Krakchemia S.A


30.12.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2014 Z DNIA 30.12.2014
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd „KRAKCHEMIA” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. został podpisany aneks do umowy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności wystawionej  na rzecz Spółki przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes  S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem aneksu jest przedłużenie do dnia 31 marca 2015 r. umowy zawartej przez strony w dniu 7 stycznia 2014 r., o której Zarząd informował komunikatem nr 6/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie należności Spółki
z tytułu obrotu handlowego. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest maksymalna wysokość odszkodowania w danym roku ubezpieczeniowym przekraczająca 10 % kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 
 

 
 
 
 

22.12.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2014 Z DNIA 22.12.2014
PODPISANIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY

 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 22.12.2014 r., został podpisany aneks do umowy dystrybucyjnej pomiędzy Krakchemia S.A., a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż
Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku.

Przedmiotem aneksu jest przedłużenie do dnia 31 marca 2015 r. umowy zawartej przez strony w dniu 22 kwietnia 2014 r., o której Zarząd informował komunikatem nr 11/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych zawieranych w ramach tej umowy, których wartość w czasie trwania umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 


 
 
 
 

21.10.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2014 Z DNIA 21.10.2014
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.)

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21 października 2014 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna, przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 30 października 2015 roku.

Zmianie ulega okres spłaty kredytu. Pozostałe warunki umowy, w tym zabezpieczenie, komunikowane w raporcie 22/2013 z dnia 5.08.2013, nie uległy zmianie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.

 Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 


 
 
 
 

25.09.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2014 Z DNIA 25.09.2014
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.)

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 25 września 2014 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna, przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 31 października 2014 roku.

Zmianie ulega okres spłaty kredytu. Pozostałe warunki umowy, w tym zabezpieczenie, komunikowane w raporcie 22/2013 z dnia 5.08.2013, nie uległy zmianie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.

 Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 


 

 


 
 
 
 

26.08.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2014 Z DNIA 26.08.2014
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.)

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2014 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna, przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 30 września 2014 roku.

Zmianie ulega okres spłaty kredytu. Pozostałe warunki umowy, w tym zabezpieczenie, komunikowane w raporcie 22/2013 z dnia 5.08.2013, nie uległy zmianie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.

 Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 

 

 


 
 
 
 

21.07.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2014 Z DNIA 21.07.2014r.
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, iż w dniu 21 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2014 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.

 KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała już z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądów półrocznych sprawozdań, ostatnio za lata 2007-2013.

 Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem spółki.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.)

 

 

 


 
 
 
 

2.07.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2014 Z DNIA 2.07.2014
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2014r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku:

1. ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie – posiada 4 184 962 głosów, stanowiących 66,19% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz  46,50% ogólnej liczby głosów.

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie – posiada 965 000 głosów, stanowiących 15,26% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 10,72% ogólnej liczby głosów.

3. Jerzy Mazgaj – posiada 446 342 głosów, stanowiących 7,06% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 4,96% ogólnej liczby głosów.

4. QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - posiada 342 634 głosów, stanowiących 5,42% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 3,81% ogólnej liczby głosów.

5. QUERCUS Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - posiada 323 626 głosów, stanowiących 5,12% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 3,60% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 


 
 
 
 

1.07.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2014 z dnia 1.07.2014
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30.06.2014r.


 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30.06.2014 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 1 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.564 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 90 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 2 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 K.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 3 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

-               Sebastian Dulewicz,

-               Włodzimierz Oprzędek,

-               Andrzej Zdebski.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw",  0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 5 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzą:

1.           sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 190.896.784,55 złotych;

2.           sprawozdanie z wyniku i pozostałe całkowite dochody za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości  9.007.845,69 złotych;

3.           sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 18.624.335,43 złotych;

4.           sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.821.618,95 złotych;

5.           informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano:  6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 6 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 7 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 8 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 9 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.876.312, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.876.312 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się”.

 

Uchwałę nr 10 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".


Uchwałę nr 11 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 12 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 13 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654,  procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 14 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".


Uchwałę nr 15 o treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 16 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654,  procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 18 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 9.007.845,69 złotych na kapitał zapasowy Spółki.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 4.631.394 głosy "za", 1.691.260 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).

 

 

 


 
 
 
 

10.06.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2014 Z DNIA 10.06.2014r.
PROJEKT UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZY

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały, zgłoszonej w dniu 9 czerwca 2014 r. przez Akcjonariuszy QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do pkt 9.5. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r., o następującej treści :

 

Uchwała nr 17

 1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2013, w kwocie 9 007 845,69 zł (dziewięć milionów siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), w następujący sposób:
  a) na wypłatę dywidendy – kwota 5 400 000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych zero groszy), tj. 0,60 zł na akcję,
  b) na kapitał zapasowy – kwota 3 607 840,69 zł (trzy miliony sześćset siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).
 2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013) będzie 17 lipca 2014r.
 3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 będzie 4 sierpnia 2014r.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

 

 

 


 
 
 
 

3.06.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2014 z dnia 3.06.2014 r.
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

 

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych,  zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2014 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

 

 

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
  i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1.     Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;

9.2.     Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013;

9.3.     Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;

9.4.     Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;

9.5.     Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013;

 1. Zamknięcie obrad.

 

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h.  Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

 

 

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA  S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, to jest najpóźniej w dniu  9 czerwca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl.

 

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

 

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

 

 

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki  (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

 

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

 

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl, najpóźniej do 27 czerwca 2014 r., do godz.15:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

 

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

 

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

 

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

 

 

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 14 czerwca 2014 r.

 

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

a)       na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 14 czerwca 2014 r.) będą akcjonariuszami Spółki,

b)      w terminie pomiędzy dniem publikacji niniejszego ogłoszenia a dniem 16 czerwca 2014 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

W dniach 25, 26 i 27 czerwca 2014 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

 

 

 

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst  dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub na stronie internetowej spółki: www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

 

 

11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

 

 

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

 

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią  _____________.”


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”


Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach ________________”:


Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 190 896 784,55 złotych;

2. Sprawozdanie z wyniku i pozostałe całkowite dochody za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości  9 007 845,69 złotych;

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
o kwotę 18 624 335,43 złotych;

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 821 618,95 złotych;

5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

 

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.”

 

 

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”

 

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”

 

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

 

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

 

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowa absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

 

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

 

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

 

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec  absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 16 kwietnia 2013 roku.”

 

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik   absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 16 kwietnia 2013 roku.”

 

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 16 kwietnia 2013 roku.”

 

Uchwała nr 17

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 9 007 845,69 zł na kapitał zapasowy Spółki.”

 

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

 

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)

 


 

 

 


 
 
 
 

30.04.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2014 z dnia 30.04.2014
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 30.04.2014r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na zlecenie Spółki, przedłużył nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy  dystrybucji  z dnia 22.04.2014r. zawartej pomiędzy Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 1/2014 z dnia 9.01.2014r.

Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna do dnia 28.02.2015r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 


 
 
 
 

22.04.2014
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2014 Z DNIA 22.04.2014 r.
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY
 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 22.04.2014 r., w następstwie wcześniejszej trójstronnej umowy, została podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy Krakchemia S.A., a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przedmiotem umowy jest współpraca obejmująca promocje i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych).

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2014 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych zawieranych w ramach tej umowy, których wartość w czasie trwania umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 

 
 
 
 

19.03.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2014 Z DNIA 19.03.2014
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18.03.2014r. otrzymał zawiadomienie o treści: „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU SA”) z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:

 1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy;
 2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum,

(„Fundusze TFI PZU”), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w dniu 18 marca 2014 r. transakcji sprzedaży 4 172 (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcji KRAKCHEMIA SA(„Spółka”), udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł poniżej progu 5%, tj.:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału:                                        452 063
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki:                                        5,02%
Liczba głosów z akcji:                                                                               452 063
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:                                                 5,02%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału:                                             447 891
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki:                                          4,98%
Liczba głosów z akcji:                                                                                447 891
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:                                                  4,98%

TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU  wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 
 
 
 

28.02.2014 

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2014 Z DNIA 28.02.2014
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP SA

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27.02.2014 r. Spółka podpisała aneks nr 4 do umowy kredytowej zawartej dnia  18.12.2007r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank).

Zmianie ulega kwota limitu i sublimitów kredytu wielocelowego. Pozostałe warunki umowy, w tym oprocentowanie kredytu i zabezpieczenie, komunikowane w raporcie 15/2013 z dnia 17.06.2013, nie uległy zmianie.

Limit kredytu wielocelowego został zmniejszony do wysokości 50.350 tys. zł i składa się z poszczególnych sublimitów, które nie mogą być wyższe niż:

- limit kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 28.350 tys. zł,

- limit kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 29.000 tys. zł na finansowanie gwarancji bankowych i zobowiązań mogących powstać z tytułu realizacji gwarancji w obrocie krajowym do wysokości 27.000 tys. zł oraz akredytyw dokumentowych wynikających z wykonywanej działalności do kwoty 2.000 tys. zł.

Łączna suma wykorzystania poszczególnych sublimitów nie może przekroczyć limitu kredytu wielocelowego w wysokości 50.350 tys. zł.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)

 

 

 

 
 
 
 

31.01.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2014 Z DNIA 31.01.2014
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku: 

  I. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 

     1. za I kwartał 2014 roku - 9 maja 2014 (piątek)
     2. za III kwartał 2014 roku - 7 listopada 2014 (piątek)  

 II. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku – 26 sierpnia 2014 (wtorek)  

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2013 rok – 12 marca 2014 (środa) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2013 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2014 roku zgodnie z zapisami § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). 

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

 

 

 

 
 
 
 

24.01.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2014 z DNIA 24.01.2014
SPEŁNIENIE SIĘ WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZAWARTEJ ZNACZĄCEJ UMOWY

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 stycznia 2014 r. został spłacony w całości  kredyt w wysokości 17 mln PLN zaciągnięty w dniu 27 stycznia 2007 r. w Bank Zachodni WBK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu - poprzednio Kredyt Bank Spółka Akcyjna (Bank), o którego zamiarze spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Tym samym spełniono warunek terminowej spłaty kredytu zawarty w umowie z Bankiem.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 4 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 

 
 
 
 

16.01.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2014 Z DNIA 16.01.2014
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY


Zarząd „KRAKCHEMIA” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 7 stycznia 2014 r. polisy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności wystawionej  na rzecz Spółki przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes  S.A. z siedzibą w Warszawie.

Polisa obowiązuje w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i jest kontynuacją dotychczasowej współpracy. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie należności Spółki
z tytułu obrotu handlowego. Zmianie nie uległa stawka składki ubezpieczeniowej. Zmianie uległy pozostałe warunki ubezpieczenia, tj. poziom ochrony dla klienta nienazwanego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest maksymalna wysokość odszkodowania w danym roku ubezpieczeniowym przekraczająca 10 % kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 

 
 

 
 
 
 

16.01.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2014 z dnia 16.01.2014
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że suma transakcji (Umów) zabezpieczających typu Forward zawartych z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Przedmiotem Umów zawartych z Bankiem jest zabezpieczenie zmiany kursu walut wynikających z dokonywanych transakcji zakupu i sprzedaży towarów handlowych, za które płatność następuje w terminie późniejszym niż zamówienie.

Poszczególne zawarte transakcje dotyczą rzeczywistego dostarczenia waluty (USD) z tytuły realizowanych zakupów z importu i każda z nich odpowiada wartości zobowiązania handlowego oraz okresom ich zapłaty, który nie przekracza 4 miesięcy.

Zawieranie umów typu Forward zabezpieczających ryzyko zmiany kursu jest częścią strategii KRAKCHEMIA S.A. zmierzającej do minimalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe.

Zawarcia transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)

 

 

 

 
 

 
 
 
 

16.01.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2014 z dnia 16.01.2014
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że suma transakcji (Umów) zabezpieczających typu Forward zawartych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna) (Bank) przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Przedmiotem Umów zawartych z Bankiem jest zabezpieczenie zmiany kursu walut wynikających z dokonywanych transakcji zakupu i sprzedaży towarów handlowych, za które płatność następuje w terminie późniejszym niż zamówienie.

Poszczególne zawarte transakcje dotyczą rzeczywistego dostarczenia waluty z tytuły realizowanych zakupów z importu i każda z nich odpowiada wartości zobowiązania handlowego oraz okresom ich zapłaty, który nie przekracza 3 miesięcy.

Zawieranie umów typu Forward zabezpieczających ryzyko zmiany kursu jest częścią strategii KRAKCHEMIA S.A. zmierzającej do minimalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe.

Zawarcia transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)

 

 

 

 
 

 
 
 
 

16.01.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2014 z dnia 16.01.2014
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że suma transakcji (Umów) zabezpieczających typu Forward zawartych z Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (poprzednio Kredyt Bank Spółka Akcyjna) (Bank) przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Przedmiotem Umów zawartych z Bankiem jest zabezpieczenie zmiany kursu walut wynikających z dokonywanych transakcji zakupu i sprzedaży towarów handlowych, za które płatność następuje w terminie późniejszym niż zamówienie.

Poszczególne zawarte transakcje dotyczą rzeczywistego dostarczenia waluty z tytuły realizowanych zakupów z importu i każda z nich odpowiada wartości zobowiązania handlowego oraz okresom ich zapłaty, który nie przekracza 3 miesięcy.

Zawieranie umów typu Forward zabezpieczających ryzyko zmiany kursu jest częścią strategii KRAKCHEMIA S.A. zmierzającej do minimalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe.

Zawarcia transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)

 

 

 

 
 

 
 
 
 

16.01.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2014 z dnia 16.01.2014
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15.01.2014r. w związku z zamiarem spłaty kredytu w Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (poprzednio Kredyt Bank Spółka Akcyjna) o zaciągnięciu, którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia 3.06.2013r., podpisano umowę o wielocelowy limit kredytowy do łącznej kwoty 17 mln PLN zawartą z Bank Polski Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie(Bank). Okres wykorzystania kredytu zgodnie z umową z Bankiem ustalono do dnia 31.01.2015r.

Zabezpieczenie kredytu stanowią: pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi przez Bank, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, cesja wierzytelności handlowych od wybranych Kontrahentów wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia tych wierzytelności.

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu to bieżące finansowanie działalności Spółki, gwarancje bankowe i akredytywy.

Limit kredytu wielocelowego może zostać wykorzystany w następujący sposób:

- limit kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 17.000 tys. zł,

- w formie gwarancji bankowych do wysokości 5.000 tys. zł,

- w formie akredytyw dokumentowych, otwieranych na zlecenie Spółki do wysokości 5.000 tys. zł.

Łączna suma wykorzystania poszczególnych produktów nie może przekroczyć limitu kredytu wielocelowego w wysokości 17.000 tys. zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 
 

 
 
 
 

09.01.2014

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2014 z dnia 9.01.2014
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 9.01.2014r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na zlecenie Spółki, przedłużył nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy o dystrybucję bez prawa wyłączności z dnia 27.03.2012r. wraz z aneksem z dnia 27.12.2013r. zawartej pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 23/2013 z dnia 26.08.2013r.

 Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna do dnia 22.05.2014r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

 Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).