Krakchemia S.ADANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2012

Okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2012

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

535 663

128 346

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

14 634

3 506

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

12 758

3 057

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

10 239

2 453

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-3 509

-841

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-2 431

-582

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-21 530

-5 159

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-27 470

-6 582

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

1,02

0,25

11

Aktywa razem

177 417

43 397

12

Zobowiązania długoterminowe

2 321

568

13

Zobowiązania krótkoterminowe

104 891

25 657

14

Kapitał własny

70 205

17 173

15

Kapitał zakładowy

10 000

2 446

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

7,02

1,72

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,1736 PLN, a za  12 miesięcy 2011 roku wyniósł: 1 EUR=4,1401 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2012 roku, który wynosił: 1 EUR=4,0882 PLN, na 31.12.2011 który wynosił: 1 EUR=4,4168 PLN Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁ 2012

Okres  od 1 stycznia do 30 września 2012

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

408 117

97 290

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

9 585

2 285

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

8 223

1 960

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

6 585

1 570  

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

1 509

360

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-2 323

-554

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-1 322

-315

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-2 136

 

-509

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,66

0,16

11

Aktywa razem

183 012

44 487

12

Zobowiązania długoterminowe

21 719

5 280

13

Zobowiązania krótkoterminowe

95 320

23 171

14

Kapitał własny

65 972

16 037

15

Kapitał zakładowy

10 000

2 431

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

6,60

1,60

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,1948 PLN, a za 9 miesięcy 2011 roku wyniósł: 1 EUR=4,0413 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2012 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1138 PLN, na 31.12.2011 który wynosił: 1 EUR=4,4168 PLN oraz na 30.09.2011 roku który wynosił: 1 EUR=4,4112 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
 

 

 

 

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2012

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

270 630

64 061

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

5 627

1 332

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

4 723

1 118

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

3 786

896

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

5 018

1 188

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-86

-20

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-3 762  

-891

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

1 170

277

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,38

0,09

11

Aktywa razem

165 918

38 936

12

Zobowiązania długoterminowe

15 259

3 581

13

Zobowiązania krótkoterminowe

87 498

20 533

14

Kapitał własny

63 161

14 822

15

Kapitał zakładowy

10 000

2 347

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

6,32

1,48

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I półrocze 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,2246 PLN, a za I półrocze 2011 roku wyniósł: 1 EUR=3,9673 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2012 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2613 PLN, na dzień 31-12-2011 roku, który wynosił: 1 EUR=4,4168 PLN oraz na 30.06.2011 roku, który wynosił: 1 EUR=3,9866 PLN, Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I KWARTAŁ 2012
Okres  od 1 stycznia do 31 marca 2012

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

138 430

33 157

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

4 334

1 038

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

3 895

933

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

3 132

750

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-3 296

-789

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-64

-15 

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

4 502

1 078 

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

1 142

 

274 

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,31

0,08

11

Aktywa razem

176 431

42 395

12

Zobowiązania długoterminowe

22 023

5 292

13

Zobowiązania krótkoterminowe

88 383

21 238

14

Kapitał własny

66 025

15 865

15

Kapitał zakładowy

10 000

2 403

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

6,60

1,59

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,1750 PLN, a za 3 miesiące 2011 roku wyniósł: 1 EUR=3,9742 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31 marca 2012 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1616 PLN, na 31 grudnia 2011 który wynosił: 1 EUR=4,4168 PLN oraz na 31 marca 2011 roku który wynosił: 1 EUR=4,0119 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.