Krakchemia S.A

Administrator danych. KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Powstania Listopadowego 14,  30-298 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000217348, REGON: 357220430, NIP: 9451923562, kapitał zakładowy 9,000,000 zł, w całości opłacony

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email IOD@krakchemia.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora) z dopiskiem „IOD”

 Źródło Danych: dane zostały ujawnione przez podmiot dla którego Pan/Pani wykonuje czynności w ramach współpracy z Krakchemia S.A.

 Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. Dane będą przetwarzane w celu (1) zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, (2) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Pani/Pana mocodawcą umową / świadczonymi usługami  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

 Okres przez który dane będą przechowywane. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

 Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w związku  realizacją usprawiedliwionego celu Administratora danych ubezpieczyciele transakcji, firmy faktoringowe lub wywiadownie gospodarcze. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 Przekazywanie danych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 Prawa osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z obrotem prekursorami materiałów wybuchowych
 
I. Administrator Danych:
 
Administratorem  danych  jest:  KRAKCHEMIA  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie,  pod  adresem  przy  ul.  Powstania
Listopadowego 14,  30-298 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000217348, REGON: 357220430, NIP: 9451923562, kapitał zakładowy 9,000,000 zł, w całości
opłacony,
 
II. Źródło Danych:
 
Dane  zostały  ujawnione  przez  podmiot  dla  którego  Pan/Pani  wykonuje  czynności  w  ramach  współpracy  z
Krakchemia S.A.
 
III. Dane Kontaktowe:
 
Dane kontaktowe: adres email: IOD@krakchemia.pl lub pisemnie na następujący adres:  Krakchemia S.A. ul.
Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków (z dopiskiem „IOD”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony
danych,  z  którym  można  się  skontaktować  poprzez  email  IOD@krakchemia.pl  lub  pisemnie  (adres  siedziby
administratora) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
 
IV. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
 
Dane będą przetwarzane w celu:  
 
1.  Realizacji obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)
2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów
materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie
(UE) nr 98/2013 – podstawą przetwarzania art. 6 ust 1 lit c RODO;  
2.  zawarcia  i  wykonania  umowy  i/lub  świadczenia  usług  zgodnie  z  umową  –  podstawą  prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,  
3.  ewentualnie  w  celu  dochodzenia  roszczeń  związanych  z  zawartą  z  Pani/Pana  mocodawcą  umową  /
świadczonymi usługami  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
   
V. Okres przez który dane będą przechowywane:  
 
Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  przedawnienia  roszczeń  z  tytułu  umowy  /
świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa,  w  szczególności  obowiązku  przechowywania  dokumentów  księgowych  dotyczących  umowy.  Dane
osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec
przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.  
W  odniesieniu  do  danych  przetwarzanych  przez  Administratora  na  podstawie  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady  (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania
prekursorów  materiałów  wybuchowych,  zmieniające  rozporządzenie  (WE)  nr  1907/2006  i  uchylające
rozporządzenie  (UE)  nr  98/2013,  Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  przez  okres  18  miesięcy  od  dnia
transakcji.  
Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych dane osobowe
będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym
celu/celach. VI. Odbiorcy danych:
 
Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:
1.  organom administracyjnym i sądom Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie obowiązków rejestracyjnych lub
informacyjnych Administratora Danych;  
2.  podmioty  świadczące  na  naszą  rzecz  usługi  wymagające  dostępu  do  danych  –  w  tym:  prawne,
finansowe,  księgowe  i  informatyczne,  przy  czym  takie  podmioty  przetwarzają  dane  na  podstawie
umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 
VII. Przekazywanie danych poza EOG:
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
 
VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą:
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.  W zakresie,  w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.  
W  zakresie,  w  jakim  podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  zgoda,  ma  Pani/Pan  prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług
lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych,
tj.  do  otrzymania  od  administratora  Pani/Pana  danych  osobowych,  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie
używanym  formacie  nadającym  się  do  odczytu  maszynowego.  Może  Pani/Pan  przesłać  te  dane  innemu
administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.   
 
XI. Informacja o dobrowolności podania danych:
 
Obowiązek podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów:  
1.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania  do  obrotu  i  stosowania  prekursorów  materiałów  wybuchowych,  zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.