Krakchemia S.A

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 29.04.2015r.:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
  i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1.     Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;

9.2.     Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014;

9.3.     Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;

9.4.     Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;

9.5.     Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014;

     10. Zamknięcie obrad.

Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. w dniu 29.04.2015r.:

Uchwała nr 1 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Uchwała nr 2 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 3 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

-               Pan Andrzej Zdebski,

-               Pan Włodzimierz Oprzędek,

-               Pan Sebastian Dulewicz.”

Uchwała nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr 5 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzą:

1.           sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 182.341.216,05 złotych;

2.           sprawozdanie z wyniku i pozostałe całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości  3.535.452,91 złote;

3.           sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 1.724.724,21 złote;

4.           sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.204.089,43 złotych;

5.           informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

Uchwała nr 6 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.”

 Uchwała nr 7 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 8 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 9 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 10 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 11 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowa absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 12 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 13 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 14 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 3 535 452,91 zł na kapitał zapasowy Spółki.”

Zwięzła ocena sytuacji KRAKCHEMIA S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.