Krakchemia S.A

Administrator danych. KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Powstania Listopadowego 14,  30-298 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000217348, REGON: 357220430, NIP: 9451923562, kapitał zakładowy 9,000,000 zł, w całości opłacony

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email IOD@krakchemia.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora) z dopiskiem „IOD”

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. Dane będą przetwarzane w celu (1) zawarcia i/lub wykonania umowy transportu w tym ekspedycji towaru i dostawy, (2) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Pani/Pana mocodawcą umową / świadczonymi usługami  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, (3) udostępnienia Pani/Pana danych jako danych kontaktowych podmiotom świadczącym usługi analizy ryzyka biznesowego, windykacji, dochodzenia roszczeń.

 

Źródło danych.  Dane zostały pozyskane bezpośrednio lub od kontrahenta jako dane osobowe  osoby realizującej usługę transportową w tym upoważnioną do odbioru towaru.

 

Okres przez który dane będą przechowywane.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

 

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione do podmiotów odpowiedzialnych za wydanie/odbiór towaru, rozliczenie usługi transportowej oraz firm ubezpieczających lub likwidujących szkody, w tym organom postępowania, sądom i prokuraturom.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Przekazywanie danych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba, że transport będzie wykonywany w ramach konwencji CMR, w takim przypadku przysługuje Panu informacja o rodzajach zabezpieczeń związanych z transferem danych.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwy odbiór towaru i/lub realizacja usługi transportowej.