Krakchemia S.A

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2009

 

 

                                                                                                                           w tys. PLN       w tys. EUR

1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

252 760

58 115

2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

3 433

789

3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

2 760

635

4 Zysk netto z działalności kontynuowanej

2 170

499

5 Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej

8 196

1 884

6 Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej

248

57

7 Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej

-15 701

-3 610

8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
 w okresie

-7 257

-1 669

 

 

 

9 Aktywa razem

105 894

25 776

10 Zobowiązania długoterminowe

1 200

 292

11 Zobowiązania krótkoterminowe

53 779

13 091

12 Kapitał własny

50 915

12 394

13 Kapitał zakładowy

10 000

2 434

14 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

15 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,22

0,05

16 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

5,09

1,24

 

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią

arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za

2009 rok wyniósł: 1 EUR=4,3493 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2009

roku, który wynosił: 1 EUR=4,1082 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej

w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.      

 

 


 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁ 2009

 

 

1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

w tys. PLN

191 885

w tys. EUR

 43 503

2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

 3 466

 786

3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

 2 907

 659

4 Zysk netto z działalności kontynuowanej

 2 304

 522

5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

 1 182

 268

6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

 131

 30

7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

 -880

 -200

8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
w okresie

433

98

         

 

 

9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

 10 000 000

 10 000 000

10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł /
w EUR)

0,23

 0,05

11 Aktywa razem

106 526

25 228

12 Zobowiązania długoterminowe

15 525

3 677

13 Zobowiązania krótkoterminowe

39 952

9 461

14 Kapitał własny

51 049

12 089

15 Kapitał zakładowy

10 000

2 368

16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

5,10

1,21

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za III kwartały 2009 roku wyniósł: 1 EUR=4,4108 zł.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2009 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2226 zł.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 


 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009

 

                                                                                                             w tys. PLN          w tys. EUR

1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

 126 213

 27 847

2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

 1 692

 373

3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

 1 293

 285

4 Zysk netto z działalności kontynuowanej

 1 017

 224

5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

 347

 77

6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

 88

 19

7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

 -422

 -93

8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

 13

 3

          

 

 

9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

 10 000 000

 10 000 000

10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję
(w zł / w EUR)

 0,10

 0,02

11 Aktywa razem

 108 550

 24 286

12 Zobowiązania długoterminowe

 15 738

 3 521

13 Zobowiązania krótkoterminowe

 43 050

 9 632

14 Kapitał własny

 49 762

 11 133

15 Kapitał zakładowy

 10 000

 10 000

16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

 10 000 000

 10 000 000

17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

 4,98

 1,11

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I półrocze 2009 roku wyniósł: 1 EUR=4,5324 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie  na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2009 roku, który wynosił: 1 EUR=4,4696 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 


 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I KWARTAŁ 2009

 

 

1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

w tys. PLN

61 052

w tys. EUR

13 194

2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

937

202

3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

732

158

4 Zysk netto z działalności kontynuowanej

584

 126

5 Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej

1 251

270

6 Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej

170

37

7 Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej

-1 056

-228

8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

365

79

9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,06

0,01

 

11 Aktywa razem

 

107 288

 

22 821

12 Zobowiązania długoterminowe

14 830

3 154

13 Zobowiązania krótkoterminowe

43 129

9 174

14 Kapitał własny

49 329

10 493

15 Kapitał zakładowy

10 000

2 127

16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

4,93

1,05

 

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I kwartał 2009 roku wyniósł: 1 EUR=4,6274 PLN.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2009 roku, który wynosił: 1 EUR=4,7013 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.