Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2006w tys. PLN

w tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

213 190

54 677

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

3 153

809

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

2 363

606

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 873

480

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-7 574

-1 942

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

180

46

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

4 990

1 280

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-2 404

-617

 

 

 

9

Aktywa razem

61 764

16 121

10

Zobowiązania długoterminowe

310

81

11

Zobowiązania krótkoterminowe

52 059

13 588

12

Kapitał własny

9 395

2 452

13

Kapitał zakładowy

5 000

1 305

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

5 000 000

5 000 000

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,37

0,10

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

1,88

0,49

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 2006 rok wyniósł: 1 EUR=3,8991 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2006 roku, który wynosił: 1 EUR=3,8312 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.