Krakchemia S.A


26.08.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2009 Z DNIA 26.08.2009
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 25 sierpnia 2009 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedłużający na dotychczasowych warunkach, spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 30 sierpnia 2010 roku.
Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, cesja wierzytelności z tytułu ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.
 


22.07.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2009 Z DNIA 22.07.2009
Zmiana Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 22 lipca 2009 r. doręczono postanowienie sądu rejestrowego Spółki o rejestracji zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2009 roku.
W związku z powyższym podaje się do wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/06/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku, podjętą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Wspólników wyrażonego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2009 roku. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwaleniu zmian w Statucie Spółki Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 17/2009. Zmiany dotyczą § 5 ust. 2 pkt. 2.1. Statutu oraz przyjęcia jednolitej numeracji § 5 Statutu.

§ 5 ust. 2 pkt. 2.1. przed zmianą dokonaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2009 roku miał następujące brzmienie:

„ 2.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej”

Obecnie § 5 ust. 2 pkt. 2.1. brzmi:

„2.1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej.”

Załącznik- tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539, z późn.zm.)


17.07.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2009 Z DNIA 17.07.2009
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 16.07.2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Kancelarii Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2009 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.
KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2000-2003, sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2004r. - 31.10.2004 r., sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2007, przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2008 roku oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi przez Spółkę Zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.).
 


13.07.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2009 Z DNIA 13.07.2009
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z firmą BIAXPLEN HOLDING LLC z siedzibą w Moskwie – Federacja Rosyjska. Firma BIAXPLEN HOLDING LLC jest jednym z najbardziej liczących się na rosyjskim rynku producentem folii polipropylenowych.
Przedmiotem umowy jest ścisła współpraca w zakresie sprzedaży i dystrybucji folii polipropylenowych. Umowa została zawarta na okres dwóch lat z możliwością jej automatycznego przedłużenia, jeśli strony nie postanowią inaczej. Płatność będzie dokonywana za pomocą przelewu bankowego w okresie 60 dni liczonych od daty wystawienia faktury.
W przypadku istotnego lub wielokrotnego naruszenia postanowień umowy, każda ze stron może ją rozwiązać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
Na podstawie przedmiotowej umowy Spółka będzie dystrybuować produkty BIAXPLEN HOLDING LLC na terytorium Polski jako wyłączny dystrybutor, z wyjątkiem klientów zastrzeżonych dla BIAXPLEN HOLDING LLC.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych zawieranych w ramach tej umowy, których wartość w czasie trwania umowy może przekroczyć 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
 


03.07.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2009 Z DNIA 03.07.2009
UJAWNIENIE INFORMACJI POUFNEJ O ZAWARCIU UMOWY UBEZPIECZENIA

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 2.07.2009r. otrzymał informację o wystawieniu na rzecz Spółki w dniu 1.07.2009 r. przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. polisy ubezpieczeniowej. Polisa obowiązuje w okresie od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. Ubezpieczeniem została objęta całość należności Spółki z tytułu obrotu handlowego. Polisa jest kontynuacją poprzedniego ubezpieczenia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2008 z dnia 5.06.2008r
  


 

22.06.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2009 Z DNIA 22.06.2009
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 18 czerwca 2009 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. w dniu 18 czerwca 2009 roku:

1. ALMA MARKET S.A. - 5 000 000 głosów, tj. 100 % głosów na ZWZA oraz 50 % w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  


19.06.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2009 Z DNIA 19.06.2009
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 18.06.2009r.
 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 18.06.2009 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 1, w sprawie wyboru przewodniczącego obrad o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącą obrad Panią Agnieszkę Soboń.”

Uchwałę nr 2, w sprawie w sprawie uchylenia tajności w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Uchwałę nr 3, w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:
1. Włodzimierz Oprzędek,
2. Bogdan Wrześniak,
3. Sebastian Dulewicz ”

Uchwałę nr 4, w sprawie zatwierdzenia porządku obrad o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwałę nr 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008,
w skład którego wchodzą:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 104.164 tysiące złotych;
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2.504 tysiące złotych;
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.045 tysiące złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.504 tysiące złotych;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.”

Uchwałę nr 6, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.”

Uchwałę nr 7, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Wrześniakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.”

Uchwałę nr 8, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.”

Uchwałę nr 9, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008.”

Uchwałę nr 10, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mazgajowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.”

Uchwałę nr 11, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pilchowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Grzegorzowi Pilchowi absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.”

Uchwałę nr 12, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Wojdonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.”

Uchwałę nr 13, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Hernikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.”

Uchwałę nr 14, w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.”

Uchwałę nr 15, w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 2.503.859,95 zł (dwa miliony pięćset trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.”

Uchwałę nr 16, w sprawie zmiany § 5 ust. 2 pkt. 2.1. Statutu Spółki o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zmienia § 5 ust. 2 pkt. 2.1. Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej.”

Uchwałę nr 17, w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w okresie do końca obecnej kadencji wyniesie 5 (pięć) osób. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 16 niniejszego Zgromadzenia.”

Uchwałę nr 18, w sprawie usunięcia z porządku obrad głosowania nad uchwałą dotyczącą zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A podejmuje uchwałę o usunięciu z porządku obrad głosowania nad uchwałą dotyczącą zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwałę nr 19, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki uchwaloną na dzisiejszym Zgromadzeniu oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym, zwłaszcza wprowadzenia jednolitej numeracji ustępów i punktów § 5 Statutu.”

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

  4.06.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2009 Z DNIA 4.06.2009
TREŚÄ† PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA DZIEŃ 18.06.2009


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do informacji treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2009 r., a o którego zwołaniu powiadomiono w raporcie bieżącym nr 15/2009:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad
Pana/Panią ………………….”

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia tajności w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:
1………………………….
2………………………….
3…………………………. ”

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie, z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzą:
    1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów
        i pasywów wykazuje sumę ____________złotych;
    2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
        który wykazuje zysk netto w kwocie ______________złotych;
    3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
        który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _________________złotych;
    4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
        wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ___________złotych;
    5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres
        od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.”

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Wrześniakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1
i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1
i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mazgajowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1
i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pilchowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Wojdonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Hernikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.”

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie _______________ na kapitał zapasowy Spółki.”

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 2 pkt. 2.1. Statutu Spółki.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zmienia § 5 ust. 2 pkt. 2.1. Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej.”

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w okresie do końca obecnej kadencji wyniesie __ osób. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 16 niniejszego zgromadzenia.”

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze/powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana __________________. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 16 niniejszego zgromadzenia.”

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki uchwaloną na dzisiejszym Zgromadzeniu oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym, zwłaszcza wprowadzenia jednolitej numeracji ustępów i punktów w § 5 Statutu.”


Uzasadnienie
Uchwały nr 1-4 dotyczą czynności porządkowych i formalnych zapewniających prawidłowy przebieg Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwał nr 5-15 stanowi wykonanie obowiązków wynikających z art. 395 §2 ksh.
Uchwała nr 16 w sprawie zmiany statutu ma za przedmiot umożliwienie rozszerzenia składu RN z 5 do 7 osób. Zwiększenie składu Rady Nadzorczej Spółki może przyczynić się do zwiększenia efektywności działań tego organu.
Uchwała nr 17 dotyczy ewentualnego ustalenia większej niż obecna liczby członków RN.
Uchwała nr 18 dotyczy zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej, które mogłyby zwłaszcza wynikać z ewentualnego zwiększenia liczby jej członków.


Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)
Cz. II ust. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW


  


12.05.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2009 z dnia 12.05.2009
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i art. 402 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2009 r., na godzinę 15:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3, a którego porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z 
    działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
     b. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
     c. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 
         rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008;
     d. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
     e. Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2008;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia zmian o 
       charakterze redakcyjnym;
14. Zamknięcie obrad.

W związku z zamiarem Zmiany Statutu Spółki, Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczas obowiązującego postanowienia § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu i treść projektowanej zmiany.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej.”

Proponowane, nowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 2.1. Statutu:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej.”

Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej w dniu 11 czerwca 2009.r. do godz. 15.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego zgromadzenia.

Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 18 czerwca 2009 r. o godz. 13:00 w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia.

 

  


31.03.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2009 Z DNIA 31.03.2009
PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka), informuje, że aneksem z dnia 31 marca 2009 r. Spółka przedłużyła do dnia 31 marca 2015 roku, dotychczasową umowę najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych mieszczących się w Krakowie, zawartą z „Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy w okresie objętym aneksem przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

 

  


26.03.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2009 Z DNIA 26.03.2009
ZMIANA TERMINÓW PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2009 ROKUZarząd KRAKCHEMIA S.A., nawiązując do raportu bieżącego nr 6/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), podaje do wiadomości uaktualnione terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych KRAKCHEMIA S.A. w 2009 roku.

Terminy przekazywania raportów kwartalnych:

1. za I kwartał 2009 roku 14 maja 2009 (czwartek)
2. za III kwartał 2009 roku 13 listopada 2009 (piątek)

Spółka nie publikuje raportu okresowego za II kwartał 2009 roku.

Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku – 24 sierpnia 2009 (poniedziałek)

Termin przekazania rocznego raportu za 2008 rok – 30 marca 2009 (poniedziałek)
 


05.03.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2009 Z DNIA 5.03.2009
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ZWOŁANYM NA DZIEŃ 3.03.2009

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do informacji wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. z dnia 3.03.2009r.:

1. ALMA MARKET S.A. - 5 000 000 głosów, tj. 76,9 % głosów na NWZA oraz 50 % w ogólnej liczbie głosów.

2. Sławomir Piecka – 1 500 000 głosów, tj. 23,1 % głosów na NWZA oraz 15 % w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art.70 pkt 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 


  

04.03.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2009 Z DNIA 4.03.2009
INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Zarząd Krakchemia S.A informuje, że w związku z brakiem umieszczenia na stronie internetowej Spółki uzasadnienia kandydatury oraz życiorysu kandydata na członka Rady Nadzorczej przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 3.03.2009 r., nie zastosował pkt. II.1.5 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.
 


  

  

04.03.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2009 Z DNIA 4.03.2009
POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/03/2009 z dnia 3.03.2009 r. Pani Ilona Malik została powołana na członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.

Pani Ilona Malik, ur. w 1976 r., posiada wykształcenie wyższe prawnicze.
Jest aplikantem III roku aplikacji radcowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2002-2008 ukończyła szereg kursów w zakresie audytu i nadzoru przedsiębiorstw, w tym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W latach 2000-2008 zatrudniona w komórkach organizacyjno-prawnych szeregu organów samorządowych.
Uczestniczyła w pracach związanych z prywatyzacją spółek krajowych. W latach 2006-2008 członek Rad Nadzorczych spółek Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz TBS Mokotów Sp. z o.o. Od grudnia 2008 roku, Dyrektor Biura Prywatyzacji w Spółce Nafta Polska S.A.

Wykonywana przez Panią Malik działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do prowadzonej przez KRAKCHEMIA S.A.

Pani Ilona Malik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.


  

04.03.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2009 Z DNIA 4.03.2009
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 3.03.2009 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. podjęło w dniu 3.03.2009 r. następujące uchwały:

Uchwała nr 1/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego
Zgromadzenia Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Uchwała nr 2/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 3/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisje Mandatowo – Skrutacyjną w osobach:
a) Sławomir Piecka,
b) Bogdan Wrześniak,
c) Włodzimierz Oprzędek.”

Uchwała nr 4/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie wprowadzenia poprawki do przedstawionego porządku obrad.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. podejmuje uchwałę nr 4/03/2009 o wprowadzeniu poprawki do przedstawionego porządku obrad polegającej na odstąpieniu od wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 5/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie przyjęcia porządku obrad.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art.
362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad.”

Uchwała nr 6/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. podejmuje uchwałę nr 6/03/2009 o wprowadzeniu poprawki do projektu uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia polegającej na zwiększeniu w przedstawionej uchwale w pk.2 lit. a) ilości akcji przeznaczonych do nabycia do 2.000.000 (dwa miliony) akcji oraz o zwiększeniu w przedstawionej uchwale w pkt. 2 lit b) maksymalnej wysokości zapłaty do 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).”

Uchwała nr 7/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 ksh uchwala się co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 zd. 1 i 2 Statutu Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej: „GPW”), w celu ich umorzenia.
2. Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje w celu umorzenia, według poniższych zasad:
a) łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 2 mln (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.
b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 3 mln (trzy miliony) złotych;
c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki lub domów maklerskich, w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym;
d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia 4.03.2009r. do dnia 30.06.2010r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych;
f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;
g) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
h) akcje będą nabywane zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30.06.2010r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części;
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt 1 niniejszej uchwały, w tym, do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 niniejszej uchwały;
5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.”

Uchwała nr 8/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki .
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Ilonę Malik”.

Podstawa prawna § 39 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych


03.03.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2008 Z DNIA 3.03.2009
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 3.03.2009r. otrzymał oświadczenie Pana Grzegorza Hajdarowicza o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. z dniem 2.03.2009r.


24.02.2009

KOREKTA DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2009 Z DNIA 30.01.2009
KOREKTA DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2009 Z DNIA 30.01.2009, SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ POMYŁKI PISARSKIEJ DOTYCZĄCEJ TERMINU PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2009 ROKU
 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. dokonuje sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej do raportu bieżącego nr 6/2009 z dnia 30.01.2009.

W wersji polskojęzycznej:

było:                   za III kwartał 2009 roku                       3 listopada 2008 (wtorek)
winno być:           za III kwartał 2009 roku                       3 listopada 2009 (wtorek)

W wersji angielskojęzycznej:

było:                   The 3rd quarter 2009                           November, 2009 (Tuesday)
winno być:           The 3rd quarter of 2009                       November 3, 2009 (Tuesday)


17.02.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2009 Z DNIA 17.02.2009
TREŚÄ† PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA DZIEŃ 03.03.2009


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 03.03.2009 r., a o którego zwołaniu powiadomiono w raporcie bieżącym nr 5.
„Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią ………………….”

„Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie wyboru sekretarza obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na sekretarza obrad Pana /Panią ………………………….”

„Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.”

„Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:
1………………………….
2………………………….
3…………………………. ”

„Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

„Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 ksh uchwala się co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 zd. 1 i 2 Statutu Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej: „GPW”), w celu ich umorzenia.
2. Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje w celu umorzenia, według poniższych zasad:
a) łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 1 mln (jeden milion) akcji o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.
b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 2 mln (dwa miliony) złotych;
c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki lub domów maklerskich, w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym;
d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia 4.03.2009r. do dnia 30.06.2010r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych;
f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;
g) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych
w celu umorzenia;
h) akcje będą nabywane zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30.06.2010r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie.
b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt 1 niniejszej uchwały, w tym, do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 niniejszej uchwały.
5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.”

„Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 03.03.2009 r., w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze/powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana __________________”

Uzasadnienie
Uchwały nr 1-5 dotyczą czynności porządkowych i formalnych zapewniających prawidłowy przebieg Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały nr 6 jest uzasadnione znacznym niedowartościowaniem akcji w następstwie obecnej sytuacji panującej na rynku kapitałowym. W opinii Zarządu nabycie akcji własnych oraz ich umorzenie przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji.


Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów pap. wart.
Cz. II ust. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 


30.01.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2009 Z DNIA 30.01.2009
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2009 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:

I. Terminy przekazywania raportów kwartalnych:

1. za IV kwartał 2008 roku                             12 lutego 2009 (czwartek)
2. za I kwartał 2009 roku                                 4 maja 2009 (poniedziałek)
3. za II kwartał 2009 roku                                3 sierpnia 2009 (poniedziałek)
4. za III kwartał 2009 roku                               3 listopada 2009 (wtorek)

II. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku  –  31 sierpnia 2009 (poniedziałek)

III. Termin przekazania rocznego raportu za 2008 rok  –  29 kwietnia 2009 (środa)

Raport opublikowano zgodnie z: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744)


22.01.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2009 z dnia 22.01.2009
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. zwołuje niniejszym na dzień 03 marca 2009 r., na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3,
a którego porządek obrad przedstawia się następująco:
   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
   2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
   4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
   5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
   6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki
       - zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia.
   7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
   8. Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej w dniu 24 lutego 2009.r. do godz. 15.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 03 marca 2009 r. o godz. 11:00 w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia.
 


19.01.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2009 z dnia 19.01.2009
PRZEDŁUŻENIE UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że umową z dnia 19.01.2009 r. Spółka przedłużyła do dnia 18.01.2010 roku, obecną umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, w kwocie 8,8 mln zł, zawartą z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych Kontrahentów. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.

 


12.01.2009

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2009 z dnia 12.01.2009
UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 2/2009 Z DNIA 7.01.2009 WYKAZ WSZYSTKICH RAPORTÓW ZA ROK 2008Zarząd KRAKCHEMIA S.A. uzupełnia podany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 2/2009 z dnia 7.01.2009 r., wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2008 roku, obejmujący raporty za 2007 rok publikowane w 2008 r. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.krakchemia.com.pl


Raporty okresowe:

Kwartalne:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2007 roku (29.02.2008)

Roczne:

Raport roczny za 2007 rok (29.04.2008)
 


07.01.2009

 RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2009 Z DNIA 7.01.2009
WYKAZ WSZYSTKICH RAPORTÓW ZA ROK 2008

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2008 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.krakchemia.com.pl

Raporty bieżące:

1/2008 (2.01.2008) – Informacja dotycząca stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2/2008 (7.01.2008) – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3/2008 (8.01.2008) – Wykaz wszystkich raportów za rok 2007
4/2008 (14.01.2008) – Udzielenie gwarancji bankowej przez PKO BP SA
5/2008 (21.01.2009) – Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7.02.2008r.
6/2008 (21.01.2008) – Udzielenie zabezpieczenia wekslowego przez Krakchemia S.A. dla Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.
7/2008 (23.01.2008) – Przedłużenie umowy kredytowej z Kredyt Bank S.A.
8/2008 (30.01.2008) – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku
9/2008 (8.02.2008) – Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. z dnia 7.02.2008 r.
10/2008 (8.02.2008) – Powołanie członka Rady Nadzorczej
11/2008 (8.02.2008) - Informacja dotycząca stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
12/2008 (13.02.2008) – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 7.02.2008 r.
13/2008 (18.02.2008) – Nabycie akcji spółki przez podmiot związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
14/2008 (21.02.2008) – Nabycie akcji spółki przez podmiot związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
15/2008 (25.02.2008) – Nabycie akcji spółki przez podmiot związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
16/2008 (27.02.2008) – Zmiana znczącej umowy kredytowej z PKO BP S.A.
17/2008 (14.03.2008) – Zamiar połączenia spółki ze spółką zależną Maximex Sp. z o.o.
18/2008 (25.03.2008) – Przyjęcie planu połączenia spółki ze spółką zależną Maximex Sp. z o.o.
19/2008 (12.05.2008) – Zawarcie znaczącej umowy
20/2008 (15.05.2008) – Opinie i raporty biegłego rewidenta do raportów rocznych za 2007 rok
21/2008 (3.06.2008) – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
22/2008 (5.06.2008) – Ujawnienie Informacji poufnej o zawarciu umowy ubezpieczenia
23/2008 (11.06.2008) – Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26.06.2008 r.
24/2008 (26.06.2008) – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26.06.2008r.
25/2008 (26.06.2008) – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26.06.2008r.
26/2008 (02.07.2008) – Nabycie akcji Spółki przez podmiot związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
27/2008 (02.07.2008) – Zbycie akcji Spółki przez podmiot związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
28/2008 (07.07.2008) – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki
29/2008 (26.08.2008) – Podpisanie aneksu do umowy Kredytowej z BRE Bank S.A.
30/2008 (29.08.2008) – Połączenie spółki z Maximex Sp. z o.o.
31/2008 (22.09.2008) – Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Kredyt Bank S.A.
32/2008 (02.10.2008) – Przystąpienie spółki do Programu Wspierania Płynności
33/2008 (16.10.2008) – Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych
34/2008 (25.11.2008) – Udzielenie gwarancji bankowej przez PKO BP S.A.

Raporty okresowe:

Kwartalne:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku (15.05.2008)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2008 roku (12.08.2008)
Raport okresowy za III kwartał 2008 roku (3.11.2008)

Półroczne:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 roku (25.09.2008)


06.01.2009

 RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2009 Z DNIA 06.01.2009
CZĘŚCIOWE ODSTĘPSTWO OD STOSOWANIA ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd spółki KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Spółka częściowo nie stosuje zasady ładu korporacyjnego, zawartej w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” dotyczącej części II punktu 2, w zakresie zamieszczania na stronie internetowej Spółki w języku angielskim raportów okresowych i raportów bieżących, przekazanych do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Raporty okresowe i raporty bieżące przekazywane począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki także w języku angielskim.

Częściowe odstępstwo od przywołanej powyżej zasady jest podyktowane ograniczeniem kosztów działalności oraz historycznym charakterem zamieszczonych do dnia 31 grudnia 2008 roku raportów.