Krakchemia S.A

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakchemia S.A. w dniu 12.04.2011 r.:

 

 

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;

4.      Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji

         Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.      Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

7.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

8.      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania
         Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem

         za rok obrotowy 2010, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli

         wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.

9.      Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010;

9.2    Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010;

9.3    Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki; sprawozdania Zarządu z działalności
         Spółki za  rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2010;

9.4    Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;

9.5    Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;

9.6    Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010;

9.7    Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

10.    Zamknięcie obrad.

 

Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. w dniu 12.04.2011r.

 

Uchwałę nr 1 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Tomasza Świerczyńskiego.”


Uchwałę nr 2 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”


Uchwałę nr 3 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki działającej pod firmą KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

-           Andrzej Zdebski,

-           Włodzimierz Oprzędek,

-           Sebastian Dulewicz.”


Uchwałę Nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

 Uchwałę nr 5 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 152 712 297,24 złotych;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 5 028 722,03 złotych;

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 5 058 710,33 złotych;

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 028 722,03 złotych;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.”

  

Uchwałę nr 6 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.”

 

Uchwałę nr 7 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2010.”

 

Uchwałę nr 8 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.”

 

Uchwałę nr 9 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.”

 

Uchwałę nr 10 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 czerwca 2010 r.”

 

Uchwałę nr 11 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

 

Uchwałę nr 12 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

 

Uchwałę nr 13 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

 

Uchwałę nr 14 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

 

Uchwałę nr 15 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

 

Uchwałę nr 16 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Magiera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.”

 

Uchwałę nr 17 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 17 maja 2010 r.”

 

Uchwałę nr 18 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 5 118 138,85 zł na kapitał zapasowy Spółki.”

 

Uchwałę nr 19 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki działającej pod firmą KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

1. Przewodniczący RN - w wymiarze 5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

2. Wiceprzewodniczący RN - w wymiarze 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

3. Sekretarz RN - w wymiarze 2-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

4. Pozostali Członkowie RN - w wymiarze 1-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.”

 

 

 

 

 


 

 

 


Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakchemia S.A. w dniu 26.01.2011 r.:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;

4.       Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków
          Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.       Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.       Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

7.       Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków w skład Rady Nadzorczej Spółki.

8.       Zamknięcie obrad.
 

 

Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. w dniu 26.01.2011 r.:

 

Uchwała nr 1/01/2011 o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Świerczyńskiego.”


Uchwała nr 2/01/2011
 o treści
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”


Uchwała nr 3/01/2011
 o treści:

 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisje Mandatowo – Skrutacyjną w osobach:

a)  Andrzej Zdebski,

b)  Sebastian Dulewicz,

c)  Włodzimierz Oprzędek”


Uchwała nr 4/01/2011
 o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

Uchwała nr 5/01/2011 o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Kłucińskiego.”

 

Uchwała nr 6/01/2011  o treści:
 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Wyrobiec.”

 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. za 2010 rok

Zwięzła ocena sytuacji KRAKCHEMIA S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki za 2010 rok