Krakchemia S.A

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 10.04.2012r.:

 

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.       Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.       Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.       Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

7.       Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki

          za rok obrotowy 2011.

8.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

9.       Podjęcie uchwał w sprawach:

          9.1.  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011;

          9.2.  Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011;

          9.3.  Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011;

          9.4.  Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;

          9.5.  Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;

          9.6.  Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011;

10.    Zamknięcie obrad.

 

Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. w dniu 10.04.2012r.:

Uchwałę nr 1 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie wybiera na Przewodniczącego obrad Tomasza Świerczyńskiego.”

 

Uchwałę nr 2 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

 

Uchwałę nr 3 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S. A. z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

-           Mariusz Wojdon,

-           Włodzimierz Oprzędek,

-           Sebastian Dulewicz.”

 

 Uchwałę Nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

Uchwałę Nr 5 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzą:

1.          sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 153.682.872,32 złote;

2.          sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 6.959.860,78 złotych;

3.          sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 1.940.094,29 złote;

4.          sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.959.860,78 złotych;

5.          informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

 

Uchwałę Nr 6 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.”

 

Uchwałę Nr 7 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011.”

 

Uchwałę Nr 8 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.”

 

Uchwałę Nr 9 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.”

 

Uchwałę Nr 10 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

 

Uchwałę Nr 11 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

 

Uchwałę Nr 12 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”


Uchwałę Nr 13 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

 

Uchwałę Nr 14 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

 

Uchwałę Nr 15 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

 

Uchwałę Nr 16 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 26 stycznia 2011 roku.”

 

Uchwałę Nr 17 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Magiera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 26 stycznia 2011 roku.”

 

Uchwałę Nr 18 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zarządza przerwę w obradach do godziny 13:55.”

  

Uchwałę Nr 19 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 6 ust. 6 i 7 Statutu Spółki - postanawia:

1.             Podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011, który wyniósł 7.004.343,86 złote, w następujący sposób:

1.1.         Część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, wynoszącą 3.500.000,00 złotych postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 2 poniżej.

1.2.         Pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, to jest kwotę 3.504.343,86 złote przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2.             Dywidenda, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w łącznej kwocie 3.500.000,00 złotych zostanie wypłacona akcjonariuszom według następujących zasad:

2.1.         Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, to jest 10.000.000 akcji.

2.2.         Dywidenda wynosi 0,35 złotych na jedną akcję.

2.3.         Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie ustalona na dzień 29 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy).

2.4.         Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 lipca 2012 roku.” 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. za 2011 rok

Zwięzła ocena sytuacji KRAKCHEMIA S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki za 2011 rok