Krakchemia S.A

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2011

Okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2011

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

499 413

120 628

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

10 356

2 501

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

8 842

2 136

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

7 004

1 692

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

5 986

1 446

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-606

-146

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-3 440

-831

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

1 940

469

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,70

0,17

11

Aktywa razem

153 683

34 795

12

Zobowiązania długoterminowe

16 951

3 838

13

Zobowiązania krótkoterminowe

73 829

16 715

14

Kapitał własny

62 903

14 242

15

Kapitał zakładowy

10 000

2 264

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

6,29

1,42

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 2011 rok wyniósł: 1 EUR=4,1401 PLN, a za 2010 rok wyniósł: 1 EUR=4,0044 PLN.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2011 roku, który wynosił: 1 EUR=4,4168 PLN i na 31.12.2010 roku który wynosił: 1 EUR=3,9602 PLN. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁ 2011

Okres  od 1 stycznia do 30 września 2011

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

374 568

92 684

2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

6 711

1 661

3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

5 530

1 368

4 Zysk netto z działalności kontynuowanej

4 410

1 091

5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

10 681

2 643

6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-424

-105

7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-3 939

-975

8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

6 318

1 563

9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,44

0,11

11 Aktywa razem

152 936

34 670

12 Zobowiązania długoterminowe

16 059

3 641

13 Zobowiązania krótkoterminowe

76 577

17 360

14 Kapitał własny

60 300

13 670

15 Kapitał zakładowy

10 000

2 267

16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17 Wartośd księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

6,03

1,37

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2011 roku wyniósł: 1 EUR=4,0413 PLN, a za 9 miesięcy 2010 roku wyniósł: 1 EUR=4,0027 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30 września 2011 roku, który wynosił: 1 EUR=4,4112 PLN, na 31 grudnia 2010, który wynosił: 1 EUR=3,9603 PLN oraz na 30 września 2010 roku który wynosił: 1 EUR=3,987 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2011

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011

 

w tys. PLN

 w tys. EUR

1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

241 544

60 884

2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

4 577

1 154

3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

3 754

946

4 Zysk netto z działalności kontynuowanej

3 021

761

5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

6 199

1 563

6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-336

-85

7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-3 013

-759

8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

2 850

718

9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,30

0,08

11 Aktywa razem

146 348

36 710

12 Zobowiązania długoterminowe

16 447

4 126

13 Zobowiązania krótkoterminowe

70 936

17 794

14 Kapitał własny

58 965

14 791

15 Kapitał zakładowy

10 000

2 508

16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

5,90

1,48

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I półrocze 2011 roku wyniósł: 1 EUR=3,9673 PLN, a za I półrocze 2010 roku wyniósł: 1 EUR=4,0042 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2011 roku, który wynosił: 1 EUR=3,9866 PLN, na dzień 31-12-2010 roku, który wynosił: 1 EUR=3,9603 PLN oraz na 30.06.2010 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1458 PLN, Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I KWARTAŁ 2011
Okres  od 1 stycznia do 31 marca 2011

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

123 541

31 085

2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

3 364

 846

3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

2 965

746

4 Zysk netto z działalności kontynuowanej

2 390

 601

5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-4 041

-1 017

6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-268

-67

7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

2 987

752

8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-1 322

-333

9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł/w EUR)

0,24

0,06

11 Aktywa razem

167 827

41 832

12 Zobowiązania długoterminowe

21 853

5 447

13 Zobowiązania krótkoterminowe

87 651

21 848

14 Kapitał własny

58 323

14 538

15 Kapitał zakładowy

10 000

2 493

16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/w EUR)

5,83

1,45

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2011 roku wyniósł: 1 EUR=3,9742 PLN, a za 3 miesiące 2010 roku wyniósł: 1 EUR=3,9669 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2011 roku, który wynosił: 1 EUR=4,0119 PLN, na 31.12.2010 który wynosił: 1 EUR=3,9603 PLN oraz na 31.03.2010 roku który wynosił: 1 EUR=3,8622 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.