Krakchemia S.A

19.12.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 63/2017 Z DNIA 19.12.2017
ZAWARCIE UMÓW FAKTORINGU

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że:

  1. W dniu 19 grudnia 2017 roku Spółka zawarła z Coface Poland Factoring Sp. z o.o. (dalej: „Coface") umowę faktoringu nr 1665/2017, na podstawie, której Coface zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usługi faktoringu oraz do przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużników Spółki („Umowa Faktoringu 1“).

 Zgodnie z Umową Faktoringu 1 Spółka przelewa na Coface, a Coface nabywa, scedowane wierzytelności Spółki 1 w stosunku do jego odbiorców z tytułu zawartych umów sprzedaży towarów i usług – z chwilą powstania tych wierzytelności.

 W ramach Umowy Faktoringu 1, Coface udziela finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringowego do kwoty 10.000.000,00 złotych na warunkach określonych w Umowie Faktoringu 1. Coface będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowanych wierzytelności w wysokości 90% wartości wierzytelności. Coface przysługuje miesięczna prowizja operacyjna od kwoty przelanych w danym miesiącu wierzytelności. Spółce Faktoringowej przysługują odsetki obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M.

Zabezpieczenie spłaty należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

Umowa Faktoringu 1 zawarta została na czas nieokreślony.

  1.  W dniu 19 grudnia 2017 roku Spółka zawarła z Coface umowę faktoringu nr 1666/2017, na podstawie której Coface zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usługi faktoringu odwrotnego („Umowa Faktoringu 2“).

 Zgodnie z Umową Faktoringu 2 Spółka przelewa na Coface, a Coface nabywa, scedowane wierzytelności Spółki w stosunku do jego odbiorców z tytułu zawartych umów sprzedaży towarów i usług – z chwilą zapłaty na rzecz dostawców Spółki ceny nabycia finansowanych wierzytelności.

 W ramach Umowy Faktoringu 2, Coface udziela finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringowego do kwoty 3.000.000,00 złotych na warunkach określonych w Umowie Faktoringu 2. Coface przysługuje miesięczna prowizja operacyjna od kwoty przelanych w danym miesiącu wierzytelności. Spółce Faktoringowej przysługują odsetki obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie. Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M.

Zabezpieczenie spłaty należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowa Faktoringu 2 zawarta została na czas nieokreślony.

Emitent raportuje określone powyżej umowy z uwagi na jej potencjalny wpływ na cenę akcji oraz przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

06.12.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 62/2017 Z DNIA 06.12.2017
KOREKTA ZAWIADOMIENIA W SPRAWIE ZMIANY UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI Z DNIA 4.10. 2017 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 06.12.2017r. otrzymał datowaną na 4 grudnia 2017 r. korektę do zawiadomienia, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 50/2017 z dnia 5 października 2017r., o następującej treści:

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 4 października 2017 r., działając w imieniu Alma Market S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przekazuję ponownie skorygowane zawiadomienie, że w wyniku przejęcia przez mBank S.A.  w dniu 02.10.2017 przedmiotu zastawu, tj. 2.284.962 akcji w spółce Krakchemia S.A. na własność w wykonaniu umowy zastawniczej nr 07/008/15 zawartej pomiędzy Spółką a mBank S.A. w dniu 10 grudnia 2015 roku, zgodnie z art. 22 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku, zmniejszeniu uległo dotychczasowe łączne zaangażowanie Spółki w spółce Krakchemia S.A.

Przed zdarzeniem:

 

Alma Market S.A.

Liczba posiadanych akcji

2 284 962

Udział procentowy w kapitale zakładowym

25,39%

Liczba głosów posiadanych z akcji

2 284 962

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

25,39%

 Po zdarzeniu:

 

Alma Market S.A.

Liczba posiadanych akcji

0

Udział procentowy w kapitale zakładowym

0%

Liczba głosów posiadanych z akcji

0

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

0%

 Zawiadomienie zostało uzupełnione o datę zdarzenia w stosunku do treści z dnia 4 października 2017 r.

Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

 

4.12.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 61/2017 Z DNIA 4.12.2017
USTANOWIENIE OGRANICZONEGO PRAWA RECZOWEGO NA AKTYWACH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 6 listopada 2017 r. o wpisaniu do rejestru zastawów w dniu 7 listopada 2017 r. zastawu rejestrowego na rzecz banku Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) na zapasach materiałów o wartości 25.175.000,00 złotych do najwyższej sumy zabezpieczenia 50.384.700 złotych („Zastaw Rejestrowy”).

W związku z powyższym w dniu 7 listopada 2017 r. został ustanowiony Zastaw Rejestrowy.

Zastaw Rejestrowy został ustanowiony na podstawie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku z dnia 6 września 2017 r. celem zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umów:
- umowy kredytowej z dnia 14 czerwca 2017 r.;
- umowy o limit na gwarancje z dnia 14 czerwca 2017 r.,
o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.

 
Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

14.11.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 60/2017 Z DNIA 14.11.2017 ROKU
WYGAŚNIĘCIE ZASTAWU REJESTROWEGO NA AKTYWACH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 14 listopada 2017 roku otrzymała zawiadomienie o wykreśleniu w dniu 2 listopada 2017 roku z rejestru zastawów zastawu rejestrowego (nr pozycji w rejestrze zastawów: 2109267) ustanowionego na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku na rzecz Polskiej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) na podstawie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku nr 127/Z/CK/2007 zawartej w dniu 18 grudnia 2007 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego udzielonego na podstawie umowy numer 202-127/LW/I/59/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku (dalej: „Umowa”).

O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku.

 
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

6.11.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 59/2017 Z DNIA 6.11.2017
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6.11.2017r. otrzymał zawiadomienie datowane na 31.10.2017 od Peter Gyllenhammar AB („PGAB”) dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów. Informacja została przesłana na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 30.10.2017r.

Przed transakcją zakupu PGAB posiadał 436 166 akcji Spółki, które stanowiły 4,8462% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 436 166 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,8462% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po transakcji zakupu PGAB posiada 461 679 akcje Spółki, które stanowią 5,1298% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 461 679 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,1298% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy PGAB nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji  w zależności od sytuacji rynkowej.

Ponadto PGAB informuje, że: (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od PGAB, które posiadałyby akcje Spółki; (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.

załącznik


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


 

 

 

 

3.11.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 58/2017 Z DNIA 3.11.2017 ROKU
KOREKTA RAPORTU – PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI SA

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), w związku z raportem bieżącym nr 56/2017 z dnia 30.10.2017 r., w którym wskazano, że okres wykorzystania kredytu w pierwotnej wysokości 17.000.000,00 złotych przedłużono do dnia 31 maja 2018 roku ze stopniowym zmniejszaniem limitu co miesiąc ostatecznie do kwoty kredytu 5 mln złotych, uzupełnia informację przekazaną w raporcie o tym, że aktualna wysokość tego limitu kredytowego wynosi 8.000.000,00 złotych. W związku z tym zmniejszenie limitu dotyczy jego aktualnej wysokości.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

31.10.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 57/2017 Z DNIA 31.10.2017
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2017 roku podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 0000 zł na okres do dnia 31 października 2018 roku. Spółka zobowiązała się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego do kwoty 7.500.000 zł.

O wcześniejszych zmianach w umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

30.10.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 56/2017 Z DNIA 30.10.2017 ROKU
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 30.10.2017 roku podpisany został aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”).

Okres wykorzystania kredytu w wysokości 17.000.000,00 złotych zgodnie z umową z Bankiem przedłużono do dnia 31 maja 2018 roku ze stopniowym zmniejszaniem limitu co miesiąc o kwotę 500.000,00 złotych, począwszy od maja 2017 roku, ostatecznie do kwoty kredytu 5 mln złotych.

Aneks został zawarty z obowiązkiem ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia w postaci poddania się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy KPC.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

O zawarciu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 16.01.2014 roku, a o zmianach w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 14.01.2016 roku, w raporcie bieżącym nr 28/2016 z dnia 29.09.2016 roku, w raporcie bieżącym nr 15/2017 z dnia 25.04.2017 roku, w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 30.06.2017 roku oraz w raporcie bieżącym nr 35/2017 z dnia 28.07.2017 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR
 

 

 

 

10.10.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 55/2017 Z DNIA 10.10.2017
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10.10.2017r. otrzymał zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja o treści:

Niżej podpisany Jerzy Mazgaj, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, niniejszym zawiadamiam, że w wyniku nabycia w dniu 5.10.2017 r. w ramach transakcji na GPW akcji spółki Krakchemia SA zmienił się stan posiadania przeze mnie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki:

Data zdarzenia           rodzaj transakcji         wolumen                    cena                wartość
_______________________________________________________________________________________

5.10.2017                   nabycie                       2.284.962                 2,10 zł          4.798.420,20 zł

Przed zdarzeniem posiadałem 677.424 szt. akcji, co stanowiło 7,5269% kapitału zakładowego oraz 677.424 głosów, co stanowiło 7,5269% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zdarzeniu posiadam  2.962.386 szt. akcji, co stanowi 32,91% kapitału zakładowego oraz  2.962.386 głosów, co stanowi 32,91 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

10.10.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 54/2017 Z DNIA 10.10.2017
POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10.10.2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

Niniejszym zawiadamiam o dokonaniu następującej transakcji na akcjach KRAKCHEMIA SA:
1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Imię i nazwisko: Jerzy Mazgaj
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne powiadomienie
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: akcje zwykłe na okaziciela
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: NABYCIE
c) Cena i wolumen:
2,10 PLN – 2.284.962 sztuk
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  2.284.962 sztuk
- cena -  2,10 PLN
e) Data transakcji: 5.10.2017 roku
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR

 

 

 

 

9.10.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 53/2017 Z DNIA 9.10.2017
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9.10.2017r. otrzymał zawiadomienie datowane na 9.10.2017 od mBank S.A. o treści:

Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Senatorska 18,00-950 Warszawa („mBank”), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, ze zm. dalej „Ustawa”) informuje, że udział mBanku w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą Krakowie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217348 („Spółka”) spadł do 0%.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 05.10.2017r., która rozliczona została w dniu 05.10.2017 r.

Przed rozliczeniem transakcji zbycia akcji Spółki na rachunkach mBanku zapisane były 2.284.962 akcje Spółki, które stanowiły 25,39% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 2.284.962 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co dawało 25,39% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku rozliczenia transakcji zawartej 05.10.2017 r., w dniu 05.10.2017 r. na rachunkach mBank zapisanych jest 0 akcji Spółki, które stanowią 0% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają mBank do wykonywania 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto mBank informuje, że: (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od mBanku, które posiadałyby akcje Spółki; (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

5.10.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 52/2017 Z DNIA 5.10.2017
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5.10.2017r. otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Zdebskiego o treści:

Niżej podpisany, Andrzej Zdebski, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, niniejszym zawiadamiam, że w wyniku zakupu w dniu 2 października 2017 r. na podstawie umowy sprzedaży (poza rynkiem regulowanym) akcji spółki Krakchemia SA:

Data zdarzenia           rodzaj transakcji         wolumen                    cena                wartość
_______________________________________________________________________________________

2.10.2017                     nabycie                1.060.000 szt.             2,15 zł            2.279.000 zł

przekroczyłem 10 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zdarzeniem nie posiadałem akcji spółki. Po zdarzeniu posiadam  1.060.0000 szt. akcji, co stanowi 11,77% kapitału zakładowego oraz  11,77 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nie wykluczam nabywania lub zbywania akcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

5.10.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 51/2017 Z DNIA 5.10.2017
POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5.10.2017 r. otrzymał od Pana Andrzej Zdebskiego zawiadomienie o następującej treści:

Niniejszym zawiadamiam o dokonaniu następującej transakcji nabycia akcji KRAKCHEMIA SA:
1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Imię i nazwisko: ANDRZEJ ZDEBSKI
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: PREZES ZARZĄDU
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne powiadomienie
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: akcje zwykłe na okaziciela
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Nabycie
c) Cena i wolumen:
2,15 PLN – 1 060 000 sztuk
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  1 060 000 sztuk
- cena -  2,15 PLN
e) Data transakcji: 2.10.2017 r.
f) Miejsce transakcji: Umowa sprzedaży (poza rynkiem regulowanych)

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR

 

 

 

 

5.10.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 50/2017 Z DNIA 5.10.2017
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY UDZIAŁÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 5.10.2017 r. otrzymał datowane na 4.10.2017 r. zawiadomienie o następującej treści:

Działając w imieniu Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, że w wyniku przejęcia przez mBank S.A. przedmiotu zastawu, tj. 2.284.962 akcji w spółce Krakchemia S.A. na własność w wykonaniu umowy zastawniczej nr 07/008/15 zawartej pomiędzy Spółką a mBank S.A. w dniu 10 grudnia 2015 roku, zgodnie z art. 22 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku, zmniejszeniu uległo dotychczasowe łączne zaangażowanie Spółki w spółce Krakchemia S.A.

Przed zdarzeniem:

 

Alma Market S.A.

Liczba posiadanych akcji

2 284 962

Udział procentowy w kapitale zakładowym

25,39%

Liczba głosów posiadanych z akcji

2 284 962

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

25,39%

 

Po zdarzeniu:

 

Alma Market S.A.

Liczba posiadanych akcji

0

Udział procentowy w kapitale zakładowym

0%

Liczba głosów posiadanych z akcji

0

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

0%

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

4.10.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 49/2017 Z DNIA 4.10.2017
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4.10.2017r. otrzymał zawiadomienie datowane na 3.10.2017 od mBank S.A. o treści:

Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Senatorska 18,00-950 Warszawa („mBank”), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, ze zm. dalej „Ustawa”) informuje, że udział mBanku w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą Krakowie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217348 („Spółka”) przekroczył 25%.

Przekroczenie progu nastąpiło w dniu 02.10.2017 r. w wyniku przejęcia akcji Spółki w związku z realizacją zabezpieczenia kredytu w formie zastawu rejestrowego.

Przed przejęciem w dniu 02.10.2017, na rachunkach mBanku zapisanych było 0 akcji Spółki, które stanowiły 0% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały mBank do wykonywania 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku przejęcia, w dniu 02.10.2017 r. na rachunkach mBank zapisane zostały 2.284.962 akcje Spółki, które stanowią 25,39% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały mBank do wykonywania 2.284.962 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,39% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto mBank informuje, że: (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od mBanku, które posiadałyby akcje Spółki; (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

3.10.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 48/2017 Z DNIA 3.10.2017
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3.10.2017r. otrzymał zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja o treści:

Niżej podpisany Jerzy Mazgaj(„Zawiadamiający”), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej, niniejszym zawiadamiam, że w wyniku sprzedaży w dniu 2.10.2017 r. na podstawie umowy sprzedaży (poza rynkiem regulowanym) akcji spółki Krakchemia SA zmienił się stan posiadania przeze mnie akcji.

Data transakcji

Rodzaj transakcji

Wolumen

Cena średnia

Wartość

2.10.2017

zbycie

1.060.000

2,15 zł

2.279.000 zł

Przed zdarzeniem posiadałem 1.737.424 szt akcji, co stanowiło 19,3047% kapitału zakładowego oraz 19,3047% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zdarzeniu posiadam 677.424 szt. akcji, co stanowi 7,5269% kapitału zakładowego oraz 7,5269% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

3.10.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 47/2017 Z DNIA 3.10.2017
POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3.10.2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

Niniejszym zawiadamiam o dokonaniu następującej transakcji na akcjach KRAKCHEMIA SA:
1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Imię i nazwisko: Jerzy Mazgaj
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne powiadomienie
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: akcje zwykłe na okaziciela
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Zbycie
c) Cena i wolumen:
2,15 zł – 1 060 000 szt.
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  1 060 000 szt.
- cena -  2,15 zł
e) Data transakcji: 2.10.2017 r.
f) Miejsce transakcji: Umowa sprzedaży zawarta poza rynkiem regulowanych

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR

 

 

 

 

20.09.2017 

RAPORT BIEŻĄCY NR 46/2017 Z DNIA 20.09.2017
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20.09.2017r. otrzymał zawiadomienie od IPOPEMA TFI S.A. o treści:

Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm., dalej „Ustawa”) informuje, że w wyniku zbycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych („Fundusz”, „IPOPEMA 2 FIZAN”) zarządzany przez Towarzystwo, akcji spółki Krakchemia Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), w ramach transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dn. 13 września 2017 r., rozliczonej w dn. 15 września 2017 r., udział Funduszu, jak również łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed transakcją IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 453 037 akcji Spółki, co stanowiło 5,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 453 037 głosów, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów na wlanym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 258 037 akcji Spółki, co stanowiło 2,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 258 037 głosów, co stanowiło 2,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 453 037 akcji Spółki, co stanowiło 5,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 453 037 głosów, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, łącznie posiadały 258 037 akcji Spółki, co stanowiło 2,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 258 037 głosów, co stanowiło 2,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada instrumentów finansowych,  o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

14.09.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 45/2017 Z DNIA 14.09.2017
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 14.09.2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Nazwisko: IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: Akcja
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Sprzedaż
c) Cena i wolumen:
2,25 PLN – 195 000
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  195 000
- cena -  2,25 PLN
e) Data transakcji: 2017-09-13
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR

 

 

 

 

12.09.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 44/2017 Z DNIA 12.09.2017
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 12.09.2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Nazwisko: IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: Akcja
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Sprzedaż
c) Cena i wolumen:
2,25 PLN – 112 000
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  112 000
- cena -  2,25 PLN
e) Data transakcji: 2017-09-11
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR

 

 

 

 

5.09.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2017 Z DNIA 5.09.2017
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5.09.2017r. otrzymał zawiadomienie od IPOPEMA TFI S.A. o treści:

Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm., dalej „Ustawa”) informuje, że w wyniku zbycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych („ Fundusz”, IPOPEMA 2 FIZAN”) zarządzany przez Towarzystwo, akcji spółki Krakchemia Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”):

- w ramach transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dn. 29 sierpnia 2017r., rozliczonej w dn. 31 sierpnia 2017 r. („Transakcja 1”), udział Funduszu, jak również łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmienił się o ponad 2%ogólnej liczby głosów w Spółce;

- w ramach transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dn. 30 sierpnia 2017r., rozliczonej w dn. 1 września 2017 r. („Transakcja 2”), udział Funduszu, jak również łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 10%, a także zmienił się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. „Transakcja 1”:

Przed „Transakcją 1” IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 2 402 461 akcji Spółki, co stanowiło 26,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 2 402 461 głosów, co stanowiło 26,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po „Transakcji 1” IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 2 302 461 akcji Spółki, co stanowiło 25,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 2 302 461 głosów, co stanowiło 25,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed „Transakcją 1” wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 2 402 461 akcji Spółki, co stanowiło 26,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 2 402 461 głosów, co stanowiło 26,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po „Transakcji 1” wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, łącznie posiadały 2 302 461 akcji Spółki, co stanowiło 25,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 2 302 461 głosów oraz  stanowiło 25,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. „Transakcja 2”:

Przed „Transakcją 2” IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 2 302 461 akcji Spółki, co stanowiło 25,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 2 302 461 głosów, co stanowiło 25,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po „Transakcji 2” IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 565 037 akcji Spółki, co stanowiło 6,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 565 037 głosów, co stanowiło 6,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed „Transakcją 2” wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 2 302 461 akcji Spółki, co stanowiło 25,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 2 302 461 głosów, co stanowiło 25,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po „Transakcji 2” wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, łącznie posiadały 565 037 akcji Spółki, co stanowiło 6,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 565 037 głosów, co stanowiło 6,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b  ust.1 Ustawy.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

4.09.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 42/2017 Z DNIA 4.09.2017
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4.09.2017r. otrzymał zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja o treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam, że o nabyciu przeze mnie akcji spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), dokonanym w dniu 30 sierpnia 2017 roku w transakcjach sesyjnych na GPW w Warszawie.

Data transakcji

Rodzaj transakcji

Wolumen

Cena średnia

Wartość

30.09.2017

nabycie

1.737.424 szt

2,00 zł

3.474.848,00 zł

Przed powyższym nabyciem akcji nie posiadałem akcji Spółki. Po nabyciu posiadam 1.737.424 sztuk akcji, co stanowi 19,3047% kapitału zakładowego Spółki i 1.737.424 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,3047% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nie wykluczam dalszego nabywania akcji Spółki w perspektywie najbliższych 12 miesięcy w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

4.09.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 41/2017 Z DNIA 4.09.2017
POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4.09.2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

Działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zawiadamiam o dokonaniu następującej transakcji dotyczącej akcji Spółki:
1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Imię i nazwisko: Jerzy Mazgaj
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne powiadomienie
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: akcje Spółki na okaziciela
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Nabycie
c) Cena i wolumen:
2,00 zł – 1 737 424 szt.
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  1 737 424 szt.
- cena -  2,00 zł
e) Data transakcji: 30.08.2017 r.
f) Miejsce transakcji: X WAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR

 

 

 

 

31.08.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2017 Z DNIA 31.08.2017
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 31.08.2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Nazwisko: IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: Akcja
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Sprzedaż
c) Cena i wolumen:
2,00 PLN – 1 737 424
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  1 737 424
- cena -  2,00 PLN
e) Data transakcji: 2017-08-30
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR

 

 

 

 

30.08.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 39/2017 Z DNIA 30.08.2017
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 30.08.2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Nazwisko: IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: Akcja
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Sprzedaż
c) Cena i wolumen:
2,085 PLN – 100 000
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  100 000
- cena -  2,085 PLN
e) Data transakcji: 2017-08-29
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR

 

 

 

 

30.08.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2017 Z DNIA 30.08.2017
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 30.08.2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Nazwisko: IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: Akcja
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Sprzedaż
c) Cena i wolumen:
2,075 PLN – 100 000
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  100 000
- cena -  2,075 PLN
e) Data transakcji: 2017-08-28
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR

 

 

 

 

30.08.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 37/2017 Z DNIA 30.08.2017
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że dokonuje zmiany, podanego w raporcie bieżącym nr 3/2017, terminu przekazania do publicznej wiadomości  raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.
Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2017 roku (sobota), a nie jak Spółka informowała w dniu 29 września 2017 roku (piątek).

Podstawa prawna: 
§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

 

 

 

 

31.07.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 36/2017 Z DNIA 31.07.2017
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 31.07.2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Nazwisko: IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: Akcja
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Sprzedaż
c) Cena i wolumen:
2,37 PLN – 50 000
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  50 000
- cena -  2,37 PLN
e) Data transakcji: 2017-07-28
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR

 

 

 

 

28.07.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2017 Z DNIA 28.07.2017 ROKU
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 28.07.2017 roku podpisano aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”).

Aneks zmienia zobowiązanie Spółki do podpisania do dnia 31 lipca 2017 roku umowy o współpracy z Basell Orlen Polyolefins (bez wskazania jej okresu) oraz do spełnienia do dnia 31 lipca 2017 roku warunku zawieszającego wejścia w życie tej umowy, dotyczącego dostarczenia przez Spółkę zabezpieczenia w postaci bankowej gwarancji płatności w formie i treści akceptowalnej dla Basell Orlen Polyolefins.

W związku z tym powyższe warunki zostały spełnione  i okres dostępności limitu nie ulega skróceniu do dnia 31 lipca 2017 roku. Okres dostępności limitu obowiązuje zatem do dnia 31 października 2017 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

O zawarciu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 16.01.2014 roku, a o zmianach w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 14.01.2016 roku, raporcie bieżącym nr 28/2016 z dnia 29.09.2016 roku, raporcie bieżącym 15/2017 z dnia 25.04.2017 roku oraz 30/2017 z dnia 30.06.2017 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

24.07.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2017 Z DNIA 24.07.2017 ROKU
SPROSTOWANIE RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 32/2017 Z DNIA 14.07.2017 ROKU

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 14.07.2017 roku wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na tym, że omyłkowo zamiast daty 13.07.2017 roku, jako data zawarcia umowy na dostawę towarów pomiędzy Spółką jako nabywcą a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku została wpisana data 14.07.2017 roku. W związku z tym poprawna treść raportu bieżącego 32/2017 z dnia 14.07.2017 roku powinna brzmieć następująco:

 „Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 13.07.2017 r.  została podpisana umowa na dostawę towarów pomiędzy Spółką jako nabywcą  a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku. Umowa zawiera warunek zawieszający wejście w życie w postaci dostarczenia przez Spółkę do dnia 28.07.2017r. zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej.

 Przedmiotem umowy jest współpraca obejmująca promocje i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych).

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 30 września 2017 r.

 W związku z powyższym oraz stosownie do treści raportu nr 30/2017 z dnia 30.06.2017 Spółka informuje, że na dzień 14.07.2017 r. nie został spełniony warunek aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie tj. zawarcie umowy z BOPS na okres dłuższy niż 31 października 2017 r. – umowa została zawarta do 30 września 2017 r.”

Podstawa prawna:
art. 17 – MAR

 

 

 

 

21.07.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2017 z dnia 21.07.2017
SPEŁNIENIE WARUNKU ZAWIESZAJĄCEGO ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), w związku z wystawieniem przez Alior Bank S.A. Gwarancji Terminowych Płatności (Spółka informowała o podpisaniu umowy o limit na gwarancje w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 14.06.2017r.) informuje, że w dniu 21.07.2017r. został spełniony warunek zawieszający wejście w życie umowy z Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) w postaci dostarczenia przez Spółkę do dnia 28.07.2017r. zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 14.07.2017r. oraz raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 30.06.2017r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

14.07.2017
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2017 Z DNIA 14.07.2017 r.
ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY Z KONTRAHENTEM

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 14.07.2017r.  została podpisana umowa na dostawę towarów pomiędzy Spółką jako nabywcą  a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku. Umowa zawiera warunek zawieszający wejście w życie w postaci dostarczenia przez Spółkę do dnia 28.07.2017r. zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej.

Przedmiotem umowy jest współpraca obejmująca promocje i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych).

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 30 września 2017r.

W związku z powyższym oraz stosownie do treści raportu nr 30/2017 z dnia 30.06.2017 Spółka informuje, że na dzień 14.07.2017r. nie został spełniony warunek aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie tj. zawarcie umowy z BOPS na okres dłuższy niż 31 października 2017 r. – umowa została zawarta do 30 września 2017 r.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

30.06.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2017 Z DNIA 30.06.2017 ROKU
OTWARCIE LIKWIDACJI SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 30.06.2017 roku:

         1. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Ivy Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – spółki zależnej od Spółki, w której Spółka posiada 100% udziałów, podczas którego podjęto uchwałę o rozwiązaniu spółki Ivy Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i o otwarciu jej likwidacji oraz o wyznaczeniu likwidatora w osobie Andrzeja Zdebskiego;

         2. odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Ivy Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Krakowie – spółki zależnej od Spółki, w której Spółka posiada 100% akcji, podczas którego podjęto uchwałę o rozwiązaniu spółki Ivy Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o otwarciu jej likwidacji oraz o wyznaczeniu likwidatora w osobie Ivy Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Z uwagi na nieprowadzenie przez powyższe spółki zależne działalności, rozwiązanie i otwarcie likwidacji tych spółek zależnych nie będzie miało żadnego znaczenia dla działalności i wyników finansowych Spółki.


Podstawa prawna:
art. 17 – MAR

 

 

 

 

30.06.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2017 Z DNIA 30.06.2017 ROKU
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 30.06.2017 roku podpisano aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”).

Aneks zmienia zobowiązanie Spółki do podpisania do dnia 31 lipca 2017 roku umowy o współpracy z Basell Orlen Polyolefins na okres dłuższy niż do dnia 31 października 2017 roku oraz do spełnienia do dnia 31 lipca 2017 roku warunku zawieszającego wejścia w życie tej umowy dotyczącego dostarczenia przez Spółkę zabezpieczenia w postaci bankowej gwarancji płatności w formie i treści akceptowalnej dla Basell Orlen Polyolefins. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony, okres dostępności limitu dla Spółki zostanie skrócony do dnia 31 lipca 2017 roku, a Spółka będzie zobowiązana do całkowitej spłaty limitu najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2017 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

O zawarciu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 16.01.2014 roku, a o zmianach w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 14.01.2016 roku, raporcie bieżącym nr 28/2016 z dnia 29.09.2016 roku oraz raporcie bieżącym 15/2017 z dnia 25.04.2017 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

30.06.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2017 Z DNIA 30.06.2017
WYGAŚNIĘCIE UMOWY KREDYTU W FORMIE LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. wygasła umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawarta dnia 18 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Okres udzielenia limitu zakończył się w dniu 30 czerwca 2017 r. W tym dniu Spółka dokonała spłaty wykorzystanego limitu. Dostępny limit był w wysokości 7.000.000,00 złotych.

O zawarciu umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego i zmianie Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. i nr 16/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. Aneks nr 7 do umowy kredytu ustalający okres udzielenia limitu do dnia 30 czerwca 2017 r. był objęty raportem bieżącym nr 19/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

 

 

21.06.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2017 Z DNIA 21.06.2017
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21.06.2017r. otrzymał datowane na 21.06.2017r. zawiadomienie o następującej treści:

„Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1a oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1a oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm., dalej „Ustawa”) informuje, że w wyniku nabycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”, „IPOPEMA 2 FIZAN”) akcji KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dn. 19 czerwca 2017 r., rozliczonej w dn. 20 czerwca 2017 r., udział Funduszu, jak również łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł powyżej progu 25% a także zmienił się o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

Przed transakcją fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 2 027 046 akcji Spółki, co stanowiło 22,52%kapitału zakładowego Spółki i dawało 2 027 046 głosów, co stanowiło 22,52%w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po  transakcji fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 2 552 461 akcji Spółki, co stanowiło 28,36% kapitału zakładowego Spółki i dawało 2 552 461 głosów oraz stanowiło 28,36% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 2 027 046 akcji Spółki, co stanowiło 22,52% kapitału zakładowego Spółki i dawało 2 027 046 głosów, co stanowiło 22,52% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, łącznie posiadały 2 552 461 akcji Spółki, co stanowiło 28,36% kapitału zakładowego Spółki i dawało 2 552 461 głosów oraz stanowi 28,36% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.”

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

21.06.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2017 Z DNIA 21.06.2017
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21.06.2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Nazwisko: IPOPEMA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI: 259400QGYEAGRYCQ5Y56
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: Akcja
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: Kupno
c) Cena i wolumen:
1,59 PLN – 525 415
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  525 415
- cena -  1,59 PLN
e) Data transakcji: 2017-06-19
f) Miejsce transakcji: XWAR

Podstawa prawna:
Art. 19 MAR

 

 

 

 

21.06.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2017 Z DNIA 21.06.2017
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21.06.2017r. otrzymał datowane na 21.06.2017r. zawiadomienie o treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam o zbyciu przeze mnie akcji spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), dokonanym w dniu 19 czerwca 2017 roku w transakcjach pakietowych na GPW w Warszawie.

Data transakcji

Rodzaj transakcji

Wolumen

Cena średnia

Wartość

19.06.2017

zbycie

525 415 szt

1,59 zł

835.409,85 zł

Przed zbyciem akcji, o którym mowa powyżej, posiadałem 525 415 akcji Spółki, co stanowiło 5,84% kapitału zakładowego Spółki i byłem uprawniony do 525 415 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku przeprowadzonych transakcji, na dzień niniejszego zawiadomienia nie posiadam akcji Spółki.  

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

21.06.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2017 Z DNIA 21.06.2017
POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21.06.2017 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej: a) Nazwa/Imię i nazwisko: Jerzy Mazgaj
2. Powód powiadomienia: a) Stanowisko/status: Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
b) pierwotne powiadomienie/zmiana: pierwotne powiadomienie
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje: a) Nazwa: Krakchemia S.A.
b) LEI:
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje: a) Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu: akcje Spółki na okaziciela
Kod identyfikacyjny: Kod PLKRKCH00019
b) Rodzaj transakcji: zbycie
c) Cena i wolumen:
1,59 zł – 525 415 szt.
d) Informacje zbiorcze
- łączny wolumen -  525 415 szt.
- cena -  1,59 zł
e) Data transakcji: 19.06.2017 r.
f) Miejsce transakcji: transakcje pakietowe na GPW

Podstawa prawna:
Art. 19 MAR

 

 

 

 

14.06.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2017 Z DNIA 14.06.2017 R.
ZAWARCIE ZNACZĄCYCH UMÓW

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. została podpisana umowa kredytowa nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa Kredytowa”) pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”) jako kredytodawcą, której przedmiotem jest udzielenie na rzecz Spółki kredytu w kwocie 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych.

 Zgodnie z treścią Umowy Kredytowej, kredyt został udzielony na okres do dnia 13 czerwca 2018 roku.

Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka łączna do kwoty 37.788.525,00 PLN ustanowiona na nieruchomościach Spółki położonych w Bydgoszczy oraz w Płocku, potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dla powyższych nieruchomości, zastaw rejestrowy na ruchomościach – zapasach materiałów wraz z potwierdzonym przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów, przelew wierzytelności handlowych od wybranych kontrahentów Spółki wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. należności, pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych w Banku, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się przez Spółkę egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych na rzecz Banku sporządzonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w PLN (WIBOR 3M), powiększonej o marżę Banku.

Przeznaczenie kredytu to finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu 14 czerwca 2017 r. została podpisana umowa o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B („Umowa o limit na gwarancje”) pomiędzy Spółką jako zleceniodawcą a Bankiem, której przedmiotem jest udzielenie na rzecz Spółki limitu umożliwiającego składanie wielu zleceń udzielenia przez Bank gwarancji bankowych do łącznej kwoty 15.192.350,00 (słownie: piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych.

Okres wykorzystania limitu: do dnia 13 czerwca 2018 roku.

Zabezpieczenie Umowy o limit na gwarancje stanowią hipoteka łączna do kwoty 37.788.525,00 PLN ustanowiona na nieruchomościach Spółki położonych w Bydgoszczy oraz w Płocku, potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dla powyższych nieruchomości, zastaw rejestrowy na ruchomościach – zapasach materiałów wraz z potwierdzonym przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów, pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych w Banku, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się przez Spółkę egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych na rzecz Banku sporządzonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

12.06.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2017 Z DNIA 12.06.2017
KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO DOTYCZĄCEGO REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z raportem bieżącym nr 17/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., publikuje pełną treść złożonej rezygnacji. W załączeniu treść rezygnacji.

 
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

12.06.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2017 Z DNIA 12.06.2017 r.
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.
KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała już z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądów półrocznych sprawozdań, ostatnio za lata 2007-2016.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem spółki.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133)

 

 

 

 

19.05.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2017 z dnia 19.05.2017
SPEŁNIENIE WARUNKU ZAWIESZAJĄCEGO ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), w związku z podpisaniem w dniu 25.04.2017 roku aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2017  z dnia 25 kwietnia 2017 r., informuje, że w dniu 19 maja 2017 r. spełniony został warunek zastrzeżony dla aneksu polegający na obowiązku ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia w postaci poddania się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 k.p.c. Termin wskazany dla spełnienia warunku był ustalony na dzień 31 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

28.04.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2017 Z DNIA 28.04.2017
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 28 KWIETNIA 2017r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 roku:

  1. ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie – posiadała 2 284 962 głosy, stanowiące 39,36% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 25,39% ogólnej liczby głosów.
  2. IPOPEMA 2 FIZAN z siedzibą w Warszawie – posiadał 2 027 046 głosów, stanowiących 34,92% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 22,52% ogólnej liczby głosów.
  3. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie – posiadała
    968 000 głosów, stanowiących 16,67% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które stanowiły 10,76% ogólnej liczby głosów.
  4. Jerzy Mazgaj – posiadał 525 415 głosów, stanowiących 9,05% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 5,84% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

28.04.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2017 Z DNIA 28.04.2017
POWOŁANIE NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 28.04.2017r. powołało nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pani Katarzyna Siedlecka-Hajbos

Pani Anna Dubiel

Pan Michał Mierzejewski

Katarzyna Siedlecka-Hajbos

Magister ekonomii na Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie. W 2008 pracownik banku hurtowego West LB Bank Polska. W latach 2009-2013 piastowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego producenta stolarki okiennej pcv oraz aluminium „DELTA OKNA” w Augustynowie. W tym czasie stworzyła innowacyjny podręcznik operacyjny, określający procedury prowadzenia działalności w ramach franczyzy, który był szeroko komentowany i nagradzany w prasie ogólnopolskiej. Od 2013 roku jest nieprzerwanie osobą współzarządzającą funduszem nieruchomościowym RETAIL PARK. W 2015 roku została współzałożycielem Spółki produkcyjnej w branży druku 3D, TECHNOLOGY –APPLIED, która w 2016 roku została uznana za jeden z 6-ciu najlepszych startupów w kraju. Od 2015 roku pozostaje jednym z udziałowców Spółki Red Ocean Group, która zajmuje pozycję jednego z wiodących podmiotów na rynku kompleksowych usług IT oraz doradczych.

Anna Dubiel

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania uzyskała tytuł magistra. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Handel i zarządzanie sprzedażą oraz ukończyła Studia International MBA.

Od 2008 roku do 2016 roku Pani Anna Dubiel pracowała w Vistula Group S.A., gdzie pełniła funkcję dyrektora sprzedaży W.KRUK. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach z branży modowej, takich jak Monnari Trade S.A., Paradise Group Sp. z o.o. czy Burberry London. Obecnie pracuje w W.KRUK jako dyrektor produktu.

Michał Mierzejewski

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także stypendystą Instytutu Wiedeńskiego (Stypendium: Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – strategie dla rynków wschodzących). W 2001 roku zdał egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych dla Spółek Skarbu Państwa. W latach 1999 – 2000 Pan Michał Mierzejewski pracował jako prawnik w Departamencie Prawnym Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. W latach 2000-2004 był zatrudniony w Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Obsługi Inwestorów. Od września 2004 roku pracuje w spółce Philip Morris Polska S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Członka Zarządu/Dyrektora Działu Korporacyjnego. W latach 2001-2002 Pan Michał Mierzejewski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Gospodarstwa Komunalnego w Radomsku Sp. z o.o.; w latach 2002 – 2004 był członkiem Rady Nadzorczej w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., Grupa Holdingowa; W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Finat–Transfer Finansowy Sp. z o.o. Od 2007 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. w Warszawie. Od 2011 r. Pan Michał Mierzejewski jest Wiceprezydentem Pracodawców RP ( Konferencja Pracodawców). Od 2009 r. do 2017 r.Pan Michał Mierzejewski był Członkiem Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

 

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

28.04.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2017 Z DNIA 28.04.2017
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A.
W DNIU 28.04.2017 R.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 28.04.2017 r. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Panią Katarzynę Ishikawa.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

-           Pani Dorota Widz-Szwarc,

-           Pan Sebastian Dulewicz,

-           Pani Katarzyna Kosior.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzą:

1.       sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 153.462.421,94 złotych;

2.       sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów dochody za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w wysokości (-) 9.686.281,44 złotych;

3.       sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 13.635.226,24 złotych;

4.       sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.528.277,36 złotych;

5.       noty do sprawozdania finansowego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.280.009, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,67%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.312.008 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 1 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Bestrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku kiedy to sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej i za okres od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku kiedy to wykonywał obowiązki Sekretarza Rady Nadzorczej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.423, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.423 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2016 w wysokości (-)9.686.281,44 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Bestrzyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.552.461 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 3.252.963  głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Irminę Siedlecką - Hajbos.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.552.461 głosy "za", 1 głosów "przeciw", 3.252.962  głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Dubiel.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.552.461 głosy "za", 1 głosów "przeciw", 3.252.962  głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Mierzejewskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.552.461 głosy "za", 1 głosów "przeciw", 3.252.962  głosów „wstrzymujących się".


Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

28.04.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2017 Z DNIA 28.04.2017
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku, Pan Mariusz Wojdon złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. z dniem 28 kwietnia 2017 roku.

Powodem rezygnacji podanym przez Pana Mariusza Wojdona była wola ustąpienia miejsca w Radzie Nadzorczej Spółki innym osobom.

 
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

27.04.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2017 Z DNIA 27.04.2017
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu
27 kwietnia 2017 roku, Pan Marek Hajbos złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. z dniem 27 kwietnia 2017 roku.

Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

 
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

25.04.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2017 Z DNIA 25.04.2017 ROKU
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 25.04.2017 roku podpisano aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”).

Okres wykorzystania kredytu w wysokości 17.000.000,00 złotych zgodnie z umową z Bankiem przedłużono do dnia 31.10.2017 roku ze stopniowym zmniejszaniem limitu co miesiąc o kwotę 500 tys. złotych, począwszy od maja 2017 roku, ostatecznie do kwoty kredytu 8 mln złotych.

Odsetki należne od kwoty wykorzystanego kredytu ustalono według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki bazowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku.

Aneks zawiera zobowiązanie Spółki do podpisania do dnia 30 czerwca 2017 roku umowy o współpracy z Basell Orlen Polyolefins na okres dłuższy niż do dnia 31 października 2017 roku oraz do spełnienia do dnia 30 czerwca 2017 roku warunku zawieszającego wejścia w życie tej umowy dotyczącego dostarczenia przez Spółkę zabezpieczenia w postaci bankowej gwarancji płatności w formie i treści akceptowalnej dla Basell Orlen Polyolefins. Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony, okres dostępności limitu dla Spółki zostanie skrócony do dnia 3 lipca 2017 roku, a Spółka będzie zobowiązana do całkowitej spłaty limitu najpóźniej w tym dniu.

Aneks został zawarty z zastrzeżeniem ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia w postaci poddania się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy KPC w terminie do dnia 31 maja 2017 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

O zawarciu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 16.01.2014 roku, a o zmianach w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 14.01.2016 roku oraz w raporcie bieżącym nr 28/2016 z dnia 29.09.2016 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

31.03.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2017 Z DNIA 31.03.2017
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pilotów 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 kwietnia 2017 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

1.            Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.            Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.            Wybór Komisji Skrutacyjnej: zgłoszenie kandydatur, podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków ww. komisji.

5.            Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

6.            Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7.            Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, obejmującego w szczególności wyniki: (i) oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz (ii) oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

8.            Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1.         Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;

8.2.         Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016;

8.3.         Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016;

8.4.         Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;

8.5.         Pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9.            Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10.          Zamknięcie obrad.

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h.  Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA  S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Pilotów 10), lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

 2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki  (Kraków, ul. Pilotów 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: https://www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl najpóźniej do 28 kwietnia 2017 r., do godz.9:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 12 kwietnia 2017 r.

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

   a) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia są akcjonariuszami Spółki,

   b) w okresie po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia, a do dnia 13 kwietnia 2017 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W dniach 25, 26 i 27 kwietnia 2017 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Pilotów 10), w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

 10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst  dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Pilotów 10) lub na stronie internetowej spółki: https://www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy

11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.krakchemia.pl/841,wza

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

 
Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią  _____________.”


Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.”


Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie ________________”:


Uchwała Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 153 462 421,94 złotych;

2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów dochody za okres od dnia
1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w wysokości
(-)9 686 281,44  złotych;

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
o kwotę 13 635 226,24 złotych;

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 528 277,36 złotych;

5. Noty do sprawozdania finansowego.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku .”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Bestrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku kiedy to sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej i za okres od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku kiedy to wykonywał obowiązki Sekretarza Rady Nadzorczej.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2016 w wysokości (-)9 686 281,44  PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”

 

Uchwała nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ________.”

 

 Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej ________.”

 

V. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i ogólnej liczbie głosów z akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia:

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 złotych i jest podzielony na 9.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki. Ogólna liczba głosów z akcji Spółki wynosi 9.000.000.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

 

21.03.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2017 Z DNIA 21.03.2017
UTWORZENIE REZERWY

Zarząd spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka, zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów finansowych utworzyła rezerwę obciążającą wynik finansowy za 2016 r., w wysokości 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Utworzona rezerwa dotyczy ryzyka straty polegającej na tym, że kontrahent Spółki to jest ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji nie dokona zapłaty zaległej należności z tytułu zwrotu zaliczki  w wysokości 10 000 000 zł, otrzymanej od KRAKCHEMIA S.A. na podstawie  umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, zawartej dnia 25.09.2015 r., zmienionej następnie Aneksem z dnia 29.02.2016 r. O zawarciu ww. umowy oraz jej zmianie Spółka informowała raportami bieżącymi odpowiednio nr 13/2015 z dnia 25.09.2015r. oraz nr 3/2016 z dnia 1.03.2016.

Od powyższej umowy przedwstępnej Spółka odstąpiła oświadczeniem z dnia 24 października 2016 r., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 29/2016 z dnia 24.10.2016 r.

Utworzenie powyższej rezerwy ma wpływ na wynik finansowy KRAKCHEMIA S.A. ujęty w sprawozdaniu rocznym za 2016 r.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

 

 

 

21.03.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017 Z DNIA 21.03.2017
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że dokonuje zmiany, podanego w raporcie bieżącym nr 3/2017, terminu przekazania do publicznej wiadomości rocznego raportu za 2016 rok.
Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 marca 2017 roku (czwartek), a nie jak Spółka informowała w dniu 31 marca 2017 roku (piątek).

Podstawa prawna:
§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

 

 

 

 

28.02.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2017 Z DNIA 28.02.2017
ZAWARCIE UMOWY O LINIĘ FACTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM


Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 28.02.2017 r. zgodnie z postanowieniami Aneksu do Umowy publikowanego raportem nr 1/2017 z dnia 24.01.2017 r. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę o linię factoringową z prawem regresu w obrocie krajowym  do kwoty limitu 5.000.000,00 PLN („Umowa”). Przyznany limit jest dostępny do dnia 27.02.2018 r. i ma charakter odnawialny. Na podstawie Umowy Bank nabywać będzie wierzytelności Spółki  od ustalonej grupy odbiorców uzgodnionych w Umowie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z prawem do wypowiedzenia Umowy przez każdą ze Stron z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Umowa zakłada wynagrodzenie dla Banku w postaci prowizji oraz odsetek w wysokości WIBOR 1M plus marża od wartości sfinansowanych wierzytelności. Umowa zawiera zobowiązania typowe dla tego typu umów.

Zgodnie z Umową Spółka zobowiązana jest do ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki w Banku, umowy zastawu finansowego na rachunkach Banku, a także przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dla wskazanej grupy odbiorców.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR

 

 

 

 

 

20.02.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2017 z dnia 20.02.2017
SPEŁNIENIE WARUNKU ZAWIESZAJĄCEGO ZNACZĄCEJ UMOWY

 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20.02.2017r. dostarczono do Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku gwarancję bankową, o której Spółka informowała komunikatem 9/2017 z dnia 17.02.2017r. Tym samym spełniono warunek zawieszający znaczącej umowy, którą Spółka opublikowała w raporcie bieżącym 8/2017 z dnia 6.02.2017r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

17.02.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2017 z dnia 17.02.2017
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17.02.2017r. otrzymał wiadomość o wystawieniu w dniu 16.02.2017r. gwarancji przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej Bank) z siedzibą w Warszawie. Bank działając na zlecenie Spółki, przedłużył nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy na dostawę towarów  w 2017 roku z dnia 6.02.2017r. zawartej pomiędzy Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 25/2015 z dnia 28.12.2015r.

Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej
w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna do dnia 30.06.2017r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

6.02.2017
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2017 Z DNIA 6.02.2017 r.
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 6.02.2017 r.  została podpisana umowa na dostawę towarów pomiędzy Spółką jako nabywcą  a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku. Umowa zawiera warunek zawieszający wejścia w życie w postaci dostarczenia przez Spółkę do dnia 20.02.2017 r. zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej.

Przedmiotem umowy jest współpraca obejmująca promocje i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych).

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 30 kwietnia 2017 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

3.02.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2017 Z DNIA 3.02.2017
INFORMACJA UZYSKANA PRZEZ SPÓŁKĘ W TRYBIE ZAWIADOMIENIA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 3.02.2017r. otrzymał datowane na 3.02.2017r. zawiadomienie o następującej treści:

Alma Market SA w restrukturyzacji („Zawiadamiający”), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej, niniejszym zawiadamia, że w wyniku ustania stosunku zależności pomiędzy Zawiadamiającym a Jerzym Mazgajem, na skutek rezygnacji z Rady Nadzorczej Zawiadamiającego w dniu 1 lutego 2017 r. większości członków Rady Nadzorczej spółki powiązanych z Jerzym Mazgajem, zmniejszeniu uległo dotychczasowe łączne zaangażowanie w spółce Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie.

Przed zdarzeniem:

 

Jerzy Mazgaj

Alma Market SA

Łącznie

Liczba posiadanych akcji

975.415

2.284.962

3.260.377

Udział procentowy w kapitale zakładowym

10,84%

25,39%

36,23%

Liczba głosów posiadanych z akcji

975.415

2.284.962

3.260.377

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

10,84%

25,39%

36,23%

Po zdarzeniu: 

 

Alma Market SA

Liczba posiadanych akcji

2.284.962

Udział procentowy w kapitale zakładowym

25,39%

Liczba głosów posiadanych z akcji

2.284.962

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

25,39%

 

W perspektywie 12 miesięcy, Zawiadamiający nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Krakchemia SA w zależności od sytuacji rynkowej i informacji publikowanych przez tą spółkę.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

3.02.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2017 Z DNIA 3.02.2017
INFORMACJA UZYSKANA PRZEZ SPÓŁKĘ W TRYBIE ZAWIADOMIENIA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 3.02.2017r. otrzymał datowane na 3.02.2017r. zawiadomienie o następującej treści:

Niżej podpisany Jerzy Mazgaj („Zawiadamiający”), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej, niniejszym zawiadamiam, że w wyniku ustania stosunku zależności pomiędzy Zawiadamiającym a spółką Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Alma”), na skutek rezygnacji z Rady Nadzorczej Alma w dniu 1 lutego 2017 r. większości członków Rady Nadzorczej Alma powiązanych z Zawiadamiającym, zmniejszeniu uległo dotychczasowe łączne zaangażowanie w spółce Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie.

Przed zdarzeniem:

 

Jerzy Mazgaj

Alma Market SA

Łącznie

Liczba posiadanych akcji

975.415

2.284.962

3.260.377

Udział procentowy w kapitale zakładowym

10,84%

25,39%

36,23%

Liczba głosów posiadanych z akcji

975.415

2.284.962

3.260.377

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

10,84%

25,39%

36,23%

Po zdarzeniu: 

 

Jerzy Mazgaj

Liczba posiadanych akcji

975.415

Udział procentowy w kapitale zakładowym

10,84%

Liczba głosów posiadanych z akcji

975.415

Udział procentowy w liczbie głosów na WZA

10,84%

W perspektywie 12 miesięcy, Zawiadamiający nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Krakchemia SA w zależności od sytuacji rynkowej i informacji publikowanych przez tą spółkę.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

30.01.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2017 Z DNIA 30.01.2017
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 30.01.2017r. otrzymał datowane na 30.01.2017r. zawiadomienie o następującej treści:

„Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1a oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69 ust. 2 pkt 1a oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm., dalej „Ustawa”) informuje, że w wyniku nabycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”, „IPOPEMA 2 FIZAN”) akcji KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 26 stycznia 2017 r., rozliczonej w dn. 26 stycznia 2017 r., udział Funduszu, jak również łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł powyżej progu 20%, a także zmienił się o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed transakcją fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 1 577 046 akcji Spółki, co stanowiło 17,52%kapitału zakładowego Spółki i dawało 1 577 046 głosów, co stanowiło 17,52% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po  transakcji fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 2 027 046 akcji Spółki, co stanowiło 22,52% kapitału zakładowego Spółki i dawało 2 027 046 głosów oraz stanowiło 22,52% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 1 577 046 akcji Spółki, co stanowiło 17,52% kapitału zakładowego Spółki i dawało 1 577 046 głosów, co stanowiło 17,52% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, łącznie posiadały
2 027 046 akcji Spółki, co stanowiło 22,52% kapitału zakładowego Spółki i dawało 2 027 046 głosów oraz stanowi 22,52% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.”

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

30.01.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2017 Z DNIA 30.01.2017
INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje, że w dniu 30 stycznia 2017 roku otrzymała od podmiotu blisko powiązanego z Jerzym Mazgajem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"). Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19  MAR

 

 

 

 

30.01.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2017 Z DNIA 30.01.2017
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2017 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku: 

  I. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 

     1. za I kwartał 2017 roku – 26.05.2017 (piątek)
     2. za III kwartał 2017 roku – 24.11.2017 (piątek)  

 II. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku – 29.09.2017 (piątek)  

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2016 rok – 31.03.2017 (piątek) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2017 roku zgodnie z zapisami § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133). 

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

26.01.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2017 Z DNIA 26.01.2017
INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 roku otrzymała od podmiotu blisko powiązanego z Jerzym Mazgajem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"). Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19  MAR

 

 

 

 

24.01.2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2017 Z DNIA 24.01.2017
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FACTORINGU ODWROTNEGO

Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 r. podpisała aneks do umowy o linię factoringu odwrotnego zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”), o której Spółka informowała
w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 6.07.2016 r., podwyższający linię factoringu do kwoty limitu w wysokości 15.000.000,00 PLN.

Zgodnie z Aneksem Spółka zobowiązana jest do zmiany najwyższej sumy zabezpieczenia
w umowach zastawu finansowego oraz rejestrowego  na aktywach finansowych posiadanych przez Spółkę do wysokości 22.500.000,00 PLN, a także w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.  

Ponadto w terminie 35 dni od podpisania Aneksu, Spółka zobowiązała się do  podpisania umowy o linię factoringową z prawem regresu w kwocie minimum 5.000.000 PLN,
a następnie w ciągu kolejnych 30 dni dokona cesji należności od odbiorców na rzecz Banku na kwotę minimum 4.000.000,00 PLN. W przypadku nie wywiązania się Spółki z ww. zobowiązania kwota limitu factoringu odwrotnego zostanie obniżona do pierwotnego poziomu 10.000.000,00 PLN.

Pozostałe zabezpieczenia o których Spółka informowała w raportem bieżącym nr 15/2016
z dnia 6.07.2016 r. oraz wynagrodzenie dla Banku (w wysokości WIBOR 1M plus marża od wartości sfinansowanych wierzytelności) w postaci prowizji oraz odsetek nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1  MAR