Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2005w tys. PLN

w tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

177 562

44 133

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

1 378

343

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

763

190

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

553

137

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-131

-33

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-1 694

-421

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

4 349

1 081

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

2 524

627

 

 

 

9

Aktywa razem

43 785

11 344

10

Zobowiązania długoterminowe

66

17

11

Zobowiązania krótkoterminowe

36 562

9 473

12

Kapitał własny

7 157

1 854

13

Kapitał zakładowy

5 000

1 295

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

5 000 000

5 000 000

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,11

0,03

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

1,43

0,37

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 2005 rok wyniósł: 1 EUR=4,0233 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2005 roku, który wynosił: 1 EUR=3,8598 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.