Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2004w tys. PLN

w tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

168 386

37 268

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

4 157

920

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

3 956

876

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

3 075

681

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-2 688

-595

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

2 107

466

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

581

129

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-151

-33

 

 

 

9

Aktywa razem

34 161

8 375

10

Zobowiązania długoterminowe

237

58

11

Zobowiązania krótkoterminowe

26 771

6 563

12

Kapitał własny

7 153

1 754

13

Kapitał zakładowy

5 000

1 226

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

5 000 000

5 000 000

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,62

0,14

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

1,43

0,35

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 2004 rok wyniósł: 1 EUR=4,5182 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2004 roku, który wynosił: 1 EUR=4,0790 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.