

Zawiadomienie o podpisaniu Umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2024 r. Spółka podpisała z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie umowę o pełnienie funkcji animatora emitenta, której przedmiotem jest pełnienie przez animatora funkcji członka giełdy - animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki notowanych na GPW. Umowa wchodzi w życie z dniem 08.07.2024 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2024 z dnia 02.07.2024 roku

Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

 Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 2 lipca 2024 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 par. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zmiany stanu posiadania akcji w Spółce w związku z transakcją nabycia akcji w dniu 1 lipca 2024 r.

Przed transakcją akcjonariusz posiadał 3.220.423 akcji Spółki, co stanowiło 35,78% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentował 3.220.423 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 35,78% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu notyfikowanej transakcji nabycia akcji Spółki akcjonariusz posiada 4.136.004 akcji Spółki, co stanowi 45,956% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentuje 4.136.004  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 45,956 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2024 z dnia 02.07.2024 roku

Powiadomienie o transakcji o której mowa w art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 02 lipca 2024 roku powiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust.1 Rozporządzenia MAR przesłanego przez Pana Jerzego Mazgaja – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

 Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2024 z dnia 19.06.2024 roku 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. w dniu 18 czerwca 2024 roku 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 18 czerwca 2024 roku:

Jerzy Mazgaj – posiadał 3 220 523 głosów, stanowiących  75,24 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 35,78 % ogólnej liczby głosów.

Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących  24,76 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78 % ogólnej liczby głosów.

Wojciech Mazgaj  – posiadał  305 000 głosów, stanowiących  7,13 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 3,39 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2024 z dnia 18.06.2024 roku 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 18.06.2024 roku. 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 18.06.2024 r. podjęło uchwały wskazane w Załączniku nr 1 do Raportu. 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2024 z dnia 24.05.2024 roku

Podpisanie Aneksu do Umowy ubezpieczenia z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2024 roku otrzymał od  Compagnie Francaise d’Assurance Pour le Commerce Exterieur (dalej: „COFACE”) podpisany Aneks do Umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego Tradeliner nr 802004903 (dalej: „Umowa”), dotyczącej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej ryzyko braku zapłaty należności z tytułu dostaw zrealizowanych przez Spółkę w okresie obowiązywania Umowy, w którym to Aneksie Strony przedłużyły obowiązywanie Umowy na okres trwający od dnia 01 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. Zmianie uległy warunki ochrony.

O zawarciu i przedłużeniu w/w Umowy, Spółka informowała w raportach bieżących,  nr 37/2016 z dnia 30.12.2016  r., nr 15/2018 z dnia 29.06.2018 r., nr 19/2020 z dnia 2.09.2020 r. i nr 12/2022 z dnia 29.06.2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 – MAR

 

RAPORT BIEŻĄCY Nr 3/2024 z dnia 14.05.2024 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 18 czerwca 2024 roku, na godzinę 12:00
w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Powstania Listopadowego 14.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18 czerwca 2024 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.krakchemia.com.pl.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

RAPORT BIEŻĄCY Nr 2/2024 z dnia 07.05.2024 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, że w dniu 07 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, z którym ma zostać zawarta umowa obejmująca:

- dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2024 roku,

- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

- dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2025 roku

-  przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ulica Bukowińska 22B, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

Spółka korzystała z usług Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. w zakresie badań i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata obrotowe 2020-2021, 2022-2023.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 – MAR

 

RAPORT BIEŻĄCY Nr 1/2024 z dnia 18.01.2024 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

Terminy przekazywania raportów kwartalnych:

za I kwartał 2024 roku – 23.05.2024 (czwartek)

za III kwartał 2024 roku – 21.11.2024 (czwartek) 

Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku – 26.09.2024 (czwartek) 

Termin przekazania raportu rocznego za 2023 rok – 25.04.2024 (czwartek)

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku oraz raportu okresowego za
 II kwartał 2024 roku zgodnie z postanowieniami § 79ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podstawa prawna:

  • 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim