Krakchemia S.A

 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KRAKCHEMIA S.A. w dniu 17.05.2010 r.:

 

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;

4.      Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków
         Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.      Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

7.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

8.      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki,
         sprawozdania Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego
         zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2009, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny
         systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.

9.      Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1.   Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009;

9.2.   Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki; sprawozdania Zarządu
         z działalności Spółki za  rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2009;

9.3.   Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;

9.4.   Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;

9.5.   Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2009;

9.6.   Określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji;

9.7.   Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;

9.8.   Ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

9.9.   Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

10.    Zamknięcie obrad.

 

 


WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 17.05.2010 r.

 

 

Uchwałę nr 1 o treści:

„„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

 

Uchwałę nr 2 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

 

Uchwałę nr 3 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

1. Bogdan Wrześniak,

2. Włodzimierz Oprzędek,

3. Sebastian Dulewicz.”

 

Uchwałę nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

Uchwałę nr 5 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzą:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105.893.696,01 zł (sto pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych jeden grosz);

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy);

3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 7.256.534,04 zł (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote cztery grosze);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy);

5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.”

 

Uchwałę nr 6 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2009.”

 

Uchwałę nr 7 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

 

Uchwałę nr 8 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

 

 

 

 

Uchwałę nr 9 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

 

Uchwałę nr 10 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

 

Uchwałę nr 11 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

 

Uchwałę nr 12 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

 

Uchwałę nr 13 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

 

Uchwałę nr 14 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 2 marca 2009 roku.”

 

Uchwałę nr 15 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 3 marca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.”

 

Uchwałę nr 16 o treści:             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 2.170.083,11 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.”

 

Uchwałę nr 17 o treści:             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 6 (sześć) osób.”

 

Uchwałę nr 18 o treści:             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Ilonę Malik.”

  

Uchwałę nr 19 o treści:             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj.”

 

Uchwałę nr 20 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Pilcha.”

 

Uchwałę nr 21 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Magierę.”

 

Uchwałę nr 22 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Wojdona.”

 

Uchwałę nr 23 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Mazgaja.”

 

Uchwałę nr 24 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. Przewodniczący RN - w wymiarze 3 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

2. Wiceprzewodniczący RN - w wymiarze 2 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

3. Sekretarz RN - w wymiarze 1,5 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

4. Pozostałych Członków RN - w wymiarze 1 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.”

 

Uchwałę nr 25 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie § 5 ust. 3.4. Statutu Spółki, uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

a) punkt 5.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

5.2.1. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu może być także udzielone w postaci elektronicznej. W takim przypadku, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła na wskazany na stronie internetowej Spółki adres poczty elektronicznej:

1) skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

5.2.2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej najpóźniej w dniu poprzedzającym termin walnego zgromadzenia, chyba, że w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia określono inny termin na przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Ponadto pełnomocnik powinien okazać przy rejestracji na walnym zgromadzeniu wydruk pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości.

5.2.3. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

5.2.4. Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób, niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej Spółki lub bez dochowania wymogów określonych w pkt. 5.2.1-5.2.2., nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.”

b) po punkcie 5.3. Regulaminu dodaje się dalsze punkty 5.4 – 5.7 o następującym brzmieniu:

„5.4. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia składane przez akcjonariuszy w drodze elektronicznej mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki.

5.5. Osoba, która korzysta z prawa elektronicznej komunikacji ze Spółką ma obowiązek wykazać, że jest akcjonariuszem, lub, że może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Spółki, a to poprzez przesłanie, wraz z wnioskiem, pytaniem, projektem uchwały czy zawiadomieniem, na adres poczty elektronicznej o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej, następujących dokumentów w formacie pdf:

1) świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, oraz:

2) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),

3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

5.6. Oświadczenia przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej lub bez zachowania postanowień pkt. 5.4-5.5 powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

5.7. Jeżeli dana osoba nie zostanie ujęta w wykazie otrzymanym przez Spółkę od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, o którym to wykazie mowa w art. 4063 §6 k.s.h., lecz okaże nie budzące wątpliwości co do autentyczności zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla tej osoby, osoba taka może zostać dopuszczona do udziału w walnym zgromadzeniu.”

 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. za 2009 rok

Zwięzła ocena sytuacji KRAKCHEMIA S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki za 2009 rok