Krakchemia S.A


Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30.06.2014r.:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
  i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  9.1.     Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
  9.2.     Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013;
  9.3.     Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
  9.4.     Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
  9.5.     Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
 10.  Zamknięcie obrad.


Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. w dniu 30.06.2014r.:

Uchwała nr 1 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Uchwała nr 2 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 K.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 3 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

-               Sebastian Dulewicz,

-               Włodzimierz Oprzędek,

-               Andrzej Zdebski.”

Uchwała nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr 5 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzą:

1.           sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 190.896.784,55 złotych;

2.           sprawozdanie z wyniku i pozostałe całkowite dochody za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości  9.007.845,69 złotych;

3.           sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 18.624.335,43 złotych;

4.           sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.821.618,95 złotych;

5.           informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

Uchwała nr 6 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.”

Uchwała nr 7 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”

Uchwała nr 8 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”

Uchwała nr 9 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

Uchwała nr 10 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

Uchwała nr 11 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.”

Uchwała nr 12 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

Uchwała nr 13 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.”

Uchwała nr 14 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.”

Uchwała nr 15 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.”

Uchwała nr 16 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.”

Uchwała nr 18 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 9.007.845,69 złotych na kapitał zapasowy Spółki.”

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. za 2013 rok

Zwięzła ocena sytuacji KRAKCHEMIA S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki za 2013 rok