Krakchemia S.A

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 27.06.2016r.:

1.            Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.             Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.             Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.             Wybór Komisji Skrutacyjnej: zgłoszenie kandydatur, podjęcie uchwały o zamknięciu listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej; podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; podjęcie uchwały w przedmiocie wyborów członków ww. komisji.

5.             Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

6.             Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

7.             Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, obejmującego w szczególności wyniki: (i) oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz (ii) oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

8.             Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1.         Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;

8.2.         Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015;

8.3.         Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015;

8.4.         Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;

8.5.         Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015;

9.             Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1.         Określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji;

9.2.         Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;

9.3.         Ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

10.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 statutu Spółki.

11.          Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

12.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

13.          Zamknięcie obrad.

Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia S.A. w dniu 27.06.2016r.:

Uchwała nr 1 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Uchwała nr 2 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, zamknąć listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 3 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 K.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 4 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

-              Pan Andrzej Zdebski,

-              Pan Włodzimierz Oprzędek,

-              Pan Sebastian Dulewicz.”

Uchwała nr 5 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr 6 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzą:

1.          sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 177.652.540,81 złotych;

2.          sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości  7.298.822,80 złote;

3.          sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 22.527.012,17 złotych;

4.          sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.590.166,92 złotych;

5.          noty do sprawozdania finansowego.”

Uchwała nr 7 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.”

Uchwała nr 8 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 9 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 10 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 11 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 12 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie (Sowa) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 13 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 14 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 15 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 7.298.822,80 złote na kapitał zapasowy Spółki.”

Uchwała nr 16 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 5 (słownie: pięć) osób.”

Uchwała nr 17 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Marka Kamila Hajbosa (Hajbos).”

Uchwała nr 18  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Marka Bestrzyńskiego (Bestrzyński).”

Uchwała nr 19  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Barbarę Mazgaj.”

Uchwała nr 20  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Jerzego Mazgaja (Mazgaj).”

Uchwała nr 21  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Mariusza Wojdona (Wojdon).”

Uchwała nr 22  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

1.          Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

2.          Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

3.          Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

4.          Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.”

Uchwała nr 23  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić § 3 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

 

„ § 3

Przedmiot działalności Spółki

 

Przedmiotem działalności spółki jest:

1)  46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

2)  46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

3)  46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

4)  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

5) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

6)  49.41.Z Transport drogowy towarów,

7)  52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

8)  38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,

9)  52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

10) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,

11) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

12) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,

13) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,

14) 23.99 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,

15) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

16) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

17) 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

18) 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,

19) 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

20) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

21) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

22) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

23) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

24) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

25) 43 Roboty budowlane specjalistyczne,

26) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

27) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

28) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

29) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

30) 11.0 Produkcja napojów,

31) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

32) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

33) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

34) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

35) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

36) 58 Działalność wydawnicza,

37) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

38) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

39) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

40) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

41) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

42) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

43) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

44) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

45) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

46) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

47) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

48) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,

49) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,

50) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,

51) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

52) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

53) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

54) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

55) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

56) 64.91.Z Leasing finansowy,

57) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

58) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

59) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

60) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

61) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

62) 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

63) 90.0      Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

64) 93.2      Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

65) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Uchwała nr 24  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 r.”

Uchwała nr 25  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:

1)          pkt 4.2. lit. b) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "b) zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia".

2)          pkt. 5.3.  Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia".”

 

Ocena sytuacji KRAKCHEMIA S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok obrotowy 2015 sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ocena sposobu wypełniania przez KRAKCHEMIA S.A. w roku obrotowym 2015 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. za 2015 rok z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2015.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.