Krakchemia S.A

RAPORT NR 1/EBI/2012 Z DNIA 31.12.2012

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Zarząd Krakchemia S.A., działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 r. emitent nie zapewni akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Emitent z dniem 1 stycznia 2013 r. nie będzie także zamieszczał na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Tym samym emitent nie będzie stosował zasady 10 części IV oraz zasady 1 pkt. 9a) części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

U przyczyn tej decyzji leży okoliczność, iż ponoszenie przez emitenta kosztów transmisji obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy byłoby zbyt wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści dla inwestorów wynikających z transmisji obrad. Spółka prowadzi transparentną politykę informacyjną za pomocą raportów bieżących (w tym raportów miesięcznych) oraz okresowych, dostępnych także na stronie internetowej Spółki.
W związku z powyższym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze strategią Spółki oraz wszelkimi zdarzeniami mającymi wpływ na sytuację ekonomiczną i finansową
Krakchemii S.A.

Emitent zachowuje pozostałe wymogi dotyczące przebiegu walnych zgromadzeń zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, a także przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, co - w ocenie Zarządu - umożliwia wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom korzystanie z przysługujących im uprawnień.