Krakchemia S.A

27.12.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2012 Z DNIA 27.12.2012

ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27.12.2012 r. otrzymał datowane na 25.12.2012 r. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust.1 pkt.5) i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od ALMA MARKET S.A. („ALMA”) z siedzibą w Krakowie, iż w wyniku poniższych transakcji:

  - w dniu 19.12.2012 r. zakupu 3.200 sztuk akcji o wartości 19.264 PLN z średnią ceną za 1 akcję 6,02 PLN,

  - w dniu 20.12.2012 r. zakupu 193.868 sztuk akcji o wartości 1.296.349,65 PLN z średnią ceną za 1 akcję 6,68 PLN,

  - w dniu 21.12.2012 r. zakupu 400 sztuk akcji o wartości 2.381,40 PLN z średnią ceną za 1 akcję 5,95 PLN.

Razem zakupu 197.468 sztuk akcji o wartości 1.317.995,05 PLN


  - w dniu 21.12.2012 r. sprzedaży 12.291 sztuk akcji o wartości 69.935,79 PLN z średnią ceną za 1 akcję 5,69 PLN.

nabycia i zbycia akcji Spółki zawartych na GPW przez Prezesa Zarządu ALMA Jerzego Mazgaja, zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. o co najmniej 1%.

Przed zwiększeniem udziału o którym informujemy powyżej ALMA posiadała łącznie z Prezesem Zarządu Jerzym Mazgajem łącznie 5.314.823 akcje co stanowiło 53,14% kapitału zakładowego, co dawało 5.314.823 głosy i stanowiło 53,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.

Po zwiększeniu udziału o którym informujemy ALMA posiada łącznie z Prezesem Zarządu Jerzym Mazgajem łącznie 5.500.000 akcji co stanowi 55,00% kapitału zakładowego, co daje 5.500.000 głosów i stanowi 55,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.


Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

27.12.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2012 Z DNIA 27.12.2012
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27.12.2012 r. otrzymał datowane na 25.12.2012 r. zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
informujące o nabyciu i zbyciu przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. akcji zwykłych Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Jerzy Mazgaj zawarł transakcje:
 

  - w dniu 19.12.2012 r. zakupu 3.200 sztuk akcji o wartości 19.264 PLN z średnią ceną za 1 akcję 6,02 PLN,

  - w dniu 20.12.2012 r. zakupu 193.868 sztuk akcji o wartości 1.296.349,65 PLN z średnią ceną za 1 akcję 6,68 PLN,

  - w dniu 21.12.2012 r. zakupu 400 sztuk akcji o wartości 2.381,40 PLN z średnią ceną za 1 akcję 5,95 PLN.

Razem zakupił 197.468 sztuk akcji o wartości 1.317.995,05 PLN

  - w dniu 21.12.2012 r. sprzedaży 12.291 sztuk akcji o wartości 69.935,79 PLN z średnią ceną za 1 akcję 5,69 PLN.

Transakcje zawarto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji pakietowych.


Podstawa prawna: art.160 ust.1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

21.12.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2012 Z DNIA 21.12.2012
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd „KRAKCHEMIA” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 grudnia 2012 r. otrzymał wystawioną  na rzecz Spółki przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes  S.A. z siedzibą w Warszawie polisę ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności.

Polisa obowiązuje w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. i jest kontynuacją dotychczasowej współpracy. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie należności Spółki
z tytułu obrotu handlowego. Zmianie uległa stawka składki ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest maksymalna wysokość odszkodowania w danym roku ubezpieczeniowym przekraczająca 10 % kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

21.12.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2012 z dnia 21.12.2012
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.
 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2012 roku podpisano aneks do umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), przedłużający spłatę kredytu  do dnia 23 stycznia 2014 roku.

Zabezpieczenia kredytu nie uległy zmianie i stanowią je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych Kontrahentów, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia należności handlowych wystawionej przez TU Euler Hermes S.A. (w zakresie kontrahentów objętych przelewem wierzytelności na rzecz Banku).

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

18.12.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2012 Z DNIA 18.12.2012
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd „KRAKCHEMIA” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18.12.2012 r. otrzymał informację o podpisaniu aneksu do polisy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności wystawionego na rzecz Spółki przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes  S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z aneksem przedłużono okres ubezpieczenia należności, który obowiązuje od 01.09.2011 r. do 31.12.2012 r. Aneks  przedłuża ubezpieczenie, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2011 z dnia 2.09.2011r. Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest maksymalna wysokość odszkodowania w danym roku ubezpieczeniowym przekraczająca 10% kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

23.11.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2012 Z DNIA 23.11.2012

ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23.11.2012 r. otrzymał datowane na 22.11.2012 r. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt1 w zw. z art. 87 ust.1 pkt.5) i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od ALMA MARKET S.A. („ALMA”) z siedzibą w Krakowie, iż w wyniku nabycia w ramach transakcji na GPW przez Prezesa Zarządu ALMA Jerzego Mazgaja akcji Spółki o łącznym wolumenie 314.823 sztuk o wartości transakcji 1.347.809,70 PLN z średnią ceną za 1 akcje 4,28 PLN ALMA stała się posiadaczem akcji zapewniających łącznie pośrednio i bezpośrednio więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.

Przekroczenie przez ALMA progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 16 listopada 2012 r.

Przed zmianą udziału ALMA posiadała 5.000.000 akcji Spółki, co stanowiło 50% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku wyżej opisanych transakcji aktualnie ALMA posiada łącznie z Prezesem Zarządu Jerzym Mazgajem łącznie 5.314.823 akcje co stanowi 53,14% kapitału zakładowego, co daje 5.314.823 głosy i stanowi 53,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.


Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

23.11.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2012 Z DNIA 23.11.2012
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23.11.2012 r. otrzymał datowane na 22.11.2012 r. zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu w dniu 16 listopada 2012 r. przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. 314.823 akcji zwykłych Spółki za średnią cenę 4,28 PLN. Transakcje zawarto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji pakietowych.

 
Podstawa prawna: art.160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

12.11.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2012 z dnia 12.11.2012
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.
 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 12 listopada 2012 roku podpisano aneks do umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), podwyższający kwotę kredytu z 10 mln do kwoty 12 mln.

Zabezpieczenia kredytu nie uległy zmianie i stanowią je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych Kontrahentów, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia należności handlowych wystawionej przez TU Euler Hermes S.A. (w zakresie kontrahentów objętych przelewem wierzytelności na rzecz Banku).

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 

 


 

 

 

 

 


28.08.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2012 Z DNIA 28.08.2012
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

  

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2012 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 30 sierpnia 2013 roku.

Zmianie ulega okres spłaty kredytu i marża Banku. Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, cesja wierzytelności z tytułu ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


18.07.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2012 Z DNIA 18.07.2012r.

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, iż w dniu 18 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2012 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.

KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała już z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądów półrocznych sprawozdań, ostatnio za lata 2007-2011.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem spółki.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.).  

 

 

 

 


 

 

 

 

 


22.06.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2012 Z DNIA 22.06.2012r.
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 22.06.2012 r. została podpisana umowa najmu pomiędzy KRAKCHEMIA S.A., a spółką UBM Riwiera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną UBM Rivera). Przedmiotem umowy jest najem powierzchni biurowych, które UBM Rivera zobowiązuje się wybudować w terminie do dnia 31.03.2014 r. na nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie.

Umowę zawarto pod warunkiem zawieszającym, jakim jest zawarcie przez UBM Rivera ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej wskazanej powyżej najpóźniej w terminie do dnia 24.09.2012 r.

Umowę najmu zawarto na czas określony 10 lat, przy czym okres najmu liczony jest najdalej od dnia 31.05.2014 r. Szacowana wartość umowy 8.800 tys. złotych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy w okresie objętym umową przekraczająca
10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


12.04.2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 10 /2012 Z DNIA 12.04.2012

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 10 KWIETNIA 2012 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 10 kwietnia 2012 roku:

1.      ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie – posiada 5 000 000 głosów, stanowiących 82,96 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 50 % ogólnej liczby głosów.

2.      Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie – posiada 997 000 głosów, stanowiących 16,54 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 9,97 % ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
12.04.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2012 z dnia 12.04.2012
UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 11.04.2012 r. otrzymał potwierdzenie otrzymania przez Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), nowej nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), wystawionej na rzecz Beneficjenta Gwarancji, z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy o nie wyłącznej dystrybucji z dnia 27.03.2012r. zawartej pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A., udzielonej w dniu 2.04.2012 przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, działający na zlecenie Spółki.

Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 5/2012 z dnia 2.02.2012r.

Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna od dnia 23.05.2012r. do dnia 22.05.2013r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 
11.04.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2012 Z DNIA 11.04.2012 r.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 10.04.2012 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 10.04.2012 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 1 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie wybiera na Przewodniczącego obrad Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 2 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy

6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 3 o treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S. A. z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

-           Mariusz Wojdon,

-           Włodzimierz Oprzędek,

-           Sebastian Dulewicz.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy

6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę Nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy

6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę Nr 5 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzą:

1.          sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 153.682.872,32 złote;

2.          sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 6.959.860,78 złotych;

3.          sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 1.940.094,29 złote;

4.          sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.959.860,78 złotych;

5.          informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy

6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę Nr 6 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy

6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 30.000 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę Nr 7 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy

6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę Nr 8 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy

6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 30.000 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę Nr 9 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy

6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę Nr 10 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę Nr 11 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę Nr 12 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się".


Uchwałę Nr 13 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę Nr 14 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę Nr 15 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę Nr 16 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 26 stycznia 2011 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę Nr 17 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Magiera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 26 stycznia 2011 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę Nr 18 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zarządza przerwę w obradach do godziny 13:55.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

  

Uchwałę Nr 19 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 6 ust. 6 i 7 Statutu Spółki - postanawia:

1.             Podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011, który wyniósł 7.004.343,86 złote, w następujący sposób:

1.1.         Część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, wynoszącą 3.500.000,00 złotych postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 2 poniżej.

1.2.         Pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, to jest kwotę 3.504.343,86 złote przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2.             Dywidenda, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w łącznej kwocie 3.500.000,00 złotych zostanie wypłacona akcjonariuszom według następujących zasad:

2.1.         Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, to jest 10.000.000 akcji.

2.2.         Dywidenda wynosi 0,35 złotych na jedną akcję.

2.3.         Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie ustalona na dzień 29 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy).

2.4.         Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 lipca 2012 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

  

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).


30.03.2012

KOREKTA DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2012 Z DNIA 15.03.2012 r.
KOREKTA DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6 DOTYCZĄCEGO ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

W ramach korekty do raportu nr 6 z dnia 15 marca 2012 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., Zarząd Spółki w uzupełnieniu przekazuje treść Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. z oceny: sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2011 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011.


Sprawozdanie Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. z oceny: sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2011 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011.pdf


27.03.2012
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2012 Z DNIA 27.03.2012r.
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY
 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 27.03.2012 r. została podpisana trójstronna umowa dystrybucyjna pomiędzy Krakchemia S.A., Basell Sales & Marketing Company B.V. (BSM) z siedzibą w Rotterdamie w Holandii oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przedmiotem umowy jest kontynuacja współpracy prowadzonej na podstawie umowy zawartej przez strony w dniu 20 stycznia 2010 roku, o której Zarząd informował komunikatem nr 2/2010 z dnia 20.01.2010r. Współpraca ta obejmuje promocje i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych).

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2013 roku i przewiduje 6 miesięczny okres wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że nie może zostać wypowiedziana wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jej zawarcia.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych zawieranych w ramach tej umowy, których wartość w czasie trwania umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 


15.03.2012

 RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2012 z dnia 15.03.2012 r.
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 kwietnia 2012 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.
 

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;

4.       Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.       Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.       Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

7.       Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

8.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania

          Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok

          obrotowy 2011, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
          i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

9.       Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1.     Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011;

9.2.     Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011;

9.3.     Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania

           Zarządu z działalności Spółki za  rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem

           za rok obrotowy 2011;

9.4.     Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;

9.5.     Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;

9.6.     Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011;

10.      Zamknięcie obrad.


III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h. Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, to jest najpóźniej w dniu 20 marca 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: https://www.krakchemia.pl/850/WZA/

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl, najpóźniej do 6 kwietnia 2012 r., do godz.12:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 25 marca 2012 r.

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

a)       na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 25 marca 2012 r.) będą akcjonariuszami Spółki,

b)      w terminie pomiędzy dniem publikacji niniejszego ogłoszenia a dniem 26 marca 2012 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W dniach 4, 5 i 6 kwietnia 2012 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub na stronie internetowej spółki: https://www.krakchemia.pl/850/WZA/

 

11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.krakchemia.pl/850/WZA/


IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią _____________.”


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”


Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną

 w osobach ________________”:


Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 153 682 872,32 złotych;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 6 959 860,78 złotych;

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
o kwotę 1 940 094,29 złotych;

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia
31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 959 860,78 złotych;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.”

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011.”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik  absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.”

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.”

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 26 stycznia 2011 r.”

 

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Magiera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 26 stycznia 2011 r.”

 

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 7 004 343,86 zł na kapitał zapasowy Spółki.”

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)


2.02.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2012 z dnia 2.02.2012
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 2.02.2012r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, działając na zlecenie Spółki, udzielił nowej nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy o nie wyłącznej dystrybucji z dnia 20.01.2010r. zawartej pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 20/2011 z dnia 24.10.2011r.

Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna od dnia 1.03.2012r. do dnia 22.05.2012r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


31.01.2012
 

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2012 Z DNIA 31.01.2012
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2012 ROKU
 


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:
 

  I. Terminy przekazywania raportów kwartalnych:
 

     1. za I kwartał 2012 roku - 11 maja 2012 (piątek)
     2. za III kwartał 2012 roku - 9 listopada 2012 (piątek) 
 

 II. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku – 24 sierpnia 2012 (piątek) 
 

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2011 rok – 14 marca 2012 (środa)
 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2011 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2012 roku zgodnie z zapisami § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
 

Raport opublikowano zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). 


27.01.2012
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2012 Z DNIA 27.01.2012 r.
PODPISANIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY
 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 27.01.2012 r. został podpisany aneks do trójstronnej umowy dystrybucyjnej pomiędzy Krakchemia S.A., Basell Sales & Marketing Company B.V. (BSM) z siedzibą w Rotterdamie w Holandii oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku.
Przedmiotem aneksu jest przedłużenie do dnia 31 marca 2012 umowy zawartej przez strony w dniu 20 stycznia 2010 roku, o której Zarząd informował komunikatem nr 2/2010 z dnia 20.01.2010r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych zawieranych w ramach tej umowy, których wartość w czasie trwania umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


20.01.2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2012 z dnia 20.01.2012
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.
 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2012 roku podpisano aneks do umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), przedłużający spłatę kredytu  do dnia 23 stycznia 2013 roku.

Zabezpieczenia kredytu nie uległy zmianie i stanowią je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych Kontrahentów, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia należności handlowych wystawionej przez TU Euler Hermes S.A. (w zakresie kontrahentów objętych przelewem wierzytelności na rzecz Banku).

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


10.01.2012
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2012 Z DNIA 10.01.2012 r.
WYKAZ WSZYSTKICH RAPORTÓW ZA ROK 2011.
 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2011 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.krakchemia.pl
 
Raporty bieżące:

1/2011 (10.01.2011) -  WYKAZ WSZYSTKICH RAPORTÓW ZA ROK 2010
2/2011 (24.01.2011) -  PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.
3/2011 (27.01.2011) -  WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
                                  KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 26.01.2011 r.
4/2011 (27.01.2011) -  POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.
5/2011 (28.01.2011) -  WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM
                                  WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 26 STYCZNIA 2011 r.
6/2011 (31.01.2011) -  TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2011 ROKU
7/2011 (4.03.2011) -    ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO ZA 2010 ROK
8/2011 (11.03.2011) -  PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.
9/2011 (16.03.2011) -  ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.
10/2011 (13.04.2011) - WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
                                  AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 12.04.2011 r.
11/2011 (15.04.2011) - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM
                                  ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 12 KWIETNIA 2011 r.
12/2011 (22.04.2011) - ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
13/2011 (5.05.2011) -   ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU
14/2011 (9.05.2011) -   ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
15/2011 (10.05.2011) - ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
16/2011 (30.06.2011) - PODPISANIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY
17/2011 (19.07.2011) - WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
18/2011 (29.08.2011) - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.
19/2011 (2.09.2011) -  ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY
20/2011 (24.10.2011) - PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Raporty okresowe:

09.03.2011 - SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2010r.
11.05.2011 - RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2011r.
26.08.2011 - RAPORT OKRESOWY ZA I PÓŁROCZE 2011r.
10.11.2011 - RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011r.
 
Raporty EBI:

1/EBI/2011 (27.01.2011) - INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
 
Podstawa prawna:
Art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.