Krakchemia S.A


27.12.2013
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
20.12.2013
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.
13.12.2013
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.
13.12.2013
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.
11.12.2013
Umorzenie akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji.
                 Zmiana Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki.
8.11.2013
Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku.
26.08.2013
Udzielenie gwarancji bankowej przez PKO BP S.A.
23.08.2013 Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku.
5.08.2013
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BRE BANK S.A.
19.07.2013
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
17.07.2013
Odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy od rozpatrzenia punktu
                  planowanego porządku obrad.
17.07.2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym
                  Zgromadzeniu Krakchemia S.A. w dniu 16 lipca 2013r.
17.07.2013 Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
                  Krakchemia S.A. w dniu 16.07.2013 r.
16.07.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Krakchemia S.A.
3.07.2013 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.
20.06.2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A.
17.06.2013 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA.
10.06.2013 Informacja o zbyciu akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
6.06.2013 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów.
3.06.2013 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bank Zachodni WBK S.A.
29.05.2013
Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta - realizacja oferty zakupu akcji.
13.05.2013 Raport w sprawie skupu akcji własnych.
10.05.2013 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku.
18.04.2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krakchemia S.A. w dniu 16 kwietnia 2013r.
17.04.2013 Powołanie Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. na nową kadencję.
17.04.2013 Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. w dniu 16.04.2013 r.
16.04.2013 Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2013r.
                 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
                 w Warszawie w celu ich umorzenia.
16.04.2013 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Krakchemia S.A.
5.04.2013 Udzielenie gwarancji bankowej przez PKO BP S.A.
20.03.2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. na dzień 16 kwietnia 2013r.
20.03.2013 Publikacja wykazu raportów bieżących i okresowych za 2012 rok.
18.03.2013 Powołanie Zarządu Krakchemia S.A. na nową kadencję.
14.03.2013 Publikacja raportu rocznego za 2012 rok.
31.01.2013 Publikacja terminów przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:
 

Marzec

14.03.2013 (czwartek)

Raport roczny za 2012 rok

Maj

10.05.2013 (piątek)

Raport za I kwartał 2013 roku

Sierpień

23.08.2013 (piątek)

Raport za I półrocze 2013 roku

Listopad

8.11.2013 (piątek)

Raport za III kwartał 2013 roku

 
 

Na podstawie Art. 159 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi oraz w świetle harmonogramu publikacji raportów okresowych okresami zamkniętymi są:
 

·       14 styczeń  – 14 marzec 2013

·       26 kwiecień – 10 maj 2013

·       23 lipiec – 23 sierpień 2013

·       25 październik – 8 listopad 2013