Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2014

Okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2014

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

592 635

141 466

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

6 048

1 444

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

4 531

1 082

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

3 536

844

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-245

-58

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-3 234

-772

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

1 755

419

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-1 724

-412

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,39

0,09

11

Aktywa razem

182 341

42 780

12

Zobowiązania długoterminowe

28 937

6 789

13

Zobowiązania krótkoterminowe

81 817

19 196

14

Kapitał własny

71 587

16 795

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 112

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

7,95

1,87

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1893 PLN, a za  12 miesięcy 2013 roku wyniósł: 1 EUR=4,2110 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2014 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2623 PLN, na 31.12.2013 który wynosił: 1 EUR=4,1472 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁ 2014

Okres  od 1 stycznia do 30 września 2014

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

460 148

110 075

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

5 332

1 276

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

4 103

982

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

3 271

782

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

11 101

2 656

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-2 409

-576

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-5 042

-1 206

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

3 650

873

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,36

0,09

11

Aktywa razem

186 076

44 564

12

Zobowiązania długoterminowe

21 676

5 191

13

Zobowiązania krótkoterminowe

93 006

22 274

14

Kapitał własny

71 394

17 098

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 155

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

7,93

1,90

 

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysku lub straty oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1803 PLN, a za  9 miesięcy 2013 roku wyniósł: 1 EUR=4,2231 PLN. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15  obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2014 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1755 PLN, na 31.12.2013 który wynosił: 1 EUR=4,1472 PLN oraz na 30.09.2013 roku który wynosił: 1 EUR=4,2163 PLN. Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 


DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2014

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

313 791

75 098

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

3 850

921

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

2 924

700

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

2 326

557

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-3 895

- 932

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

3 860

924

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

1 901

455

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

1 867

447

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,26

0,06

11

Aktywa razem

180 460

43 370

12

Zobowiązania długoterminowe

26 019

6 253

13

Zobowiązania krótkoterminowe

83 704

20 117

14

Kapitał własny

70 737

17 000

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 163

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

7,86

1,89

 

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1784 PLN, a za  6 miesiące 2013 roku wyniósł:1 EUR=4,2139 PLN. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2014 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1609 PLN, na 31.12.2013 który wynosił: 1 EUR=4,1472 PLN oraz na 30.06.2013 roku który wynosił: 1 EUR=4,3292 PLN. Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.


 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I KWARTAŁ 2014
Okres  od 1 stycznia do 31 marca 2014

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

163 828

39 105

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

2 701

645

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

2 154

514

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 727

412

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-2 865

-684

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

4 746

1 133

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-1 306

-312

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

575

137

9

Aktywa razem

203 952

48 894

10

Zobowiązania długoterminowe

22 313

5 349

11

Zobowiązania krótkoterminowe

111 498

26 730

12

Kapitał własny

70 141

16 815

13

Kapitał zakładowy

9 000

2 158

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

15

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

7,79

1,87

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1894 PLN, a za  3 miesiące 2013roku wyniósł: 1 EUR=4,1738 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31 marca 2014 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1713 PLN, na 31 grudnia 2013 który wynosił: 1 EUR=4,1472 PLN oraz na 31 marca 2013 roku który wynosił: 1 EUR=4,1774 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.