Krakchemia S.A

30.12.2010      Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A.


28.12.2010     
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.


26.11.2010
      Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bre Bank S.A.
 

10.11.2010      Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku.
 

21.10.2010      Przedłużenie gwarancji bankowej przez PKO BP S.A.


13.10.2010
      Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.


01.09.2010     
Wystawienie na rzecz Spółki przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes  S.A.
                        z siedzibą w Warszawie polisy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności.


30.08.2010     
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A.


27.08.2010
      Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku.


15.07.2010     
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.


02.06.2010     
Odwołanie osoby zarządzającej.


01.06.2010     
Zawarcie znaczącej umowyz firmą PLASTCHIM-T AD z siedzibą w Tervel – Bułgaria.


17.05.2010     
Powołanie Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. na nową kadencję.


17.05.2010     
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.


13.05.2010
      Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku.


26.04.2010     
Powołanie Zarządu Krakchemia S.A. na nową kadencję.


21.04.2010     
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. na dzień 17 maja 2010 r.


29.03.2010     
Informacja o zawarciu transakcji forward z Bankiem PKO BP S.A. na sumę przekraczającą 10% wartości
                        kapitałów własnych.


18.03.2010
      Publikacja raportu rocznego za 2009 rok.


15.02.2010     
Informacja o zawarciu transakcji forward z Bankiem Handlowym na sumę przekraczającą 10% wartości
                        kapitałów własnych.


02.02.2010
      Udzielenie gwarancji bankowej przez PKO BP S.A.


29.01.2010     
Informacja o zawarciu transakcji forward z Bankiem BPH S.A. na sumę przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych.


28.01.2010
      Publikacja terminów przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.


25.01.2010     
Przedłużenie umowy kredytowej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna.


20.01.2010     
Zawarcie znaczącej umowy dystrybucyjnej pomiędzy Krakchemia S.A., Basell Sales & Marketing Company B.V.
                        (BSM) z siedzibą w Rotterdamie w Holandii oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS)
                        z siedzibą w Płocku.

07.01.2010      Publikacja wykazu raportów bieżących i okresowych za 2009 rok.