Krakchemia S.A

24.10.2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2011 z dnia 24.10.2011
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 24.10.2011r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, działając na zlecenie Spółki, udzielił nowej nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy o nie wyłącznej dystrybucji z dnia 20.01.2010r. zawartej pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 20/2010 z dnia 21.10.2010r.

Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna od dnia 18.12.2011r. do dnia 29.02.2012r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


02.09.2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2011 Z DNIA 02.09.2011
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd „KRAKCHEMIA” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 01.09.2011 r. wystawiono na rzecz Spółki przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes  S.A. z siedzibą w Warszawie polisę ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności.

Polisa obowiązuje w okresie od 01.09.2011 r. do 30.11.2012 r. i jest kontynuacją dotychczasowej współpracy. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie należności Spółki z tytułu obrotu handlowego. Zmianie uległy stawka składki ubezpieczeniowej liczonej jako procent od przewidywanego obrotu w okresie ubezpieczeniowym oraz szczegółowe warunki ubezpieczenia dotyczące m.in. granicy kontroli Klienta przez Spółkę, okres braku płatności do stwierdzenia faktycznej niewypłacalności, maksymalne odszkodowanie liczone jako krotność zapłaconej składki.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest maksymalna wysokość odszkodowania w danym roku ubezpieczeniowym przekraczająca 10 % kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 


29.08.2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2011 Z DNIA 29.08.2011
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2011 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Zmianie ulega okres spłaty kredytu. Marża Banku i zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, cesja wierzytelności z tytułu ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia. Kredyt jest oprocentowany
na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 


19 .07.2011

  

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2011 Z DNIA 19.07.2011

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 18.07.2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Kancelarii Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2011 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17,  jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.
KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2000-2003, sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2004r. - 31.10.2004 r., sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2007, przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2008, przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze  2009 roku oraz 2010 roku oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 2009, 2010.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi przez Spółkę zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.).


30.06.2011 r.
 

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2011 Z DNIA 30.06.2011

PODPISANIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY
 

Zarząd Krakchemia S.A. informuje, że w dniu 29.06.2011 Spółka podpisała aneks do umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 14/2010 z dnia 1.06.2010 z firmą PLASTCHIM-T AD z siedzibą w Tervel – Bułgaria.

Podpisany aneks wydłuża czas trwania umowy do 31.12.2016 oraz zobowiązuje Plastchim-T AD do realizacji zamówień miesięcznych w ilościach nie mniejszych niż określonych aneksem. Warunek ten strony mogą wypowiedzieć w terminie 3-miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych zawieranych w ramach tej umowy, których wartość w czasie trwania umowy może przekroczyć 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


10.05.2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2011 Z DNIA 10.05.2011

ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 10 maja 2011 roku otrzymał datowane
na 9 maja 2011 r., zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ („Fundusze”) o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRAKCHEMIA S.A. oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 4 maja 2011 r.

Przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 168 909 akcji Spółki, co stanowiło 1,69% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 168 909 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 6 maja 2011 r. Fundusze łącznie posiadały 958 909 akcji Spółki, co stanowiło 9,59% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 958 909 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 


9.05.2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2011 Z DNIA 9.05.2011

ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2011 roku otrzymał datowane na 5 maja 2011 r., zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Sławomira Piecka o zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego oraz zejściu do ilości 1,65% ogólnej liczby głosów w spółce Krakchemia S.A.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku sprzedaży akcji Krakchemia S.A. realizowanych w okresie od 15.04.2011 roku do 4.05.2011 roku.

Transakcji, która spowodowała zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów Krakchemia S.A. do ilości 1,65% dokonano w dniu 4 maja 2011 roku.

Przed dokonaniem wymienionych w zawiadomieniu transakcji Pan Sławomir Piecka posiadał:

1 210 000 sztuk akcji, co stanowiło 12,1% udziału w kapitale Krakchemia S.A. oraz uprawniało do wykonywania 1 210 000 głosów, co stanowiło 12,1% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Krakchemia S.A.

Po dokonaniu wymienionych w zawiadomieniu transakcji Pan Sławomir Piecka posiadał:

165 000 sztuk akcji, co stanowiło 1,65% udziału w kapitale Krakchemia S.A. oraz uprawniało do wykonywania 165 000 głosów, co stanowiło 1,65% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Krakchemia S.A.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 


5.05.2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2011 Z DNIA 5 MAJA 2011
ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A., nawiązując do raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku, podaje zmieniony termin publikacji raportu za I kwartał 2011 roku z dnia 13 maja 2011 (piątek) na dzień 11 maja 2011 roku (środa).
 

Raport opublikowano zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). 


22.04.2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2011 Z DNIA 22.04.2011

ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2011 roku otrzymał datowane na
15 kwietnia 2011 r., zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Sławomira Piecka o zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego oraz zejściu poniżej progu 13% ogólnej liczby głosów w spółce Krakchemia S.A.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku sprzedaży akcji Krakchemia S.A. realizowanych w okresie od 02.02.2011 roku do 14.04.2011 roku.

Transakcji, która spowodowała zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów Krakchemia S.A. poniżej 13% dokonano w dniu 14 kwietnia 2011 roku.

Przed dokonaniem wymienionych w zawiadomieniu transakcji Pan Sławomir Piecka posiadał:

1 500 000 sztuk akcji, co stanowiło 15% udziału w kapitale Krakchemia S.A. oraz uprawniało do wykonywania 1 500 000 głosów, co stanowiło 15% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Krakchemia S.A.

Po dokonaniu wymienionych w zawiadomieniu transakcji Pan Sławomir Piecka posiadał:

1 210 000 sztuk akcji, co stanowiło 12,1% udziału w kapitale Krakchemia S.A. oraz uprawniało do wykonywania 1 210 000 głosów, co stanowiło 12,1% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Krakchemia S.A.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
15.04.2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 11 /2011 Z DNIA 15.04.2011

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 12 KWIETNIA 2011 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 12 kwietnia 2011 roku:

1.      ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie – posiada 5 000 000 głosów, stanowiących 83,61 % głosów na tym
         Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 50 % ogólnej liczby głosów.

2.      Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie – posiada 950 000 głosów, stanowiących
         15,89 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 9,5% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


13 .04.2011RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2011 Z DNIA 13.04.2011

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 12.04.2011 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 12.04.2011 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 1 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80% .

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.980.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 100 głosów „wstrzymujących się”.


Uchwałę nr 2 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.


Uchwałę nr 3 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki działającej pod firmą KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

-           Andrzej Zdebski,

-           Włodzimierz Oprzędek,

-           Sebastian Dulewicz.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.


Uchwałę Nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 Uchwałę nr 5 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą:

1.         sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz
            kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 152 712 297,24 złotych;

2.         sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
            które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 5 028 722,03 złotych;

3.         sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
            które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 5 058 710,33 złotych;

4.         sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
            wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 028 722,03 złotych;

5.         informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia
           1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 6 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 7 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2010.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 8 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 9 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 10 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 czerwca 2010 r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 11 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 12 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 13 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 14 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 15 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 16 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Magiera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 17 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 17 maja 2010 r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.980.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 18 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 5 118 138,85 zł na kapitał zapasowy Spółki.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.950.100 głosów „za”, 30.000 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 19 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki działającej pod firmą KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

1.         Przewodniczący RN - w wymiarze 5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
            w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie
            wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

2.         Wiceprzewodniczący RN - w wymiarze 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
            w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie
            wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

3.         Sekretarz RN - w wymiarze 2-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku
            kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia,
            ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

4.         Pozostali Członkowie RN - w wymiarze 1-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
            w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie
            wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5.980.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 59,80%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5.000.100 głosów „za”, 30.000 głosów „przeciw”, 950.000  głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).


16.03.2011

 RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2011 z dnia 16.03.2011 r.
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 kwietnia 2011 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;

4.       Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków
          Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.       Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.       Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

7.       Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

8.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania
          Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za
          rok obrotowy 2010, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
          i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.

9.       Podjęcie uchwał w sprawach:

          9.1.     Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010;

          9.2.     Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010;

          9.3.     Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki; sprawozdania Zarządu
                     z działalności Spółki za  rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem za rok
                     obrotowy 2010;

          9.4.     Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;

          9.5.     Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;

          9.6.     Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010;

          9.7.     Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

10.   Zamknięcie obrad.

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h.  Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA  S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, to jest najpóźniej w dniu 22 marca 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki  (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.krakchemia.pl/850/WZA/.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl, najpóźniej do 12 kwietnia 2011 r., do godz.08:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

 

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

 

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 27 marca 2011 r.

 

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

a)      na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 27 marca 2011 r.) będą akcjonariuszami Spółki,

b)      w terminie pomiędzy dniem publikacji niniejszego ogłoszenia a dniem 28 marca 2011 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W dniach 07, 08 i 11 kwietnia 2011 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), w godzinach od 9.00 do 16.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub na stronie internetowej spółki: www.krakchemia.pl/850/WZA/.

 

6. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.krakchemia.pl/850/WZA/.

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią _____________.”


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”


Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach ________________”:


Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 152 712 297,24  złotych;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości  5 028 722,03 złotych;

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
o kwotę 5 058 710,33 złotych;

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 028 722,03 złotych;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.”

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.”

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2010.”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 czerwca 2010 r. ”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Magiera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 17 maja 2010 r.”

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 5 118 138,85 zł na kapitał zapasowy Spółki.”

 Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: ________________.”

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

 

 

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)

 

 
 


11.03.2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2011 z dnia 11.03.2011
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 10 marca 2011 roku podpisano aneks do umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), podwyższający kwotę kredytu z 8,8 mln do kwoty 10 mln.


Zabezpieczenia kredytu i okres nie uległy zmianie i stanowią je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych Kontrahentów, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia należności handlowych wystawionej przez TU Euler Hermes S.A. (w zakresie kontrahentów objętych przelewem wierzytelności na rzecz Banku).

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 
 


4.03.2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2011 Z DNIA 4 marca 2011
ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO ZA 2010 ROK

Zarząd KRAKCHEMIA S.A., nawiązując do raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku, podaje zmieniony termin publikacji raportu rocznego za 2010 rok z dnia 18 marca 2011 (piątek) na dzień 9 marca 2011 roku (środa).

Raport opublikowano zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 

 


1.02.2011


KOREKTA DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2011 Z DNIA 31.01.2011
KOREKTA DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2011 Z DNIA 31.01.2011, SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ POMYŁKI PISARSKIEJ DOTYCZĄCEJ TERMINU PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2011 ROKU

 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. dokonuje sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej do raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 31.01.2011.

W wersji polskojęzycznej:

było:                  za III kwartał 2010 roku                       10 listopada 2011 (czwartek)
winno być:          za III kwartał 2011 roku                       10 listopada 2011 (czwartek)

 
 


31.01.2011


 

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2011 Z DNIA 31.01.2011
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2011 ROKU
 


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:
 

  I. Terminy przekazywania raportów kwartalnych:
 

     1. za I kwartał 2011 roku - 13 maja 2011 (piątek)
     2. za III kwartał 2010 roku - 10 listopada 2011 (czwartek) 
 

 II. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2011 roku – 26 sierpnia 2011 (piątek) 
 

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2010 rok – 18 marca 2011 (piątek)
 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2010 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2011 roku zgodnie z zapisami § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
 

Raport opublikowano zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). 


28.01.2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 5 /2011 Z DNIA 28.01.2011

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 26 STYCZNIA 2011 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 26 stycznia 2011 roku:

1. ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie – posiada 5 000 000 głosów, stanowiących 99,998 % głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEAMIA S.A. oraz 50 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


27 .01.2011

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2011 Z DNIA 27.01.2011

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 26.01.2011 r. w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Pilcha oraz Łukasza Magiera z funkcji Członków Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. powołało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. w osobach:

- Pani Elżbieta Wyrobiec

- Pan Marek Kłuciński

 

Pani Elżbieta Wyrobiec, filolog rosyjski po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim . Ukończyła wiele kursów specjalistycznych z zakresu księgowości i finansów a także kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pracowała na różnych stanowiskach związanych z księgowością i finansami w firmach prywatnych. Obecnie Prezes Zarządu Agencji Reklamy Wenecja Sp z o.o w Krakowie.

Pani Elżbieta Wyrobiec nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marek Kłuciński, pełniący obecnie funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Reklamy Telewizji Polskiej S.A., ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Berlinie jako Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego, a następnie został absolwentem Studium Podyplomowego Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe w zakresie public relations obejmujące między innymi komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz reklamę zdobywał pełniąc odpowiedzialne funkcje na stanowiskach dyrektorskich w takich instytucjach jak Powszechny Bank Kredytowy S.A.  w Warszawie, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. w Warszawie, PKO Bank Polski S.A., PKP Cargo S.A. oraz pełnił funkcję Doradcy Prezesa Banku Pocztowego S.A.

Pan Marek Kłuciński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami). 


 27 .01.2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2011 Z DNIA 27.01.2011

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 26.01.2011 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 26.01.2011 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 1/01/2011 o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5 000 100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,001%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  5 000 100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.


Uchwałę nr 2/01/2011
 o treści
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy  5 000 100 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,001%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5 000 100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.


Uchwałę nr 3/01/2011
 o treści:

 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisje Mandatowo – Skrutacyjną w osobach:

a)  Andrzej Zdebski,

b)  Sebastian Dulewicz,

c)  Włodzimierz Oprzędek”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 000 100 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,001%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5 000 100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.


Uchwałę nr 4/01/2011
 o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 000 100 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,001%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5 000 100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 5/01/2011 o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Kłucińskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 000 100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,001%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5 000 100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 6/01/2011  o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Wyrobiec.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5 000 100 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 50,001%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5 000 100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).


24.01.2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2011 z dnia 24.01.2011
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że umową z dnia 24.01.2011 r. Spółka przedłużyła do dnia 23.01.2012 roku, obecną umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, w kwocie 8,8 mln zł, zawartą z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank).

Zabezpieczenia kredytu nie uległy zmianie i stanowią je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych Kontrahentów, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia należności handlowych wystawionej przez TU Euler Hermes S.A. (w zakresie kontrahentów objętych przelewem wierzytelności na rzecz Banku).

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


10.01.2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2011 Z DNIA 10.01.2011 r.
WYKAZ WSZYSTKICH RAPORTÓW ZA ROK 2010.
 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2010 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.krakchemia.pl
 

Raporty bieżące:

1/2010 (07.01.2010) -  WYKAZ WSZYSTKICH RAPORTÓW ZA ROK 2009.
2/2010 (20.01.2010) -  ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.
3/2010 (25.01.2010) -  ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.
4/2010 (28.01.2010) -  TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2010 ROKU.
5/2010 (29.01.2010) -  ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.
6/2010 (02.02.2010) -  UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.
7/2010 (15.02.2010) -  ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.
8/2010 (29.03.2010) -  ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.
9/2010 (21.04.2010) -  ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.
10/2010 (26.04.2010) - POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ.
11/2010 (18.05.2010) - WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
                                   ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A.
                                   W DNIU 17.05.2010 r.
12/2010 (18.05.2010) - POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.
                                   NA NOWĄ KADENCJĘ.
13/2010 (21.05.2010) - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW
                                   NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A.
                                   W DNIU 17 MAJA 2010 r.
14/2010 (1.06.2010) -  ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.
15/2010 (2.06.2010) -  ODWOŁANIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ.
16/2010 (15.07.2010) - WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
                                   FINANSOWYCH SPÓŁKI.
17/2010 (30.08.2010) - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.
18/2010 (02.09.2010) - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.
19/2010 (13.10.2010) - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP SA.
20/2010 (21.10.2010) - PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.
21/2010 (26.11.2010) - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.
22/2010 (28.12.2010) - REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.
23/2010 (30.12.2010) - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
                                    KRAKCHEMIA S.A.

Raporty okresowe:

18.03.2010 - SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2009r.
13.05.2010 - RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2010r.
27.08.2010 - RAPORT OKRESOWY ZA I PÓŁROCZE 2010r.
10.11.2010 - RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2010r.

Raporty EBI:

1/EBI/2010 (18.05.2010) - INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK
                                        NOTOWANYCH NA GPW.

Podstawa prawna:
Art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.