Krakchemia S.A

29.04.2008

RAPORT ROCZNY 2007

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZA 2007rok

Pismo Prezesa Zarządu - do skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok w formacie pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2007 rok w formacie pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KRAKCHEMIA SA za 2007 rok w formacie pdf
Sprawozdanie zawiera również:
    - oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A.
    - oświadczenie zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie pdf
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie pdfJEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZA 2007r

Pismo Prezesa Zarządu – do raportu rocznego za 2007 rok w formacie pdf
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2007 rok w formacie pdf
Roczne sprawozdanie z działalności spółki w formacie pdf.
  Sprawozdanie zawiera również:

      - oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki
      - oświadczenie zarządu podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez KRAKCHEMIA S.A. za 2007 rok
w formacie pdf
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego w formacie pdf
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego w formacie pdf


29.02.2008

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA IV KWARTAŁ 2007r

sprawozdanie skonsolidowane IV kwartał 2007 w formacie pdf
sprawozdanie jednostkowe IV kwartał 2007 w formacie pdf
informacja dodatkowa IV kwartał 2007 w formacie pdf


12.11.2007


SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 9 MIESIĄCY 2007 r.

sprawozdanie skonsolidowane III kwartał 2007 w formacie pdf

sprawozdanie jednostkowe III kwartał 2007 w formacie pdf

informacja dodatkowa III kwartał 2007 w formacie pdf27.09.2007

RAPORT PÓŁROCZNY P 2007

ZA PÓŁROCZE ROKU OBROTOWEGO 2007

zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2007r w formacie pdf

Raport biegłego rewidenta w formacie pdf

Sprawozdanie Zarządu w formacie pdf