Krakchemia S.A

25.11.2008 UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.
 

3.11.2008 PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2008r
 

16.10.2008 ZMIANA TERMINÓW PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH
 

2.10.2008 PRZYSTĄPIENIE SPÓŁKI DO PROGRAMU WSPIERANIA PŁYNNOŚCI
 

25.09.2008 PUBLIKACJA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008r.
 

22.09.2008 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.
 

12.08.2008 PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2008r.
 

29.08.2008 POŁĄCZENIE SPÓŁKI Z MAXIMEX SP. Z O.O.
 

26.08.2008 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.
 

7.07.2008 WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
 

26.06.2008 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A.
 

11.06.2008 PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A.
 

5.06.2008 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI SPÓŁKI
 

3.06.2008 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
 

15.05.2008 PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2008r

12.05.2008 ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY Z MPR POLYMERS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIE Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI
 

29.04.2008 PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2007 rok
 

25.03.2008 PRZYJĘCIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ MAXIMEX SP. Z O.O.
 

14.03.2008 PODJĘCIE ZAMIARU POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ MAXIMEX Sp. z o.o.
 

29.02.2008 PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007r.
 

27.02.2008 ZMIANA ZNACZĄCEJ UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP S.A.
 

8.02.2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
 

7.02.2008 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. ORAZ POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
 

30.01.2008 PUBLIKACJA TERMINÓW PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2008 ROKU
 

23.01.2008 PRZEDŁUŻENIE UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.
 

21.01.2008 PUBLIKACJA PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA DZIEŃ 7.02.2008 R.

21.01.2008 UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA WEKSLOWEGO PRZEZ KRAKCHEMIA S.A. DLA BASELL ORLEN POLYOLEFINS SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
 

14.01.2008 UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.
 

7.01.2008 ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
 

2.01.2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW