Krakchemia S.A

  30.12.2010

 

RAPORT  BIEŻĄCY NR  23/2010 Z DNIA 30.12.2010

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

 

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 stycznia 2011, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;

4.       Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji
          Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.       Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.       Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

7.       Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków w skład Rady Nadzorczej Spółki.

8.       Zamknięcie obrad.

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h.  Zarząd Spółki podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA  S.A. nie później niż w dniu 05 stycznia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki  (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.krakchemia.pl/850/WZA/.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl, najpóźniej do 26 stycznia 2011 r., do godz.08:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym
        zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu
        zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

2)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika
        będącego osobą fizyczną,

3)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną
        nie posiadającej osobowości prawnej,

4)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

 

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

 

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 10 stycznia 2011 r.

 

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

a)      na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 10 stycznia 2011 r.) będą akcjonariuszami Spółki,

b)      w terminie pomiędzy 31 grudnia 2010 r. a 11 stycznia 2011 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek
         papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia
         o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W dniach 21, 24 i 25 stycznia 2011 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), w godzinach od 9.00 do 16.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub na stronie internetowej spółki: www.krakchemia.pl/850/WZA/.

 

11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.krakchemia.pl/850/WZA/.

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią _____________.”


Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”


Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRAKCHEMIA S.A.

 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną
  w osobach ________________”:


Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana __________________.”

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana __________________.”

Uzasadnienie projektów uchwał nr 5 i 6

Konieczność powołania nowych członków w skład Rady Nadzorczej jest następstwem złożonych w dniu 28 grudnia 2010 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Panów Grzegorza Pilcha i Łukasza Magierę.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).


  28.12.2010

RAPORT  BIEŻĄCY NR  22/2010 Z DNIA 28.12.2010
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ


 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 28.12.2010r. otrzymał :
 

- oświadczenie Pana Grzegorza Pilcha o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.
  ze skutkiem na dzień, na który zostanie zwołane najbliższe Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A, jednakże nie później niż
  na dzień 11.02.2011 r.
 

- oświadczenie Pana Łukasza Magiery o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.
  ze skutkiem na dzień, na który zostanie zwołane najbliższe Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A, jednakże nie później niż
  na dzień 11.02.2011 r. Rezygnację złożono z uwagi na zwiększony zakres obowiązków w spółce macierzystej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 


  26.11.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2010 Z DNIA 26.11.2010
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 26 listopada 2010 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Zmianie ulega okres spłaty kredytu. Marża Banku i zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, cesja wierzytelności z tytułu ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia. Kredyt jest oprocentowany
na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 

 21.10.2010

  

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2010 z dnia 21.10.2010
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21.10.2010r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, działając na zlecenie Spółki, udzielił nowej nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy o nie wyłącznej dystrybucji z dnia 20.01.2010r. zawartej pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 6/2010 z dnia 2.02.2010r.

Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej w raporcie nr 34/2008. Gwarancja jest ważna od dnia 18.12.2010r. do dnia 17.12.2011r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

13.10.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2010 Z DNIA 13.10.2010 
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP SA

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 13.10.2010 r. Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej dnia 18.12.2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie.
 

Przedmiotem aneksu jest udzielenie kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego w wysokości 45.000 tys. zł, obejmującego: kredyt w rachunku do wysokości 23.000 tys. zł, kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 2.000 tys. zł na finansowanie płatności z tytułu otwartych akredytyw dokumentowych wynikających z wykonywanej działalności, udzielenie gwarancji bankowych do wysokości 22.000 tys. zł., otwarcie akredytyw dokumentowych do wysokości 2.000 tys. zł.
 

Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M.
 

Zabezpieczenie umowy stanowią : hipoteki kaucyjne do kwoty 4.398 tys. zł, zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasy) do wysokości 20.000 tys. zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przelew wierzytelności obecnych i przyszłych wynikających ze współpracy handlowej z wybranymi kontrahentami
w kwocie nie niższej niż 10.000 tys. zł kwartalnie, blokada środków pieniężnych na rachunku lokaty terminowej w wysokości 3.000 tys. zł, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego w BRE BANK S.A. Oddział w Krakowie, klauzula potrącenia z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez PKO BP SA Oddział 6 w Krakowie.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

02.09.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2010 z dnia 02.09.2010
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd „KRAKCHEMIA” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 01.09.2010 r. wystawiono na rzecz Spółki przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes  S.A. z siedzibą w Warszawie polisę ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności.

Polisa obowiązuje w okresie od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r. i jest kontynuacją dotychczasowej współpracy. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie należności Spółki z tytułu obrotu handlowego. Zmianie uległy stawka składki ubezpieczeniowej liczonej jako procent od przewidywanego obrotu w okresie ubezpieczeniowym oraz szczegółowe warunki ubezpieczenia dotyczące min. progu obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia, granicy kontroli Klienta przez Spółkę, okres braku płatności do stwierdzenia faktycznej niewypłacalności.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest maksymalna wysokość odszkodowania w danym roku ubezpieczeniowym przekraczająca 10 % kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


30.08.2009


RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Z DNIA 30.08.2009
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2010 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 29 listopada 2010 roku.

Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, cesja wierzytelności z tytułu ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia. Zmianie ulegają okres spłaty kredytu i marża Banku. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

15 .07.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2010 Z DNIA 15.07.2010

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 15.07.2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Kancelarii Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2010 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.
KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2000-2003, sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2004r. - 31.10.2004 r., sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2007, przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2008, przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze  2009 roku oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 i 2009.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi przez Spółkę zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.).
 


    02 .06.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2010 Z DNIA 2.06.2010

ODWOŁANIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie odwołania z Zarządu Spółki Pana Bogdana Wrześniaka pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Generalnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 2 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 

 

  


 

    01 .06.2010  

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2010 Z DNIA 1.06.2010

ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2010 roku Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z firmą PLASTCHIM-T AD z siedzibą w Tervel – Bułgaria. Przedmiotem umowy jest ścisła współpraca w zakresie sprzedaży i dystrybucji folii polipropylenowych. Umowa została zawarta na czas określony i jest ważna do dnia 31 grudnia 2013 roku. Umowa może być przedłużona na dalszy okres lub rozwiązana przed jej upływem na mocy obopólnego porozumienia stron. Płatność za towar będzie dokonywana za pomocą przelewu bankowego
w okresie 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury.

Na podstawie przedmiotowej umowy Spółka będzie dystrybuować produkty PLASTCHIM-T AD na terytorium Polski jako ich  wyłączny dystrybutor.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych zawieranych w ramach tej umowy, których wartość w czasie trwania umowy może przekroczyć 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

  


 

    21 .05.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2010 Z DNIA 21.05.2010

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU
17 MAJA 2010 r
.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 17 maja 2010 roku:

1. ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie – posiada 5 000 000 głosów, stanowiących 99,71 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEAMIA S.A. oraz 50 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  


 

    18 .05.2010
RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2010 Z DNIA 18.05.2010

POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 17.05.2010 powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję. Radę Nadzorczą KRAKCHEMIA S.A. stanowi sześciu członków w następującym składzie osobowym:

Pani Barbara Mazgaj

Pani Ilona Malik

Pan Jerzy Mazgaj

Pan Grzegorz Pilch

Pan Mariusz Wojdon

Pan Łukasz Magiera

Pani Barbara Mazgaj od sierpnia 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej ALMA MARKET SA, a od maja 2004 roku jest Przewodniczącą Rady. Obecnie pracuje w Paradise Group Sp. z o.o. gdzie zajmuje się marketingiem i promocją. Paradise Group Sp. z o.o., zajmuje się dystrybucją artykułów luksusowych oraz jest partnerem i przedstawicielem w Polsce firm: Hugo BOSS, Ermenegildo ZEGNA, Burberry, Armani, Max & Co, Church, JM Weston. Barbara Mazgaj od 18 lat jest zaangażowana w działalność handlową wraz ze swoim mężem. Od maja 2004 roku do kwietnia 2007 roku pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Krakchemia SA. Od kwietnia 2002 roku do lutego 2004 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Paradise Group Sp. z o.o. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie.

Pani Barbara Mazgaj nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy

 

Pani Ilona Malik, ur. w 1976 r., posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest aplikantem III roku aplikacji radcowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2002-2008 ukończyła szereg kursów w zakresie audytu i nadzoru przedsiębiorstw, w tym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W latach 2000-2008 zatrudniona w komórkach organizacyjno-prawnych szeregu organów samorządowych.

Uczestniczyła w pracach związanych z prywatyzacją spółek krajowych. W latach 2006-2008 członek Rad Nadzorczych spółek Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz TBS Mokotów Sp. z o.o. Od grudnia 2008 roku, Dyrektor Biura Prywatyzacji w Spółce Nafta Polska S.A. Do dnia 17.05.2010 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.

Pani Ilona Malik nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jerzy Mazgaj - prezes zarządu ALMA MARKET SA oraz główny akcjonariusz spółki, studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od maja 1999 roku pełni funkcję prezesa zarządu ALMA MARKET SA. Pełni również funkcje w spółkach zależnych od ALMA Market SA, w ALMA Development Sp. z o.o., Krakowski Kredens Sp. z o.o., AM1 SP. z o.o. i AM2 SP. z o.o. - jest Prezesem Zarządu. Do dnia 17.05.2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. Od 2 lipca 2008 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group SA. Jerzy Mazgaj jest także głównym udziałowcem spółki Premium Cigars Sp. z o.o. będącej wyłącznym przedstawicielem wszystkich marek cygar kubańskich w Polsce.Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów.

Pan Jerzy Mazgaj nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Pilch jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, którą ukończył w roku 1994. W roku 1995 uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych, natomiast w roku 1996 zdobył licencję Maklera Giełdowego. W latach 1993 - 1999 pracował w Domu Maklerskim Penetrator S.A. na stanowiskach począwszy od Asystenta Maklera, Maklera, Zastępcy Kierownika Działu Operacyjnego, Kierownika Działu Operacyjnego do Zastępcy Dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie. Następnie w latach 1999 - 2001 sprawował funkcję Dyrektora Operacyjnego oraz Członka Zarządu w Alma Market SA. W latach 2001 - 2008 piastował stanowisko Dyrektora Zarządzającego oraz Wiceprezesa Zarządu w Alma Market SA. W latach 2008 - 2009 Grzegorz Pilch pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Vistula&Wólczanka S.A. a od 2009 roku funkcję Prezesa Zarządu w Vistula&Wólczanka S.A. Poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki W. KRUK S.A. Grzegorz Pilch jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. Do dnia 17.05.2010 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.

Pan Grzegorz Pilch nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Wojdon od lutego 1994 roku pracuje w ALMA MARKET S.A. Od 1998 roku zajmuje stanowisko dyrektora finansowego spółki. W maju 1999 roku został członkiem zarządu ALMA MARKET S.A., a od 2001 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu. W styczniu 2009 roku objął również stanowisko dyrektora zarządzającego spółki. Wcześniej w latach 1993-1994 pracował w Banku PKO BP oddział w Chrzanowie. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Do dnia 17.05.2010 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.

Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Posiada dyplomy ukończenia : CETT i ACCA z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, Studium Zarządzania Przemysłowego, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie Standardów Europejskich w rachunkowości i finansach.

Pan Mariusz Wojdon nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Łukasz Magiera od października 2008 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego w Alma Market S.A. Wcześniej od 2004 roku zatrudniony w Alma Market S.A. na stanowiskach specjalisty ds. analiz finansowych, a następnie Biura Controllingu. Od 2007 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o., a od 2006 roku współpracował jako niezależny konsultant z PMR Consulting Ltd w zakresie projektów dotyczących analiz finansowych.

Ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) z tytułem magistra, a także Stockholm University – School of Business z tytułem Master Degree in Banking and Finance. Zdobywca I miejsca w światowym finale symulacji biznesowej Global Management – Lizbona 2005. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Inżynierii Finansowej i Zarządzania Ryzykiem na wydziale Matematyki Finansowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Pan Łukasz Magiera nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).

  


 

  18 .05.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2010 Z DNIA 18.05.2010

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 17.05.2010 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 17.05.2010 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 1 o treści:

„„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 600 głosów, przy 100 głosach wstrzymujących się.

Uchwałę nr 2 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 3 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

1. Bogdan Wrześniak,

2. Włodzimierz Oprzędek,

3. Sebastian Dulewicz.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 5 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009,

w skład którego wchodzą:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105.893.696,01 zł (sto pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych jeden grosz);

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy);

3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 7.256.534,04 zł (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote cztery grosze);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy);

5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 6 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2009.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 7 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 8 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 9 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 10 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 11 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 12 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 13 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 14 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 2 marca 2009 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 15 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 3 marca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 16 o treści:             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 17 o treści:             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 6 (sześć) osób.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 18 o treści:             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Ilonę Malik.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 19 o treści:             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 20 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Pilcha.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 21 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Magierę.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 000 100 głosów, przy 14 600 głosach wstrzymujących się.

Uchwałę nr 22 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Wojdona.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 23 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Mazgaja.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 24 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. Przewodniczący RN - w wymiarze 3 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

2. Wiceprzewodniczący RN - w wymiarze 2 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

3. Sekretarz RN - w wymiarze 1,5 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

4. Pozostałych Członków RN - w wymiarze 1 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Uchwałę nr 25 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie § 5 ust. 3.4. Statutu Spółki, uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

a) punkt 5.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

5.2.1. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu może być także udzielone w postaci elektronicznej. W takim przypadku, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła na wskazany na stronie internetowej Spółki adres poczty elektronicznej:

1) skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

5.2.2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej najpóźniej w dniu poprzedzającym termin walnego zgromadzenia, chyba, że w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia określono inny termin na przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Ponadto pełnomocnik powinien okazać przy rejestracji na walnym zgromadzeniu wydruk pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości.

5.2.3. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

5.2.4. Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób, niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej Spółki lub bez dochowania wymogów określonych w pkt. 5.2.1-5.2.2., nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.”

b) po punkcie 5.3. Regulaminu dodaje się dalsze punkty 5.4 – 5.7 o następującym brzmieniu:

„5.4. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia składane przez akcjonariuszy w drodze elektronicznej mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki.

5.5. Osoba, która korzysta z prawa elektronicznej komunikacji ze Spółką ma obowiązek wykazać, że jest akcjonariuszem, lub, że może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Spółki, a to poprzez przesłanie, wraz z wnioskiem, pytaniem, projektem uchwały czy zawiadomieniem, na adres poczty elektronicznej o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej, następujących dokumentów w formacie pdf:

1) świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, oraz:

2) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),

3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

5.6. Oświadczenia przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej lub bez zachowania postanowień pkt. 5.4-5.5 powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

5.7. Jeżeli dana osoba nie zostanie ujęta w wykazie otrzymanym przez Spółkę od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, o którym to wykazie mowa w art. 4063 §6 k.s.h., lecz okaże nie budzące wątpliwości co do autentyczności zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla tej osoby, osoba taka może zostać dopuszczona do udziału w walnym zgromadzeniu.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 014 700 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,15%.

Za przyjęciem uchwały oddano 5 014 700 głosów.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).

  

  


 

 26 .04.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2010 Z DNIA 26.04.2010

POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na posiedzeniu w dniu 26.04.2010 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję, zgodnie z którą Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt. 1.1 Statutu Spółki postanawia, że Zarząd Spółki składać się będzie z trzech osób w dotychczasowym, niezmienionym składzie:

· Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu,

· Bogdan Wrześniak – Wiceprezes Zarządu,

· Włodzimierz Oprzędek – Wiceprezes Zarządu.

Pan Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Prezes Zarządu

Andrzej Zdebski ma wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. W latach 1984-1992 był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zajmował stanowisko Dyrektora: Polskiej Izby Handlu Zagranicznego O/Kraków w latach 1992-1994 oraz Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie w latach 1994-1997. W latach 1997–2001 był Dyrektorem oddziałów
i departamentów central takich banków jak BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2001- 2003. W latach 2003-2006
był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a od 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. W latach 2002-2003 między innymi Członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II – Kraków Balice oraz Członek Rad Nadzorczych NFI Jupiter, Agroman S.A., Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie, Konsul Honorowy Chile w Krakowie.

Pan Andrzej Zdebski nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogdan Wrześniak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Zdał egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek. W latach 1989 - 2001 w KPUH Barbakan Sp. z o.o. zajmował stanowisko Dyrektora oraz pełnił kolejno funkcje Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu. Od 2002 roku związany jest z KRAKCHEMIA SA, gdzie pełnił w latach 2002 – 2007 funkcję Prezesa Zarządu, a od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu na stanowisku Dyrektora Generalnego. Równolegle od 2001 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Lexberg Sp. z o.o. w Krakowie.

Pan Bogdan Wrześniak nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Włodzimierz Oprzędek – Wiceprezes Zarządu

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa w 1990 roku oraz Ekonomiki i Zarządzania Firmami w 2002 roku. W latach 1980-1989 był asystentem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako specjalista ds. eksportu pracował w latach
1989-1991 w Kolejowych Zakładach Automatyki. W okresie od 1991 do 2000 roku związany był z Firma Handlową KrakChemia S.A. (obecnie ALMA MARKET S.A.), gdzie pracował kolejno na stanowiskach specjalisty ds. handlu zagranicznego oraz kierownika Biura Handlu Zagranicznego.

W KRAKCHEMII S.A. (przed przekształceniem w 2004 roku istniała jako KrakChemia-Hurt Sp. z o.o.) pracuje od momentu jej powstania tj. od 2000 roku zajmując kolejno stanowiska Kierownika Biura Handlu Zagranicznego, Dyrektora ds. Współpracy i Wdrożeń oraz Dyrektora Zarządzającego. Do 2002 roku był prokurentem Spółki. Od 2002 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu na stanowisku Dyrektora Zarządzającego

Pan Włodzimierz Oprzędek nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

  


 

21 .04.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2010 z dnia 21.04.2010 r.
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

 

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem
ul. Pułkownika Dąbka 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 maja 2010, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania
         uchwał;

4.      Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków
         Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.      Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

7.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki
         za rok obrotowy 2009.

8.      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania
         finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz
         wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2009, a także
         przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
         i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.

9.      Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1.   Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
         rok obrotowy 2009;

9.2.   Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki;
         sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do
         zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2009;

9.3.   Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
         2009;

9.4.   Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
         2009;

9.5.   Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2009;

9.6.   Określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji;

9.7.   Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;

9.8.   Ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

9.9.   Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

10.    Zamknięcie obrad.

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h.  Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA  S.A. nie później niż w dniu 26 kwietnia 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i takie nie zostaną uwzględnione.

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki  (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.krakchemia.pl/841/WZA/

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl, najpóźniej do 17 maja 2010 r., do godz.08:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

2)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

3)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

4)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

 

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

 

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 1 maja 2010 r.

 

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

a)      na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 1 maja 2010 r.) będą akcjonariuszami Spółki,

b)      w terminie pomiędzy 22 kwietnia a 4 maja 2010 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W dniach 12, 13 i 14 maja 2010 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), w godzinach od 9.00 do 16.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub na stronie internetowej spółki: www.krakchemia.pl/841/WZA/

 

6. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.krakchemia.pl/841/WZA/

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią _____________.”


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”


Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach ________________”:


Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzą:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 105 893 696,01 złotych;

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2 170 083,11 złotych;

3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 7 256 534,04 złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 170 083,11 złotych;

5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.”

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2009.”

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 2 marca 2009.”

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik  absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 3 marca 2009 do dnia 31 grudnia 2009.”

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie _______________ na kapitał zapasowy Spółki.”

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie __ osób.”

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana __________________.”

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: ________________.”

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie § 5 ust. 3.4. Statutu Spółki, uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

a) punkt 5.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

5.2.1. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu może być także udzielone w postaci elektronicznej. W takim przypadku, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła na wskazany na stronie internetowej Spółki adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

2)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

3)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

4)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

       

5.2.2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej najpóźniej w dniu poprzedzającym termin walnego zgromadzenia, chyba, że w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia określono inny termin na przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Ponadto pełnomocnik powinien okazać przy rejestracji na walnym zgromadzeniu wydruk pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości.

5.2.3. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

                            

5.2.4. Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób, niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej Spółki lub bez dochowania wymogów określonych w pkt. 5.2.1-5.2.2., nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.”

b) po punkcie 5.3. Regulaminu dodaje się dalsze punkty 5.4 – 5.7 o następującym brzmieniu:

„5.4. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia składane przez akcjonariuszy w drodze elektronicznej mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki.

5.5.        Osoba, która korzysta z prawa elektronicznej komunikacji ze Spółką ma obowiązek  wykazać, że jest akcjonariuszem, lub, że może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Spółki, a to poprzez przesłanie, wraz z wnioskiem, pytaniem, projektem uchwały czy zawiadomieniem, na adres poczty elektronicznej o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej, następujących dokumentów w formacie .pdf: 

1)      świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, oraz:

2)      w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),

3)      w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

5.6. Oświadczenia przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej lub bez zachowania postanowień pkt. 5.4-5.5 powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

5.7. Jeżeli dana osoba nie zostanie ujęta w wykazie otrzymanym przez Spółkę od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, o którym to wykazie mowa w art. 4063 §6 k.s.h., lecz okaże nie budzące wątpliwości co do autentyczności zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla tej osoby, osoba taka może zostać dopuszczona do udziału w walnym zgromadzeniu.””.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 20

Konieczność wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest konsekwencją nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych, dotyczących walnego zgromadzenia spółki publicznej, która weszła w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r. Proponowane zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia mają na celu określenie szczegółowych warunków komunikacji elektronicznej ze Spółką, w tym określenia sposobu komunikacji elektronicznej ze Spółką, co ma się odbywać poprzez dedykowany adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki. Proponowane zmiany pozwolą także sprecyzować dokumenty, jakie winny zostać załączone do zawiadomienia o pełnomocnictwie do udziału w walnym zgromadzeniu przesyłanym elektronicznie. Proponowany zapis nowego pkt. 5.7. Regulaminu ma na celu umożliwienie dopuszczenia do udziału w walnym zgromadzeniu osób, które pomimo dołożenia należytej staranności nie zostały wymienione w wykazie sporządzanym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)

  


 

29 .03.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2010 z dnia 29.03.2010
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że suma transakcji (Umów) zabezpieczających typu Forward zawartych z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Przedmiotem Umów zawartych z Bankiem jest zabezpieczenie zmiany kursu walut wynikających
z dokonywanych transakcji zakupu i sprzedaży towarów handlowych, za które płatność następuje w terminie późniejszym niż zamówienie.

Poszczególne zawarte transakcje dotyczą rzeczywistego dostarczenia waluty (euro) z tytuły realizowanych zakupów z importu i każda z nich odpowiada wartości zobowiązania handlowego oraz okresom ich zapłaty, który nie przekracza 4 miesięcy.

Zawieranie umów typu Forward zabezpieczających ryzyko zmiany kursu jest częścią strategii Spółki zmierzającej do minimalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe.

Zawarcia transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259
 

  


 

15 .02.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2010 z dnia 15.02.2010
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że suma transakcji (Umów) zabezpieczających typu Forward zawartych
z Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Przedmiotem Umów zawartych z Bankiem jest zabezpieczenie zmiany kursu walut wynikających
z dokonywanych transakcji zakupu i sprzedaży towarów handlowych, za które płatność następuje w terminie późniejszym niż zamówienie.

Poszczególne zawarte transakcje dotyczą rzeczywistego dostarczenia waluty (euro) z tytuły realizowanych zakupów z importu i każda z nich odpowiada wartości zobowiązania handlowego oraz okresom ich zapłaty, który nie przekracza 3 miesięcy.

Zawieranie umów typu Forward zabezpieczających ryzyko zmiany kursu jest częścią strategii Spółki zmierzającej do minimalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe.

Zawarcia transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259
 


 

02 .02.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2010 z dnia 02.02.2010
UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 02.02.2010 r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, działając na zlecenie Spółki, udzielił nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarancji dokonania płatności do kwoty: 22.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy o nie wyłącznej dystrybucji z dnia 20.01.2010 roku zawartej pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A.
Zabezpieczenie gwarancji stanowi depozyt w walucie PLN na środkach własnych KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest ważna od dnia 01.03.2010 roku do dnia 17.12.2010 roku. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
 


 

29.01.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2010 z dnia 29.01.2010
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że suma transakcji (Umów) zabezpieczających typu Forward zawartych z Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Bank) przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.
 

Przedmiotem Umów zawartych z Bankiem jest zabezpieczenie zmiany kursu walut wynikających
z dokonywanych transakcji zakupu i sprzedaży towarów handlowych, za które płatność następuje w terminie późniejszym niż zamówienie.
 

Poszczególne zawarte transakcje dotyczą rzeczywistego dostarczenia waluty (euro) z tytuły realizowanych zakupów z importu i każda z nich odpowiada wartości zobowiązania handlowego oraz okresom ich zapłaty, który nie przekracza 3 miesięcy.
 

Zawieranie umów typu Forward zabezpieczających ryzyko zmiany kursu jest częścią strategii Spółki zmierzającej do minimalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe.
 

Zawarcia transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.
 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.
 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259
 


 

28.01.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2010 Z DNIA 28.01.2010
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2010 ROKU
 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku:
 

  I. Terminy przekazywania raportów kwartalnych:

     1. za I kwartał 2010 roku 13 maja 2010 (czwartek)
     2. za III kwartał 2010 roku 10 listopada 2010 (środa)
 

 II. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku – 27 sierpnia 2010 (piątek)
 

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2009 rok – 18 marca 2010 (czwartek)
 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2009 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2010 roku zgodnie z zapisami § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
 

Raport opublikowano zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
 


25.01.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2010 z dnia 25.01.2010
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że umową z dnia 25.01.2010 r. Spółka przedłużyła do dnia 23.01.2011 roku, obecną umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, w kwocie 8,8 mln zł, zawartą z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank).

Zabezpieczenia kredytu jak uprzednio stanowią: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych Kontrahentów. Spółka w okresie 2 miesięcy od daty podpisania umowy ustanowi na rzecz Banku dodatkowe zabezpieczenie w postaci przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczenia należności handlowych wystawionej przez TU Euler Hermes S.A. (w zakresie kontrahentów objętych przelewem wierzytelności na rzecz Banku).

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
  


20.01.2010

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2010 Z DNIA 20.01.2010 r.
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 20.01.2010 r. została zawarta trójstronna umowa dystrybucyjna pomiędzy Krakchemia S.A., Basell Sales & Marketing Company B.V. (BSM) z siedzibą w Rotterdamie w Holandii oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku.

Przedmiotem umowy jest kontynuacja współpracy prowadzonej na podstawie umowy zawartej przez strony w dniu 8 listopada 2007 roku z zachowaniem warunków w niej zawartych. Współpraca ta obejmuje promocje
i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych).

Na mocy przedmiotowej umowy KRAKCHEMIA S.A. jest jednym z głównych wskazanych przez BSM oraz BOPS, dystrybutorów produktów określonych w umowie, na terytorium Polski. Produkty te są wytwarzane i pakowane pod znakami handlowymi BSM.

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2011 roku i przewiduje 6 miesięczny okres wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że nie może zostać wypowiedziana wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jej zawarcia.
Niezależnie od wszystkich innych posiadanych praw, każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy na piśmie z efektem natychmiastowym, jeżeli:
1) przez jedną ze stron nastąpi naruszenie istotnych warunków umowy,
2) przeciwko jednej ze Stron lub przez nią rozpoczęte zostało postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, lub też nastąpiło
    wyznaczenia syndyka, zarządu komisarycznego lub nastąpił odpowiednik takiego postępowania, lub też istnieją warunki,
    które mogą prowadzić do takich wypadków,
3) nastąpiła zmiana w kontroli nad Spółką.


Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych zawieranych w ramach tej umowy, których wartość w czasie trwania umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech kwartałów obrotowych.
 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
 


07.01.2010

 RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2010 Z DNIA 7.01.2010 r.
WYKAZ WSZYSTKICH RAPORTÓW ZA ROK 2009.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2009 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.krakchemia.pl

Raporty bieżące:

  1/2009 (06.01.2009) – Częściowe odstępstwo od stosowania zasady Ładu Korporacyjnego.
  2/2009 (07.01.2009) – Wykaz wszystkich raportów za rok 2008.
  3/2009 (12.01.2009) – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2009 z dnia 07.01.2009
                                 Wykaz wszystkich raportów za rok 2008.
  4/2009 (19.01.2009) – Przedłużenie umowy kredytowej z Kredyt Bank S.A.
  5/2009 (22.01.2009) – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  6/2009 (30.01.2009) – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.
  7/2009 (17.02.2009) – Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
                                 Akcjonariuszy zwołane na dzień 03.03.2009.
            (24.02.2009) – Korekta do raportu bieżącego nr 6/2009 z dnia 30.01.2009, sprostowanie
                                 oczywistej pomyłki pisarskiej dotyczącej terminu przekazywania raportów
                                 okresowych w 2009 roku.
  8/2009 (03.03.2009) – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
  9/2009 (04.03.2009) – Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
                                 Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 3.03.2009 r.
10/2009 (04.03.2009) – Powołanie członka Rady Nadzorczej.
11/2009 (04.03.2009) – Informacja dotycząca stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
                                 GPW.
12/2009 (05.03.2009) – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na
                                 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień
                                 3.03.2009.
13/2009 (26.03.2009) – Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.
14/2009 (31.03.2009) – Podpisanie znaczącej umowy.
15/2009 (12.05.2009) – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16/2009 (04.06.2009) – Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
                                 zwołane na dzień 18.06.2009 r.
17/2009 (19.06.2009) – Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
                                 Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 18.06.2009 r.
18/2009 (22.06.2009) – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym
                                 Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 r.
19/2009 (03.07.2009) – Ujawnienie informacji poufnej o zawarciu umowy ubezpieczenia.
20/2009 (13.07.2009) – Zawarcie znaczącej umowy.
21/2009 (17.07.2009) – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
22/2009 (22.07.2009) – Zmiana Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki.
23/2009 (26.08.2009) – Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

Raporty okresowe:

12.02.2009 – Raport okresowy za IV kwartał 2008 r.

30.03.2009 – Sprawozdanie roczne za 2008 r.

14.05.2009 – Raport okresowy za I kwartał 2009 r.

24.08.2009 – Raport okresowy za I półrocze 2009 r.

13.11.2009 – Raport okresowy za III kwartał 2009 r.