Krakchemia S.A


28.12.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2015 z dnia 28.12.2015
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 28.12.2015r. otrzymał gwarancję datowaną na dzień 22.12.2015r. wystawioną przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej Bank) z siedzibą w Warszawie. Bank działając na zlecenie Spółki, przedłużył nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy dystrybucji  z dnia 3.11.2015r. zawartej pomiędzy Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 8/2015 z dnia 1.04.2015r.

Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej
w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna do dnia 28.02.2017r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 
 

 
 

 

16.12.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2015 Z DNIA 16.12.2015
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16.12.2015 r. otrzymał datowane na 16.12.2015r. zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o nabyciu przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Jerzy Mazgaj zawarł w dniu 15.12.2015 r. transakcje zakupu 15 000 sztuk akcji z ceną za 1 akcję 3,45 PLN.

Transakcje zawarto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji sesyjnej.

Podstawa prawna:

Art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

 
 

 
 

 

04.12.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2015 Z DNIA 04.12.2015
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 03.12.2015 r. otrzymał datowane na 03.12.2015r. zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o nabyciu przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Jerzy Mazgaj zawarł w dniu 01.12.2015 r. transakcje zakupu 10 000 sztuk akcji z ceną za 1 akcję 3,63 PLN oraz w dniu 02.12.2015 r. transakcje zakupu 5 000 sztuk akcji z ceną za 1 akcję 3,55 PLN.

Transakcje zawarto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji sesyjnej.

Podstawa prawna:

Art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

 
 

 
 

 

3.11.2015
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2015 Z DNIA 3.11.2015 r.
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 3.11.2015 r.  została podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy Krakchemia S.A., a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku. Umowa wchodzi w życie 1.01.2016 r.

Przedmiotem umowy jest współpraca obejmująca promocje i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych).

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2016 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych zawieranych w ramach tej umowy, których wartość w czasie trwania umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 poz. 133 t.j.).

 

 

 
 

 
 

 

29.10.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2015 Z DNIA 29.10.2015
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29.10.2015 r. otrzymał datowane na 29.10.2015r. zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o nabyciu przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Jerzy Mazgaj zawarł w dniu 26.10.2015 r. transakcje zakupu 21 197 sztuk akcji z ceną za 1 akcję 4,00 PLN oraz 12 625 sztuk akcji z ceną za 1 akcję
4,09 PLN.

Transakcje zawarto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji sesyjnej.

Podstawa prawna:

Art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

 

 
 

 
 

 

27.10.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2015 Z DNIA 27.10.2015
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27.10.2015 r. otrzymał datowane na 27.10.2015 r. zawiadomienie o następującej treści:

Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 („Spółka”), działając stosownie do art. 69 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 1382 z późn. zm.) („Ustawa”) niniejszym zawiadamia, że otrzymała informacje o nabyciu przez Jerzego Mazgaja – Prezesa Zarządu Alma Market S.A. 140.000 akcji Spółki Krakchemia S.A. w transakcji z dnia 22 października 2015 roku, które zapewniły łącznie pośrednio i bezpośrednio zmianę posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Krakchemia S.A.

Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt. 2) Ustawy, Spółka zawiadamia o stanie akcji i głosów przed zmianą udziału:

Liczba posiadanych akcji

4 811 140

Udział procentowy w kapitale zakładowym

53,46%

Liczba głosów posiadanych z akcji

4 811 140

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

53,46%

Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt. 3) Ustawy, Spółka zawiadamia o aktualnym stanie akcji i głosów:

Liczba posiadanych akcji

4 951 140

Udział procentowy w kapitale zakładowym

55,01%

Liczba głosów posiadanych z akcji

4 951 140

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

55,01%

Oznacza, to że Spółka wraz z Jerzym Mazgajem stała się posiadaczem 4 951 140 akcji Krakchemia S.A., stanowiących 55,01% głosów na WZA.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Spółka oraz podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie wykluczają nabywania lub zbywania akcji Krakchemia S.A. w zależności od sytuacji rynkowej oraz informacji napływających z Krakchemia S.A.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 
 

 
 

 

27.10.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2015 Z DNIA 27.10.2015
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27.10.2015 r. otrzymał datowane na 27.10.2015 r. zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o nabyciu przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Jerzy Mazgaj zawarł w dniu 22.10.2015 r. transakcje zakupu 140 000 sztuk akcji z ceną za 1 akcję 4,00 PLN.

Transakcje zawarto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji sesyjnej.

Podstawa prawna:
Art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

 

 
 

 
 

 

21.10.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2015 Z DNIA 21.10.2015
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 21.10.2015 r. otrzymał datowane na 21.10.2015 r. zawiadomienie o następującej treści:

Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 („Spółka”), działając stosownie do art. 69 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 1382 z późn. zm.) („Ustawa”) niniejszym zawiadamia, że otrzymała informacje o nabyciu przez Jerzego Mazgaja – Prezesa Zarządu Alma Market S.A. 151.227 akcji Spółki Krakchemia S.A. w transakcjach z dnia 16 i 19 października 2015 roku, które zapewniły łącznie pośrednio i bezpośrednio zmianę posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Krakchemia S.A.

Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt. 2) Ustawy, Spółka zawiadamia o stanie akcji i głosów przed zmianą udziału:

Liczba posiadanych akcji

4 659 913

Udział procentowy w kapitale zakładowym

51,78%

Liczba głosów posiadanych z akcji

4 659 913

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

51,78%

Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt. 3) Ustawy, Spółka zawiadamia o aktualnym stanie akcji i głosów:

Liczba posiadanych akcji

4 811 140

Udział procentowy w kapitale zakładowym

53,46%

Liczba głosów posiadanych z akcji

4 811 140

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

53,46%

Oznacza, to że Spółka wraz z Jerzym Mazgajem stała się posiadaczem 4 811 140 akcji Krakchemia S.A., stanowiących 53,46% głosów na WZA.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Spółka oraz podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie wykluczają nabywania lub zbywania akcji Krakchemia S.A. w zależności od sytuacji rynkowej oraz informacji napływających z Krakchemia S.A.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 
 

 
 

 

21.10.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2015 Z DNIA 21.10.2015
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 21.10.2015 r. otrzymał datowane na 21.10.2015 r. zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o nabyciu przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Jerzy Mazgaj zawarł w dniu 16.10.2015 r. transakcje zakupu 100 000 sztuk akcji z ceną za 1 akcję 4,00 PLN oraz w dniu 19.10.2015 r. transakcje zakupu
51 227 sztuk akcji z ceną za 1 akcję 4,10 PLN

Transakcje zawarto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji sesyjnej.

Podstawa prawna:
Art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

 

 
 

 
 

 

19.10.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2015 Z DNIA 19.10.2015
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.)

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 19 października 2015 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna, przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 31 października 2016 roku.

Zmianie ulega wysokość udzielonego kredytu,  okres jego wykorzystania oraz spłaty.  Umowa przewiduje następujące wykorzystanie kredytu: do dnia 29 grudnia 2015 – 5 000 tys., od dnia 30 grudnia 2015 do dnia 4 stycznia 2016 – 500 tys., od dnia 5 stycznia 2016 do dnia 31 października 2016 – 5 000 tys. Pozostałe warunki umowy, w tym zabezpieczenie, komunikowane w raporcie 22/2013 z dnia 5.08.2013, nie uległy zmianie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.

 Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 poz. 133 t.j.)

 

 

 
 

 
 

 

02.10.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2015 Z DNIA 02.10.2015 r.
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI.


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 02.10.2015 r. otrzymał datowane na 02.10.2015 r. zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o nabyciu przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Jerzy Mazgaj zawarł w dniu 30.09.2015 r. transakcje zakupu 17.019 sztuk akcji z ceną za 1 akcję 3,92 PLN.

Transakcje zawarto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji sesyjnej.

Jednocześnie w treści otrzymanego pisma Pan Jerzy Mazgaj informuje, że w odniesieniu
do transakcji zakupu 11.590 akcji Krakchemii S.A. z dnia 28.09.2015 r., wymienionej
w zawiadomieniu z dnia 29.09.2015 r. pakiet akcji został nabyty w ramach transakcji sesyjnej, a nie transakcji pakietowej, jak podano w zawiadomieniu.

O transakcji zakupu 11.590 akcji Krakchemii S.A., Spółka informowała raportem bieżącym
nr 14/2015 z dnia 30.09.2015 r.


Podstawa prawna:
art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

 

 
 

 
 

 

30.09.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2015 Z DNIA 30.09.2015 r.
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29.09.2015 r. otrzymał datowane na 29.09.2015 r. zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o nabyciu przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Jerzy Mazgaj zawarł w dniu 28.09.2015 r. transakcje zakupu 11.590 sztuk akcji z ceną za 1 akcję 4,01 PLN.

Transakcje zawarto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji pakietowych.

Podstawa prawna:
art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

 

 
 

 
 

 

25.09.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2015 Z DNIA 25.09.2015 r.
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY


Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”  lub „Emitent”) informuje, że w dniu 25 września 2015 r. została zawarta pomiędzy Spółką jako stroną kupującą a podmiotem dominującym wobec Spółki, firmą Alma Market SA z siedzibą w Krakowie jako stroną sprzedającą, przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, dotycząca  prawa użytkowania wieczystego, działki gruntu numer 930/10, położonej w Krakowie oraz prawa odrębnej własności budynku, znajdującego się na przedmiotowej działce gruntu („Nieruchomość”). Cena sprzedaży Nieruchomości została uzgodniona na kwotę 12.000.000,00 złotych. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został uzgodniony na dzień 29 lutego 2016 r. Umowa zawiera standardowe oświadczenia i zapewnienia strony sprzedającej i zobowiązania co do stanu przedmiotu umowy. Umowa przewiduje również warunek zawieszający dla zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży, którym jest uzyskanie dla Nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy, pozwalającej na realizację inwestycji w postaci budowy budynku biurowo – usługowego. Umowa przewiduje również obowiązek sprzedaży na rzecz Spółki koncepcji architektonicznej stanowiącej podstawę do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z prawami autorskimi.

 Kryterium uznania wyżej opisanej umowy za umowę znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

 
 

 
 

 

20.07.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2015 Z DNIA 20.07.2015 r.
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, iż w dniu 20 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2015 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.

KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała już z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądów półrocznych sprawozdań, ostatnio za lata 2007-2014.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem spółki.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.)

 

 
 

 
 

 

17.07.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2015 Z DNIA 17.07.2015
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd „KRAKCHEMIA” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17 lipca 2015 r. otrzymał oraz podpisał polisę ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności wystawioną w dniu 14 lipca 2015 r.  na rzecz Spółki przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes  S.A. z siedzibą w Warszawie.

Polisa obowiązuje w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2016 r. i jest kontynuacją dotychczasowej współpracy. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie należności Spółki z tytułu obrotu handlowego. Zmianie uległy warunki ubezpieczenia, w tym zmniejszono wysokość składki ubezpieczenia oraz udział własny dla klienta nienazwanego. Zwiększeniu uległa granica kontroli klienta przez Ubezpieczającego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest maksymalna wysokość odszkodowania w danym roku ubezpieczeniowym przekraczająca 10 % kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 
 

 
 

 

30.04.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2015 Z DNIA 30.04.2015
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 29 KWIETNIA 2015r.

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 29 kwietnia 2015 roku:

1. ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie – posiada 4 184 962 głosów, stanowiących 74,28% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz  46,50% ogólnej liczby głosów.

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie – posiada 968 000 głosów, stanowiących 17,18% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 10,76% ogólnej liczby głosów.

3. Jerzy Mazgaj – posiada 446 342 głosów, stanowiących 7,92% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 4,96% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


 

 
 

 
 

 

30.04.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2015 z dnia 30.04.2015
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 29.04.2015r.


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 29.04.2015 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 1 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.634.304 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 90 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 2 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.634.394 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 3 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

-               Pan Andrzej Zdebski,

-               Pan Włodzimierz Oprzędek,

-               Pan Sebastian Dulewicz.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.634.394 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.634.394 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 5 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzą:

1.           sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje
              sumę 182.341.216,05 złotych;

2.           sprawozdanie z wyniku i pozostałe całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto
              w wysokości  3.535.452,91 złote;

3.           sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków
              pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 1.724.724,21 złote;

4.           sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego
              o kwotę 3.204.089,43 złotych;

5.           informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od 1 stycznia 2014 roku
              do 31 grudnia 2014 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.634.394 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 6 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.”

 Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.634.394 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 7 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.634.394 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 8 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.634.394 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

 Uchwałę nr 9 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.188.052, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,65%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.153.052 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 35.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 10 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.599.394 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 35.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 11 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowa absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.599.394 głosy "za", 35.000  głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 12 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.599.394 głosy "za", 35.000  głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 13 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.634.394 głosy "za", 0  głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 14 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 3 535 452,91 zł na kapitał zapasowy Spółki.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.634.394, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,60%.

 Za przyjęciem uchwały oddano: 5.599.394 głosy "za", 35.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133). 

 
 

 
 

 

1.04.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2015 z dnia 1.04.2015
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 1.04.2015r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na zlecenie Spółki, przedłużył nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy dystrybucji  z dnia 19.03.2015r. zawartej pomiędzy Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 1/2015 z dnia 15.01.2015r.

Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej
w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna do dnia 28.02.2016r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133). 

 
 

 
 

 

1.04.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2015 z dnia 1.04.2015 r.
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pilotów 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych,  zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 kwietnia 2015 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

 

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
  i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1.     Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;

9.2.     Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014;

9.3.     Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;

9.4.     Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;

9.5.     Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014;

   10. Zamknięcie obrad.

 

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h.  Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

 

 

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA  S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, to jest najpóźniej w dniu  8 kwietnia 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Pilotów 10) lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl.

 

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

 

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

 

 

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki  (Kraków, ul. Pilotów 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

 

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

 

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl, najpóźniej do 28 kwietnia 2015 r., do godz.12:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

 

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

 

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

 

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

 

 

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 13 kwietnia 2015 r.

 

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

a)       na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 13 kwietnia 2015 r.) będą akcjonariuszami Spółki,

b)      w terminie pomiędzy dniem publikacji niniejszego ogłoszenia a dniem 14 kwietnia 2015 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

W dniach 25, 27 i 28 kwietnia 2015 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Pilotów 10), w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

 

 

 

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst  dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Pilotów 10) lub na stronie internetowej spółki: www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

 

 

11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

 

 

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

 

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią  _____________.”


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”


Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach ________________”:


Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 182 341 216,05 złotych;

2. Sprawozdanie z wyniku i pozostałe całkowite dochody za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości  3 535 452,91 złotych;

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
o kwotę 1 724 724,21 złotych;

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 204 089,43 złotych;

5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.”

 

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.”

 

 

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.”

 

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.”

 

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

 

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

 

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowa absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

 

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

 

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

 

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 3 535 452,91 zł na kapitał zapasowy Spółki.”

 

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

 

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133). 

 
 

 
 

 

20.03.2015
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Z DNIA 20.03.2015 r.
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY 

Zarząd „KRAKCHEMIA” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 marca 2015 r. został podpisany aneks do umowy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności wystawionej  na rzecz Spółki przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes  S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem aneksu jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2015 r. umowy zawartej przez strony w dniu 7 stycznia 2014 r., o której Zarząd informował komunikatem nr 6/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie należności Spółki  z tytułu obrotu handlowego. Zmianie uległy pozostałe warunki ubezpieczenia, tj. poziom ochrony dla klienta nienazwanego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest maksymalna wysokość odszkodowania w danym roku ubezpieczeniowym przekraczająca 10 % kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 
 

 
 

 

20.03.2015
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2015 Z DNIA 20.03.2015 r.
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY
 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 19.03.2015 r.  została podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy Krakchemia S.A., a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przedmiotem umowy jest współpraca obejmująca promocje i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych).

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2015 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych zawieranych w ramach tej umowy, których wartość w czasie trwania umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 
 

 
 

 

28.01.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2015 Z DNIA 28.01.2015
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 ROKU


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku: 

  I. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 

     1. za I kwartał 2015 roku – 12.05.2015 (wtorek)
     2. za III kwartał 2015 roku – 10.11.2015 (wtorek)  

 II. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku – 26.08.2015 (środa)  

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2014 rok – 18.03.2015 (środa) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2015 roku zgodnie z zapisami § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133). 

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).


 

 

 
 

 
 

 

20.01.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2015 z dnia 20.01.2015
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że suma transakcji (Umów) zabezpieczających typu Forward zawartych z Bank Polski Kasa Opieki S.A.z siedzibą w Warszawie (Bank) przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Przedmiotem Umów zawartych z Bankiem jest zabezpieczenie zmiany kursu walut wynikających z dokonywanych transakcji zakupu i sprzedaży towarów handlowych, za które płatność następuje w terminie późniejszym niż zamówienie.

Poszczególne zawarte transakcje dotyczą rzeczywistego dostarczenia waluty z tytuły realizowanych zakupów z importu i każda z nich odpowiada wartości zobowiązania handlowego oraz okresom ich zapłaty, który nie przekracza 3 miesięcy.

Zawieranie umów typu Forward zabezpieczających ryzyko zmiany kursu jest częścią strategii KRAKCHEMIA S.A. zmierzającej do minimalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe.

Zawarcia transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)

 

 

 
 

 
 

 

20.01.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2015 Z DNIA 20.01.2015
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANK POLSKI KASA OPIEKI S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku podpisano aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bank Polski Kasa Opieki S.A.z siedzibą w Warszawie (Bank).

Okres wykorzystania kredytu zgodnie z umową z Bankiem przedłużono do dnia 31.01.2016r. Pozostałe warunki umowy komunikowane w raporcie 2/2014 z dnia 16.01.2014, nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

 Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 

 

 

 
 

 
 

 

15.01.2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2015 z dnia 15.01.2015
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 15.01.2015r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na zlecenie Spółki, przedłużył nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą
w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających
z Umowy  dystrybucji  z dnia 22.04.2014r. zawartej pomiędzy Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż
Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 12/2014 z dnia 30.04.2014r.

Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej
w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna do dnia 22.05.2015r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).