Krakchemia S.A

 

30.12.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2016 Z DNIA 30.12.2016
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 31 października 2017 roku.

Zmianie ulega okres wykorzystania oraz spłaty kredytu. Pozostałe warunki umowy, w tym zabezpieczenie, komunikowane w raporcie 22/2013 z dnia 5.08.2013, nie uległy zmianie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

30.12.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 37/2016 Z DNIA 30.12.2016
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30.12.2016r. podpisał polisę ubezpieczeniową wystawioną na rzecz Spółki przez COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIERUR (COFACE). Polisa obowiązuje w okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2018 r. Ubezpieczeniem został objęty pełny obrót handlowy Spółki na warunkach określonych w polisie. Tym samym ulega zakończeniu ubezpieczenie należności w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes  S.A.
z dniem 31.12.2016r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

 

 

30.11.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 36/2016 Z DNIA 30.11.2016
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 30.11.2016 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Nazwisko: IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: Akcja
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Kupno
c) Cena i wolumen:
1,80 PLN – 245 478
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  245 478
- cena -  1,80 PLN
e) Data transakcji: 2016-11-28
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:
Art. 19 MAR

 

 

 

 

30.11.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2016 Z DNIA 30.11.2016
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 30.11.2016r. otrzymał datowane na 30.11.2016r. zawiadomienie o następującej treści:

„Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm., dalej „Ustawa”) informuje, że w wyniku nabycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”, „IPOPEMA 2 FIZAN”) akcji KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 28 listopada  2016 r., rozliczonej w dn. 29  listopada  2016 r., udział Funduszu, jak również łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył próg 15% a także zmienił się o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
Przed w/w zdarzeniem fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 1 219 354 akcji Spółki, co stanowiło 13,55%kapitału zakładowego Spółki i dawało 1 219 354 głosów, co stanowiło 13,55%w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po  w/w  zdarzeniu  fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiada  1 464 832 akcji Spółki, co stanowi 16,28% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 464 832 głosów oraz stanowi 16,28% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. transakcją wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 1 219 354 akcji Spółki, co stanowiło 13,55% kapitału zakładowego Spółki i dawało 1 219 354 głosów, co stanowiło 13,55%w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po ww. transakcji wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, łącznie posiadają 1 464 832 akcji Spółki, co stanowi 16,28% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 464 832 głosów oraz stanowi 16,28% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.”

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

29.11.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2016 Z DNIA 29.11.2016
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 30 grudnia 2016 roku.

Zmianie ulega okres wykorzystania oraz spłaty kredytu. Pozostałe warunki umowy, w tym zabezpieczenie, komunikowane w raporcie 22/2013 z dnia 5.08.2013, nie uległy zmianie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

23.11.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2016 Z DNIA 23.11.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMNIEJSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 23.11.2016 r. otrzymał datowane na 23.11.2016 r. zawiadomienie o następującej treści:

W związku z powiadomieniem otrzymanym w dniu 22 listopada 2016 roku od spółki zależnej Paradise Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 („Paradise”) informującym o transakcji zbycia akcji spółki Krakchemia S.A. stosownie do art. 69 ust. 2 pkt 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382. z późn. zm.) spółka zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania Grupy Kapitałowej i podmiotów powiązanych do poziomu 36,23% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Rodzaj zdarzenia

Zbycie akcji

Data zmiany udziału

22 listopada 2016 roku (transakcja z 18 listopada w trybie D+2)

Firma spółki

Krakchemia S.A.

Siedziba i adres spółki

ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

Stan posiadania przed zmianą udziału:

 

Alma Market S.A.

Paradise Group
Sp. z o. o.

Jerzy Mazgaj

Łącznie

Alma Market S.A., Paradise Group 
Sp. z o. o. oraz Jerzy Mazgaj

Liczba posiadanych akcji

2 284 962

340 000

975 415

3 600 377

Udział procentowy w kapitale zakładowym

25,39%

3,78%

10,84%

40,00%

Liczba głosów posiadanych z akcji

2 284 962

340 000

975 415

3 600 377

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

25,39%

3,78%

10,84%

40,00%

Stan posiadania po zmianie udziału:

 

Alma Market S.A.

Paradise Group
Sp. z o. o.

Jerzy Mazgaj

Łącznie

Alma Market S.A., Paradise Group 
Sp. z o. o. oraz Jerzy Mazgaj

Liczba posiadanych akcji

2 284 962

0

975 415

3 260 377

Udział procentowy w kapitale zakładowym

25,39%

0%

10,84%

36,23%

Liczba głosów posiadanych z akcji

2 284 962

0

975 415

3 260 377

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

25,39%

0%

10,84%

36,23%

 

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

21.11.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2016 Z DNIA 21.11.2016
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21.11.2016 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Nazwisko: IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: Akcja
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Kupno
c) Cena i wolumen:
2,80 PLN – 399 444
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  399 444
- cena -  2,80 PLN
e) Data transakcji: 2016-11-16
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:
Art. 19 MAR

 

 

 

 

21.11.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2016 Z DNIA 21.11.2016
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21.11.2016r. otrzymał datowane na 21.11.2016r. zawiadomienie o następującej treści:

„Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo"), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm., dalej „Ustawy") informuje, że w wyniku nabycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz", „IPOPEMA 2 FIZAN") akcji KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna (dalej „Spółka") w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 16 listopada 2016 r., rozliczonej w dn. 17 listopada 2016 r., udział Funduszu, jak również łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył próg 10%.

Przed w/w zdarzeniem fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 819 910 akcji Spółki, co stanowiło 9,11% kapitału zakładowego Spółki i dawało 819 910 głosów, co stanowiło 9,11% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po w/w zdarzeniu fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiada 1 219 354 akcji Spółki, co stanowi 13,55% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 219 354 głosów oraz stanowi 13,55% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. transakcją wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 819 910 akcji Spółki, co stanowiło 9,11% kapitału zakładowego Spółki i dawało 819 910 głosów, co stanowiło 9,11% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po ww. transakcji wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, łącznie posiadają 1 219 364 akcji Spółki,  co stanowi 13,55% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 219 354 głosów oraz stanowi 13,55% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.”

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

25.10.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2016 Z DNIA 25.10.2016
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 25 października 2016 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 30 listopada 2016 roku.

Zmianie ulega okres wykorzystania oraz spłaty kredytu. Pozostałe warunki umowy, w tym zabezpieczenie, komunikowane w raporcie 22/2013 z dnia 5.08.2013, nie uległy zmianie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

24.10.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2016 Z DNIA 24.10.2016 r.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”  lub „Emitent”) informuje, że w dniu
24 października 2016 r. złożyła wobec Alma Market S.A. z siedzibą
w Krakowie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Nieruchomości zawartej dnia 25 września 2015r. i zmienionej aneksem z dnia 29 lutego 2016r. (dalej „Umowa”), dotyczącej  prawa użytkowania wieczystego, działki gruntu numer 930/10, położonej w Krakowie oraz prawa odrębnej własności budynku, znajdującego się na przedmiotowej działce gruntu na podstawie art. 2 ust. 2 Umowy.

W związku z odstąpieniem od Umowy, Spółka działając na podstawie art. 2 ust. 2 oraz art. 2 ust. 4 Umowy wezwała Alma Market SA do zwrotu kwoty 10.000 tys. PLN uiszczonej tytułem zaliczki wraz z odsetkami umownymi, w terminie przewidzianym w Umowie.

O Umowie Spółka informowała raportami bieżącymi nr 13/2015 z dnia 25.09.2015r. oraz nr 3/2016 z dnia 1.03.2016.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

29.09.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2016 Z DNIA 29.09.2016
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANK POLSKI KASA OPIEKI S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 29.09.2016 roku podpisano aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bank Polski Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”).

Okres wykorzystania kredytu w wysokości 17.000.000,00 złotych zgodnie z umową z Bankiem przedłużono do dnia 30.04.2017 r. ze stopniowym zmniejszaniem limitu co miesiąc o kwotę 1 mln złotych, ostatecznie do kwoty kredytu 11 mln złotych.

Dodatkowo uzgodniono jako zabezpieczenie kredytu hipotekę umowną łączną do kwoty 5 000 000,00 złotych na nieruchomości Spółki w Kamieniu Krajeńskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 

O umowie Spółka informowała w raporcie 2/2014 z dnia 16.01.2014 r., a o zmianach w raporcie 1/2016 z dnia 14.01.2016, pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

 

Podstawa prawna:
art. 17 – MAR

 

 

 

 

26.09.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2016 Z DNIA 26.09.2016
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 26.09.2016 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Nazwisko: IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: Akcja
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Sprzedaż
c) Cena i wolumen:
3,15 PLN – 80 000
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  80 000
- cena -  3,15 PLN
e) Data transakcji: 2016-09-20
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:

Art. 19 MAR

 

 

 

 

26.09.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2016 Z DNIA 26.09.2016
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 26.09.2016 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Nazwisko: IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: Akcja
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Kupno
c) Cena i wolumen:
3,31 PLN – 899 910
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  899 910
- cena -  3,31 PLN
e) Data transakcji: 2016-09-06
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:

Art. 19 MAR

 

 

 

 

20.09.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2016 Z DNIA 20.09.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMNIEJSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 20.09.2016 r. otrzymał datowane na 20.09.2016 r. zawiadomienie o następującej treści:

W związku z powiadomieniem mailowym otrzymanym w dniu 19 września 2016 roku od spółki zależnej Paradise Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 („Paradise”) informującym o transakcji zbycia akcji spółki Krakchemia S.A. stosownie do art. 69 ust. 2 pkt 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382. z późn. zm.) spółka zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania Grupy Kapitałowej i podmiotów powiązanych do poziomu 40,00% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Rodzaj zdarzenia

Zbycie akcji

Data zmiany udziału

16 września 2016 roku (transakcja z 14 września w trybie D+2)

Firma spółki

Krakchemia S.A.

Siedziba i adres spółki

ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

Stan posiadania przed zmianą udziału:

 

Alma Market S.A.

Paradise Group
Sp. z o. o.

Jerzy Mazgaj

Łącznie

Alma Market S.A., Paradise Group 
Sp. z o. o. oraz Jerzy Mazgaj

Liczba posiadanych akcji

2 284 962

570 000

975 415

3 830 377

Udział procentowy w kapitale zakładowym

25,39%

6,33%

10,84%

42,56%

Liczba głosów posiadanych z akcji

2 284 962

570 000

975 415

3 830 377

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

25,39%

6,33%

10,84%

42,56%

Stan posiadania po zmianie udziału:

 

Alma Market S.A.

Paradise Group
Sp. z o. o.

Jerzy Mazgaj

Łącznie

Alma Market S.A., Paradise Group 
Sp. z o. o. oraz Jerzy Mazgaj

Liczba posiadanych akcji

2 284 962

340 000

975 415

3 600 377

Udział procentowy w kapitale zakładowym

25,39%

3,78%

10,84%

40,00%

Liczba głosów posiadanych z akcji

2 284 962

340 000

975 415

3 600 377

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

25,39%

3,78%

10,84%

40,00%

 

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

19.09.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2016 Z DNIA 19.09.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMNIEJSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 19.09.2016 r. otrzymał datowane na 16.09.2016 r. zawiadomienie o następującej treści:

Paradise Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 („Spółka”), działając stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382. z późn. zm.) niniejszym zawiadamia, o sprzedaży na GPW akcji spółki Krakchemia S.A. w ramach transakcji:

Data transakcji

Rodzaj transakcji

Łączny wolumen (szt.)

Rodzaj transakcji

Średnia cena zbycia

Wartość transakcji w zł

14 września 2016

zbycie

230 000

Sesyjna na GPW

3,50 zł

805 000,00 zł


W wyniku przeprowadzonych transakcji liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki publicznej Krakchemia S.A. spadła poniżej 5% głosów.

Rodzaj zdarzenia

Zbycie akcji

Data zmiany udziału

16 września 2016 roku (transakcja z 14 września w trybie D+2);

Firma spółki

Krakchemia S.A.

Siedziba i adres spółki

ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

Stan posiadania przed zmianą udziału:

 

Paradise Group Sp. z o. o.

Liczba posiadanych akcji

570 000

Udział procentowy w kapitale zakładowym

6,33%

Liczba głosów posiadanych z akcji

570 000

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

6,33%

Stan posiadania po zmianie udziału:

 

Paradise Group Sp. z o. o.

Liczba posiadanych akcji

340 000

Udział procentowy w kapitale zakładowym

3,78%

Liczba głosów posiadanych z akcji

340 000

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

3,78%

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Spółka oraz podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie wykluczają nabywania lub zbywania akcji Krakchemia S.A. w zależności od sytuacji rynkowej oraz informacji napływających ze spółki oraz interesów Spółki.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

19.09.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2016 Z DNIA 19.09.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 19.09.2016 r. otrzymał datowane na 16.09.2016 r. zawiadomienie o następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), Paradise Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „Paradise Group”), dokonuje korekty zawiadomienia z dnia 22 sierpnia 2016 r. informując, iż udział Paradise Group w ogólnej liczbie głosów Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka") przekroczył 5%.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:


Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w związku z zakupem w dniu 17 sierpnia 2016 r. 570.000 akcji w ramach transakcji pakietowej z uwzględnieniem art. 75 ust. 3 pkt. 2 ustawy. Liczba akcji posiadanych przed zmianą i po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Stan posiadania przed zmianą udziału:

 

Paradise Group Sp. z o.o.

Liczba posiadanych akcji

   0

Udział procentowy w kapitale zakładowym

   0%

Liczba głosów posiadanych z akcji

   0

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

   0%

 

Po zmianie Paradise Group posiada łącznie 570 000 akcji Spółki, stanowiących 6,33% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 570 000 głosów, co stanowiło 6,33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Stan posiadania po zmianie udziału:

 

Paradise Group Sp. z o.o.

Liczba posiadanych akcji

   570 000

Udział procentowy w kapitale zakładowym

        6,33%

Liczba głosów posiadanych z akcji

   570 000

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

        6,33%

 Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Krakchemia lub osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

13.09.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2016 Z DNIA 13.09.2016
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 13.09.2016r. otrzymał datowane na 13.09.2016r. zawiadomienie o następującej treści:

„Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo"), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm., dalej „Ustawy") informuje, że w wyniku nabycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz", „IPOPEMA 2 FIZAN") akcji KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna (dalej „Spółka") w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 6 września 2016 r., rozliczonej w dn. 8 września 2016 r., udział Funduszu, jak również łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył próg 5%.

Przed w/w zdarzeniem fundusz IPOPEMA 2 FIZAN nie posiadał akcji Spółki.

Po w/w zdarzeniu fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiada 899 910 akcji Spółki, co stanowi 9,999% kapitału zakładowego Spółki i daje 899 910 głosów oraz stanowi 9,999% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. transakcją wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Spółki.

Po ww. transakcji wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, łącznie posiadają 899 910 akcji Spółki, stanowiących 9,999% kapitału zakładowego Spółki i dających 899 910 głosów, stanowiących 9,999% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.”

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

9.09.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2016 Z DNIA 9.09.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMNIEJSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 9.09.2016 r. otrzymał datowane na 9.09.2016 r. zawiadomienie o następującej treści:

Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 („Spółka”), działając stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382. z późn. zm.) niniejszym zawiadamia, o sprzedaży na GPW oraz w ramach umowy cywilnoprawnej przez spółkę Alma Market S.A. akcji spółki Krakchemia S.A. w ramach następujących transakcji:

Data transakcji

Rodzaj transakcji

Łączny wolumen (szt.)

Rodzaj transakcji

Średnia cena zbycia

Wartość transakcji w zł

 

6 września 2016

 

zbycie

 

900 000

 

transakcje

sesyjne na GPW

 

3,31 zł

 

2 979 000,00 zł

 

7 września 2016

 

zbycie

430 000

 

Umowa cywilnoprawna

 

3,00 zł

1 290 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonych transakcji liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki publicznej Krakchemia S.A. spadła poniżej 33% głosów. Ponadto stosownie do art. 69 ust. 2 pkt 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382. z późn. zm.) spółka zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania Grupy Kapitałowej i podmiotów powiązanych do poziomu 42,56% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Rodzaj zdarzenia

Zbycie akcji

Data zmiany udziału

8 września 2016 roku (transakcja z 6 września w trybie D+2);

9 września 2016 roku (transakcja zarejestrowana 7 września 2016 r.)

Firma spółki

Krakchemia S.A.

Siedziba i adres spółki

ul. Pilotów 10, 30-462 Kraków

Stan posiadania przed zmianą udziału:

 

Alma Market S.A.

Paradise Group
Sp. z o. o.

Jerzy Mazgaj

Łącznie

Alma Market S.A., Paradise Group 
Sp. z o. o. oraz Jerzy Mazgaj

Liczba posiadanych akcji

3 614 962

570 000

975 415

5 160 377

Udział procentowy w kapitale zakładowym

40,17%

6,33%

10,84%

57,34%

Liczba głosów posiadanych z akcji

3 614 962

570 000

975 415

5 160 377

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

40,17%

6,33%

10,84%

57,34%

 

Stan posiadania po zmianie udziału:

 

Alma Market S.A.

Paradise Group
Sp. z o. o.

Jerzy Mazgaj

Łącznie

Alma Market S.A., Paradise Group 
Sp. z o. o. oraz Jerzy Mazgaj

Liczba posiadanych akcji

2 284 962

570 000

975 415

3 830 377

Udział procentowy w kapitale zakładowym

25,39%

6,33%

10,84%

42,56%

Liczba głosów posiadanych z akcji

2 284 962

570 000

975 415

3 830 377

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

25,39%

6,33%

10,84%

42,56%

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Spółka oraz podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie wykluczają nabywania lub zbywania akcji Krakchemia S.A. w zależności od sytuacji rynkowej oraz informacji napływających ze spółki oraz interesów Spółki.

Ponadto w związku z powyższym Krakchemia SA otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Alma Market SA z siedzibą w Krakowie.

Informacja przekazywana na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR:
1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/imię i nazwisko: Alma Market SA z siedzibą w Krakowie
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Podmiot blisko związany z Jerzym Mazgajem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: Powiadomienie pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu:
Akcje zwykłe na okaziciela
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Zbycie
c) Cena i wolumen:
3,31 PLN - 900 000
3,00 PLN - 430 000
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  1 330 000 sztuk
- cena -  3,21 PLN/szt.
e) Data transakcji: 06.09.2016;07.09.2016
f) Miejsce transakcji: transakcje na rynku regulowanym GPW; umowa cywilnoprawna

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

26.08.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2016 z dnia 26.08.2016
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 26.08.2016 r. wpłynęła do Spółki informacja o rejestracji zmiany statutu Spółki.
W związku z rejestracją zmiany Statutu Spółki podaje się do wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/07/2016 z dnia 4.07.2016 roku, podjętą na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2016 roku. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu.
O uchwaleniu zmian w Statucie Spółki Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 10/2016. Zmiany dotyczą § 3 Statutu.
§ 3  przed zmianą dokonaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2016 roku miał następujące brzmienie:
„Przedmiot działalności Spółki
Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1. Produkcja wyrobów chemicznych.
2. Przetwarzanie odpadów.
3. Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi
i motocyklami.
4. Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli;
naprawa artykułów użytku osobistego i domowego.
5. Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna
paliw do pojazdów mechanicznych.
6. Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
7. Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych.
8. Gospodarowanie odpadami.
9. Transport drogowy towarów.
10. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.
11. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
12. Budownictwo.
13. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych.
14. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów
metalowych.
15. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego technologicznego.
16. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy
i materiałów używanych do wyplatania.
17. Produkcja maszyn biurowych i komputerów.
18. Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
19. Produkcja artykułów spożywczych i napojów.
20. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej.
21. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawa i konserwacji maszyn ogólnego
przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
22. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku
osobistego i domowego.
23. Obsługa nieruchomości.
24. Informatyka.
25. Transmisja danych.
26. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
27. Działalność rachunkowo – księgowa.
28. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
29. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
30. Działalność holdingów.
31. Badanie rynku i opinii publicznej.
32. Reklama.
33. Rekrutacja i udostępnia nie pracowników.
34. Sprzątanie i czyszczenie obiektów.
35. Działalność związana z pakowaniem.
36. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi.
37. Działalność komercyjna pozostała.
38. Działalność związana z organizacją targów i wystaw.
39. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
40. Leasing finansowy.
41. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
42. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
43. Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi.
44. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych.
45. Działalność kurierska.
46. Działalność związana z turystyką.
47. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
48. Działalność paramedyczna.
49. Działalność usługowa pozostała.”
Obecnie § 3 brzmi:
„Przedmiot działalności Spółki
 Przedmiotem działalności spółki jest:
1)  46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
2)  46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
3)  46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
4)  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
5) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
6)  49.41.Z Transport drogowy towarów,
7)  52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
8)  38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
9)  52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
10) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
11) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
12) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,
13) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
14) 23.99 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,
15) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
16) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
17) 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
18) 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
19) 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
20) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
21) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
22) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
23) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
24) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
25) 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
26) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
27) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
28) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
29) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
30) 11.0 Produkcja napojów,
31) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
32) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
33) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
34) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
35) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
36) 58 Działalność wydawnicza,
37) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
38) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
39) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
40) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
41) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
42) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
43) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
44) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
45) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
46) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
47) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
48) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
49) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
50) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
51) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
52) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
53) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
54) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
55) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
56) 64.91.Z Leasing finansowy,
57) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
58) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
59) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
60) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
61) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
62) 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
63) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
64) 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
65) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Załącznik- tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

 

 

26.08.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2016 Z DNIA 26.08.2016  
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTU W FORMIE LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO Z POWSZECHNĄ KASĄ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26.08.2016 r. Spółka podpisała aneks nr 7 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej dnia  18.12.2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). Okres udzielenia limitu przedłużono do dnia 30.06.2017 r. Limit kredytowy wielocelowy został ustalony na kwotę 37.192.350,00 zł i składa się z poszczególnych sublimitów, które nie mogą być wyższe niż:
-     limit kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 15.000.000 zł,
-     kredytu obrotowego nieodnawialnego i gwarancji bankowych w wysokości 22.192.350,00 zł.
Limit kredytu w rachunku bieżącym, będzie obniżany miesięcznie o uzgodnione kwoty spłat, tj. do dnia 31.01.2017 r. do kwoty 11.000 tys. zł.

Na mocy aneksu, kwotę zastawu rejestrowego na środkach obrotowych obniżono do najwyższej sumy zabezpieczenia 55.338.000,00 zł (zapasy), a także Spółka zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji.

O zawarciu umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej dnia  18.12.2007 r. i zmianie Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2007 z dnia 18.12.2007 i nr 16/2016 z dnia 15.07.2016.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

 

 

23.08.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2016 Z DNIA 23.08.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 22.08.2016 r. otrzymał datowane na 22.08.2016 r. zawiadomienie o następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), Paradise Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), zawiadamia, iż udział Spółki w ogólnej liczbie głosów Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Krakchemia") przekroczył 5%.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:


Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w związku z zakupem w dniu 17 sierpnia 2016 r. 570.000 akcji w ramach transakcji pakietowej z uwzględnieniem art. 75 ust. 3 pkt. 2 ustawy.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą i po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą Spółka i podmioty dominujące Alma Market SA i Jerzy Mazgaj posiadali łącznie 5 160 377 akcji Spółki, stanowiących 57,34 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 5 160 377 głosów, co stanowiło 57,34% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po zmianie powyższe dane nie uległy zmianie.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Krakchemia lub osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

28.07.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2016 Z DNIA 28 LIPCA 2016 R.
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że zmianie uległ termin publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku, który został wskazany w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu określona na dzień 25 sierpnia 2016 roku (czwartek) zostaje zmieniona na dzień 3 sierpnia 2016 roku (środa).
Spółka informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2016 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2016 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

 

 

 

 

15.07.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2016 Z DNIA 15 LIPCA 2016 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTU W FORMIE LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO Z POWSZECHNĄ KASĄ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15.07.2016 r. Spółka podpisała aneks nr 6 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej dnia  18.12.2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Bank”). Okres wykorzystania linii przedłużono do dnia 15.09.2016r. Limit kredytowy wielocelowy został ustalony w kwocie 46.892.350 zł i składa się z poszczególnych sublimitów, które nie mogą być wyższe niż:
-     limit kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 24.700.000 zł,
-     limit kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 24.700.000 zł
z przeznaczeniem na finansowanie zakupu zapasów,
-     kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 22.192.350 zł z przeznaczeniem na finansowanie ewentualnych wypłat dokonywanych w ramach gwarancji bankowych.

Łączna suma wykorzystania poszczególnych sublimitów nie może przekroczyć limitu kredytu wielocelowego w wysokości 46.892.350 zł.

Na mocy aneksu, zabezpieczenie limitu kredytowego stanowią:
-     hipoteki kaucyjne do kwoty 5.000.000 zł,
-     zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia 75.525.000 zł (zapasy) wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,
-     przelew wierzytelności wynikających z zaakceptowanych przez Bank kontraktów handlowych pomiędzy Kredytobiorcą i podmiotami niepowiązanymi ze Spółką wraz z blokadą środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych wpływów przeznaczonym do obsługi przelewów od kontrahentów,
-     zastaw finansowy na rachunkach Spółki prowadzonych w Banku,
-     przelew wierzytelności obecnych i przyszłych wynikających ze współpracy handlowej z wybranymi kontrahentami w kwocie nie niższej niż 15.000.000 zł kwartalnie,
-     pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego w mBanku S.A.,
-     klauzula potrącenia środków z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank,
-    oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.

O zawarciu umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej dnia  18.12.2007 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2007 z dnia 18.12.2007.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

 

 

6.07.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2016 Z DNIA 6 LIPCA 2016 ROKU
ZAWARCIE UMOWY O LINIĘ FACTORINGU ODWROTNEGO ORAZ DOKUMENTÓW ZABEZPIECZENIA

Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 6 lipca 2016 r. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę o linię factoringu odwrotnego do kwoty limitu 10.000.000,00 PLN („Umowa”). Na podstawie Umowy Bank nabywać będzie wierzytelności wobec Spółki przysługujące jej dostawcom uzgodnionym w Umowie w drodze ich spłaty w celu wstąpienia w prawa wierzyciela. Spółka zapewnia terminową spłatę wszystkich zobowiązań nabytych przez Bank. Przyznany limit factoringu ma charakter odnawialny. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 5 lipca 2018 r. z prawem do wypowiedzenia Umowy przez każdą ze Stron z zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa zakłada wynagrodzenie dla Banku w postaci prowizji oraz odsetek w wysokości WIBOR 1M plus marża od wartości sfinansowanych wierzytelności. Umowa zawiera zobowiązania typowe dla tego typu umów.
 
Zgodnie z Umową Spółka zobowiązana jest do ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki, umów zastawu finansowego oraz rejestrowego  na aktywach finansowych posiadanych przez Spółkę do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 15.000.000,00 PLN, a także oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.  


Podstawa prawna:
Art. 17 MAR

 

 

 

 

4.07.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2016 Z DNIA 4.07.2016 r.
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2016 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.
KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała już z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądów półrocznych sprawozdań, ostatnio za lata 2007-2015.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem spółki.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133)

 

 

 

 

02.07.2016

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 02.07.2016
WPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO STANDARDU RAPORTOWANIA KRAKCHEMIA SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że uchwałą Zarządu Spółki od dnia 4 lipca 2016 r. wprowadza do stosowania Indywidualny Standard Raportowania Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie („ISR”). Celem ISR  jest wskazanie otwartego katalogu zdarzeń i okoliczności, o których Spółka zamierza informować w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Indywidualny Standard Raportowania Krakchemia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

 

 

 

 

28.06.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2016 Z DNIA 28.06.2016
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2016r.

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku:

1. ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie – posiada 4 184 962 głosów, stanowiących 67,86% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz  46,50% ogólnej liczby głosów.

2. Jerzy Mazgaj – posiada 975 415 głosów, stanowiących 15,82% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 10,84% ogólnej liczby głosów.

3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie – posiada 968 000 głosów, stanowiących 15,70% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 10,76% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

28.06.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2016 Z DNIA 28.06.2016
POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ.


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 27.06.2016r. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję. Radę Nadzorczą KRAKCHEMIA S.A. stanowi pięciu członków w następującym składzie osobowym:

Pan Marek Kamil Hajbos

Pan Marek Bestrzyński

Pani Barbara Mazgaj

Pan Jerzy Mazgaj

Pan Mariusz WojdonMarek Kamil Hajbos

W latach 2000-2005 był głównym specjalistą w Klubie Parlamentarnym. W trakcie sprawowania obowiązków m.in. został mianowany sekretarzem Klubu w Radzie Obserwatorów Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.
W latach 2005-2007 pozostawał Dyrektorem Generalnym Biura Ministra Finansów. W tym czasie reprezentował m.in. Polskę na posiedzeniach Rady ECOFIN Spotkaniach Europejskich Ministrów Finansów. Reprezentował Ministra Finansów w spotkaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Organizował pracę Ministerstwa.
W roku 2008 rozpoczął komercyjną działalność gospodarczą. W tym czasie m.in współpracował z amerykańskimi koncernami lokującymi swoje linie produkcyjne na terenie RP. W ramach spółki United Communication Sp. z o.o. zorganizował pomoc publiczną dla koncernu informatycznego IBM w zakresie wybudowania centrum serwisowego, zatrudniającego ok. 500 specjalistów na terenie Dolnego śląska oraz Małopolski. Wartość przedmiotowej inwestycji wynosiła ok.460 mln złotych.
W imieniu swojego Klienta wnioskował o dofinansowanie dla amerykańskiego koncernu motoryzacyjnego Delphi. Koncern dzięki pozyskanym środkom z UE oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych otworzył zakład produkcyjny technologii wtrysku GDI w Błoniach pod Warszawą. Wartość dofinansowania, którą postawiono do dyspozycji wynosiła 80 mln Euro. Zatrudnienie w Zakładzie Delphi w Błoniach kształtuje się w dniu dzisiejszym na poziomie ok. 350 osób.
Na chwilę obecną pełni funkcję Prezesa Zarządu następujących spółek: HB Holding Sp. z o.o., HB Real Estate Sp. o.o., HB Property Group Sp. z o.o. Spółki te skupiają się na budowie i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi oraz świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego i gospodarczego, w tym z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z funduszy europejskich.

Marek Bestrzyński

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (MBA), George Washington University. Ukończył również Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dot. MSR i MSSF oraz zarządzania wartością firmy. Od 2012 roku wpisany na listę Biegłych Rewidentów.  Od 1994 roku do 2010 roku związany z KGHM Polska Miedź S.A., a następnie również od 2013 roku do 2016 roku, jako Dyrektor Naczelny Centrali, Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź. Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej w Miedziowym Centrum Zdrowia S.A., Fundacji Revimine, Związku Pracodawców Polska Miedź, KGHM Ecoren S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Zagłębie Lubin S.A.

Barbara Mazgaj

Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej ALMA MARKET S.A., a w latach 2004 - 2011 była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Alma Market S.A. Od 2011 do 2014 roku pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.
Barbara Mazgaj od wielu lat jest zaangażowana w działalność handlową wraz ze swoim mężem.
W latach 2004 - 2007 roku pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Krakchemia S.A. Od 2010 roku jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.
Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie.

Jerzy Mazgaj

Prezes zarządu ALMA MARKET SA oraz główny akcjonariusz spółki, studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od maja 1999 roku pełni funkcję prezesa zarządu ALMA MARKET SA. Pełni również funkcje w spółkach zależnych od ALMA Market SA: w Krakchemia SA, - jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej, w ALMA Development Sp. z o.o., Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A., AM1 Sp. z o.o. i AM2 Sp. z o.o., Flor Sp. z o.o. - jest Prezesem Zarządu. Od 2 lipca 2008 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group SA. Od 26 listopada 2008 r. pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DCG S.A. z siedzibą w Warszawie będącej podmiotem zależnym od Vistula Group S.A.
Jerzy Mazgaj jest także głównym udziałowcem spółki Premium Cigars Sp. z o.o. będącej wyłącznym przedstawicielem wszystkich marek cygar kubańskich w Polsce. Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów.

Mariusz Wojdon

Od lutego 1994 roku pracuje w ALMA MARKET S.A. W 1998 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego spółki, które pełnił do 2010 r. W maju 1999 roku został członkiem Zarządu ALMA MARKET S.A., a od 2001 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W styczniu 2009 roku objął również stanowisko Dyrektora Zarządzającego Spółki. Od lipca 2011 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. Wcześniej w latach 1993-1994 pracował w Banku PKO BP oddział w Chrzanowie. Obecnie pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. oraz jest członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Posiada dyplomy ukończenia: CETT i ACCA z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, Studium Zarządzania Przemysłowego, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie Standardów Europejskich w rachunkowości i finansach.


Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

28.06.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2016 Z DNIA 28.06.2016
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A.
W DNIU 27.06.2016 R.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 27.06.2016 r. podjęło następujące uchwały:

 

Uchwałę nr 1 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.377 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 90 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 2 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, zamknąć listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 3 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 K.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

-              Pan Andrzej Zdebski,

-              Pan Włodzimierz Oprzędek,

-              Pan Sebastian Dulewicz.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".


Uchwałę nr 5 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 6 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzą:

1.          sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 177.652.540,81 złotych;

2.          sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości  7.298.822,80 złote;

3.          sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 22.527.012,17 złotych;

4.          sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.590.166,92 złotych;

5.          noty do sprawozdania finansowego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 7 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 8 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 9 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 10 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.192.052, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 57,69%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.153.052 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 11 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 12 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie (Sowa) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 13 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 14 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 15 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 7.298.822,80 złote na kapitał zapasowy Spółki.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 16 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 5 (słownie: pięć) osób.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.128.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 39.000 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 17 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Marka Kamila Hajbosa (Hajbos).”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.199.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 968.000 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 18  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Marka Bestrzyńskiego (Bestrzyński).”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.160.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.007.000 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 19  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Barbarę Mazgaj.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.160.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 968.000 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 20  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Jerzego Mazgaja (Mazgaj).”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.160.467 głosów "za", 39.000 głosów "przeciw", 968.000 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 21  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Mariusza Wojdona (Wojdon).”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.160.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.007.000 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 22  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

1.          Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

2.          Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

3.          Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

4.          Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.160.467 głosów "za", 1.007.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 23  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić § 3 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

 

„ § 3

Przedmiot działalności Spółki

 

Przedmiotem działalności spółki jest:

1)  46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

2)  46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

3)  46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

4)  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

5) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

6)  49.41.Z Transport drogowy towarów,

7)  52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

8)  38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,

9)  52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

10) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,

11) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

12) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,

13) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,

14) 23.99 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,

15) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

16) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

17) 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

18) 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,

19) 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

20) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

21) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

22) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

23) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

24) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

25) 43 Roboty budowlane specjalistyczne,

26) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

27) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

28) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

29) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

30) 11.0 Produkcja napojów,

31) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

32) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

33) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

34) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

35) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

36) 58 Działalność wydawnicza,

37) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

38) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

39) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

40) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

41) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

42) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

43) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

44) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

45) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

46) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

47) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

48) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,

49) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,

50) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,

51) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

52) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

53) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

54) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

55) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

56) 64.91.Z Leasing finansowy,

57) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

58) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

59) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

60) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

61) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

62) 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

63) 90.0      Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

64) 93.2      Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

65) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 24  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Uchwałę nr 25  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:

1)          pkt 4.2. lit. b) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "b) zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia".

2)          pkt. 5.3.  Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia".”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.167.467, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,53%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.167.467 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

8.06.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2016 Z DNIA 8.06.2016
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP SA

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8.06.2016 r. Spółka podpisała aneks nr 5 do umowy kredytowej zawartej dnia  18.12.2007r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank).

Okres wykorzystania kredytu zgodnie z umową z Bankiem przedłużono do dnia 16.07.2016r.

Pozostałe warunki umowy publikowane w raporcie nr 9/2014 z dnia 28.02.2014r. nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

31.05.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2016 Z DNIA 31.05.2016
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

 

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pilotów 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2016 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

 

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej: zgłoszenie kandydatur, podjęcie uchwały o zamknięciu listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej; podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; podjęcie uchwały w przedmiocie wyborów członków ww. komisji.

5.  Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

6.  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

7.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, obejmującego w szczególności wyniki: (i) oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz (ii) oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

8.  Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;

8.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015;

8.3. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015;

8.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;

8.5. Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015;

9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. Określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji;

9.2. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;

9.3. Ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 statutu Spółki.

11.  Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

13.  Zamknięcie obrad.

 

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h.  Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

 1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA  S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Pilotów 10), lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl .

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

 

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki  (Kraków, ul. Pilotów 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: https://www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl, najpóźniej do 24 czerwca 2016 r., do godz.15:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

 

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 11 czerwca 2016 r.

 

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

a)  na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia będą akcjonariuszami Spółki,

b)  w okresie po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia a do dnia 13 czerwca 2016 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 W dniach 23, 24 i 25 kwietnia 2016 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Pilotów 10), w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

 

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst  dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Pilotów 10) lub na stronie internetowej spółki: https://www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

 

11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

 

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

 

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią  _____________.”


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia zamknąć listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.”

 

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.”


Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie ________________”:


Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 177 652 540,81 złotych;

2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów dochody za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości  7 298 822,80 złotych;

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
o kwotę 22 527 012,17 złotych;

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 590 166,92 złotych;

5. Noty do sprawozdania finansowego.”

 

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.”

 

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.”

 

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.”

 

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

 

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

 

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

 

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

 

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

 

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 7 298 822,80  złotych na kapitał zapasowy Spółki.”

 

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie ______ osób.”

 

 Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej ________.”

 

Uchwała nr 18  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: ________________.”

 

Uchwała nr 19  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić § 3 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

 

„ § 3

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności spółki jest:

1) 46.76.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

2) 46.75.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

3) 46.90.Z  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

4) 47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

5) 47.7     Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

6) 49.41.Z Transport drogowy towarów

7) 52.10.B Magazynowanie i Przechowywanie pozostałych towarów

8) 38.2     Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

9) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

10) 22.2     Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

11) 20.16.Z  Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

12) 20.59.Z  Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana

13) 22.19.Z  Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

14) 23.99   Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana

15) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

16) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

17) 16.2     Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

18) 45        Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

19) 47.3     Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

20) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

21) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

22) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

23) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

24) 41       Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

25) 43       Roboty budowlane specjalistyczne

26) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

27) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

28) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

29) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

30) 11.0     Produkcja napojów

31) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

32) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33) 77.3     Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

34) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

35) 62        Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

36) 58        Działalność wydawnicza

37) 18        Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

38) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

39) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

40) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

41) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

42) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

43)  73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

44) 73.11.Z  Działalność agencji reklamowych

45) 78.10.Z  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

46) 78.30.Z  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

47) 81.21.Z  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

48) 81.22.Z  Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

49) 81.29.Z  Pozostałe sprzątanie

50) 82.92.Z  Działalność związana z pakowaniem

51) 74.30.Z  Działalność związana z tłumaczeniami

52) 82.11.Z  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

53) 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

54) 82.99.Z  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

55) 82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

56) 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

57) 64.91.Z  Leasing finansowy

58) 64.99.Z  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

59) 66.19.Z  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

60) 66.29.Z  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

61) 72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

62) 53.20.Z  Pozostała działalność pocztowa i kurierska

63) 79         Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

64) 90.0      Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

65) 93.2      Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

66) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana” 

 

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 r.”

 

Uchwała nr 21  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:

 

1) pkt. 4.2. lit. b) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „b) zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia”.

 

2) pkt. 5.3. Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.“

 

V. Zarząd KRAKCHEMIA S.A przekazuje do wiadomości uzasadnienia projektów uchwał nr 19 i 21, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

 

1. Uzasadnienie projektu uchwały nr 19 w sprawie zmiany § 3 statutu Spółki

Proponowana zmiana dotyczy opisu przedmiotu działalności Spółki i ma charakter formalny i  redakcyjny. Jej celem jest dostosowanie opisu przedmiotu do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności a także ma związek ze spełnieniem wymogów wynikających z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 1161 z 2014 r.) Projektowana zmiana statutu nie spowoduje   faktycznej zmiany przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę

 

2. Uzasadnienie projektu uchwały nr 21 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Proponowana zmiana pkt 4.2. lit. b) Regulaminu ma na celu uproszczenie i odformalizowanie procesu wyboru komisji skrutacyjnej zgromadzenia, a to poprzez uchylenie wymogu podejmowania uchwały przez walne zgromadzenie co do zamknięcia listy kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Proponowana zmiana pkt 5.3. Regulaminu ma na celu uwzględnienie zapisów „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” dotyczących udziału członków Zarządu i Rady Nadzorczej  w Walnym  Zgromadzeniu. Uchylenie zapisów dotyczących udzielania informacji akcjonariuszom wynika z faktu wyczerpującej regulacji zawartej w tym zakresie art. 428 ksh.

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

 

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

17.05.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2016 Z DNIA 17.05.2016
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

Krakchemia S.A. w Krakowie („Spółka”) przekazuje informacje otrzymane w dniu 17 maja 2016 r. na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Zarządu Spółki: Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi:

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:
Brak zgody na publikację danych osobowych2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem:
Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki

3. Imię i nazwisko osoby dokonującej transakcji: Brak zgody na publikację danych osobowych4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje Krakchemia SA

5. Data i miejsce sporządzenia informacji:
Kraków, 16 maja 2016 roku6. Opis transakcji:
Data transakcji: 12.05.2016 r.;  Kupno/sprzedaż: Sprzedaż; Wolumen: 11 300; Cena:
3,54 PLN

7. Miejsce zawarcia transakcji:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA8. Tryb zawarcia transakcji:
Transakcja sesyjne na GPW

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osoby obowiązanej do przekazania informacji.

 

 

 

 

17.05.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2016 Z DNIA 17.05.2016
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że otrzymał w dniu 16.05.2016 r.  zawiadomienie datowane na 16.05.2016 r. oraz w dniu 17.05.2016 r. korektę datowaną na 17.05.2016 r., zgodnie z treścią których Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 („Spółka”), działając stosownie do art. 69 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 1382 z późn. zm.) („Ustawa”) niniejszym zawiadamia, że otrzymała informacje o nabyciu przez Jerzego Mazgaja – Prezesa Zarządu Alma Market S.A. 137.165 akcji Spółki Krakchemia S.A. w transakcji z dnia 12 maja 2016 roku, które zapewniły łącznie pośrednio i bezpośrednio zmianę posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Krakchemia S.A.

Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt. 2) Ustawy, Spółka zawiadamia o stanie akcji i głosów przed zmianą udziału:

Liczba posiadanych akcji

5 014 962

Udział procentowy w kapitale zakładowym

55,72%

Liczba głosów posiadanych z akcji

5 014 962

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

55,72%

Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt. 3) Ustawy, Spółka zawiadamia o aktualnym stanie akcji i głosów:

Liczba posiadanych akcji

5 152 127

Udział procentowy w kapitale zakładowym

57,25%

Liczba głosów posiadanych z akcji

5 152 127 

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

57,25%

Oznacza, to że Spółka wraz z Jerzym Mazgajem stała się posiadaczem 5 152 127 akcji Krakchemia S.A., stanowiących 57,25% głosów na WZA.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy Spółka oraz podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nie wykluczają nabywania lub zbywania akcji Krakchemia S.A. w zależności od sytuacji rynkowej oraz informacji napływających z Krakchemia S.A.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

17.05.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2016 Z DNIA 17.05.2016
INFORMACJA OTRZYMANA OD OSOBY OBOWIĄZANEJ DO PRZEKAZANIA INFORMACJI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16.05.2016 r. otrzymał datowane na 16.05.2016 r. zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o nabyciu przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Jerzy Mazgaj zawarł w dniu 12.05.2016 r. transakcje zakupu 137 165 sztuk akcji z ceną za 1 akcję 3,59 PLN oraz w dniu 13.05.2016 r. transakcje zakupu
7 000 sztuk akcji z ceną za 1 akcję 3,77 PLN.

Transakcje zawarto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w trybie transakcji sesyjnej.

Podstawa prawna:
Art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

 

 

 

21.03.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2016 Z DNIA 21.03.2016
POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ.

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na posiedzeniu w dniu 21.03.2016 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję, zgodnie z którą Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt. 1.1 Statutu Spółki postanawia, że Zarząd Spółki składać się będzie z dwóch osób w dotychczasowym, niezmienionym składzie:

· Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu,

· Włodzimierz Oprzędek – Wiceprezes Zarządu.

 

Pan Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu
Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Prezes Zarządu

 Andrzej Zdebski ma wykształcenie wyższe prawnicze. Adwokat. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. W latach 1984-1992 był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zajmował stanowisko Dyrektora: Polskiej Izby Handlu Zagranicznego O/Kraków w latach 1992-1994 oraz Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie w latach 1994-1997. W latach 1997–2001 był Dyrektorem oddziałów i departamentów central takich banków jak BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2001- 2003. W latach 2003-2006 był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a od 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. W przeszłości członek Rad Nadzorczych m. in.: Unimil S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BGŻ S.A., NFI Jupiter, Zelmer S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II – Kraków Balice.

Obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej CliffsideBrokers,Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie,Konsul Honorowy Chile w Krakowie.

Pan Andrzej Zdebski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

  

Pan Włodzimierz Oprzędek – Wiceprezes Zarządu
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprezes Zarządu

 

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa w 1990 roku oraz Ekonomiki i Zarządzania Firmami w 2002 roku. W latach 1980-1989 był asystentem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako specjalista ds. eksportu pracował w latach 1989-1991 w Kolejowych Zakładach Automatyki. W okresie od 1991 do 2000 roku związany był z Firma Handlową KrakChemia S.A. (obecnie ALMA MARKET S.A.), gdzie pracował kolejno na stanowiskach specjalisty ds. handlu zagranicznego oraz kierownika Biura Handlu Zagranicznego. W KRAKCHEMII S.A. ( przed przekształceniem w 2004 roku istniała jako KrakChemia-Hurt Sp. z o.o.) pracuje od momentu jej powstania tj. od 2000 roku zajmując kolejno stanowiska Kierownika Biura Handlu Zagranicznego, Dyrektora ds. Współpracy i Wdrożeń oraz Dyrektora Zarządzającego. Do 2002 roku był prokurentem Spółki. Od 2002 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.

 Pan Włodzimierz Oprzędek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

01.03.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2016 Z DNIA 1.03.2016
ZMIANA ZNACZĄCEJ UMOWY

 

Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. został zawarty pomiędzy Spółką jako stroną kupującą a podmiotem dominującym wobec Spółki, firmą Alma Market SA z siedzibą w Krakowie jako stroną sprzedającą, aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 25 września 2015 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 25.09.2015 r. Na podstawie przedmiotowego aneksu termin zawarcia umowy przyrzeczonej został zmieniony i uzgodniony najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. Jednakże w przypadku, gdy w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. nie zostanie uzyskana decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości, wówczas Spółka może odstąpić od przedwstępnej umowy sprzedaży w każdym czasie po wymienionej dacie.

Kryterium uznania wyżej opisanej umowy za umowę znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

 

 

29.01.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2016 Z DNIA 29.01.2016
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2016 ROKU


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku: 

  I. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 

     1. za I kwartał 2016 roku – 11.05.2016 (środa)
     2. za III kwartał 2016 roku – 10.11.2016 (czwartek)  

 II. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku – 25.08.2016 (czwartek)  

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2015 rok – 17.03.2016 (czwartek) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2016 roku zgodnie z zapisami § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133). 

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

14.01.2016

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2016 Z DNIA 14.01.2016
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANK POLSKI KASA OPIEKI S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2016 roku podpisano aneks do umowy
o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bank Polski Kasa Opieki S.A.
 
z siedzibą w Warszawie (Bank).
Okres wykorzystania kredytu zgodnie z umową z Bankiem przedłużono do dnia 30.09.2016r.
Zmianie uległa marża banku, prowizja przygotowawcza oraz warunki wykorzystania limitu kredytu wielocelowego:
- w formie gwarancji bankowych z wysokości 5.000 tys. zł do wysokości 4.000 tys. zł,
- w formie akredytyw dokumentowych, otwieranych na zlecenie Spółki z wysokości 5.000 tys. zł do wysokości 4.000 tys. zł.
Pozostałe warunki umowy komunikowane w raporcie 2/2014 z dnia 16.01.2014, nie uległy zmianie.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

 Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).