Krakchemia S.A

19.12.2017 ZAWARCIE UMÓW FAKTORINGU

06.12.2017 KOREKTA ZAWIADOMIENIA W SPRAWIE ZMIANY UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI Z DNIA 4.10. 2017 r.

4.12.2017 USTANOWIENIE OGRANICZONEGO PRAWA RECZOWEGO NA AKTYWACH SPÓŁKI

24.11.2017 PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

14.11.2017 WYGAŚNIĘCIE ZASTAWU REJESTROWEGO NA AKTYWACH SPÓŁKI

6.11.2017 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

3.11.2017 KOREKTA RAPORTU – PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI SA

31.10.2017 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

30.10.2017 PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.

10.10.2017 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

10.10.2017 POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

9.10.2017 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

5.10.2017 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

5.10.2017 POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

5.10.2017 ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY UDZIAŁÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

4.10.2017 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

3.10.2017 ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

3.10.2017 POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

20.09.2017 ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

14.09.2017
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

12.09.2017
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

05.09.2017
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

04.09.2017
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

04.09.2017 POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

31.08.2017 ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

30.08.2017 ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

30.08.2017 ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

30.08.2017
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

31.07.2017
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

28.07.2017
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.

24.07.2017
SPROSTOWANIE RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 32/2017 Z DNIA 14.07.2017 ROKU

21.07.2017
SPEŁNIENIE WARUNKU ZAWIESZAJĄCEGO ZNACZĄCEJ UMOWY

14.07.2017 ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY Z KONTRAHENTEM

30.06.2017 OTWARCIE LIKWIDACJI SPÓŁEK ZALEŻNYCH

30.06.2017
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.

30.06.2017 WYGAŚNIĘCIE UMOWY KREDYTU W FORMIE LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO

21.06.2017
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

21.06.2017
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

21.06.2017
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

21.06.2017
POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

14.06.2017
ZAWARCIE ZNACZĄCYCH UMÓW

12.06.2017
KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO DOTYCZĄCEGO REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

12.06.2017
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

26.05.2017
PUBLIKACJA RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

19.05.2017
SPEŁNIENIE WARUNKU ZAWIESZAJĄCEGO ZNACZĄCEJ UMOWY

28.04.2017
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 28 KWIETNIA 2017r.

28.04.2017
POWOŁANIE NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.

28.04.2017
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 28.04.2017 R.

28.04.2017
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

27.04.2017
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

25.04.2017
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.

31.03.2017
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

30.03.2017
PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

21.03.2017
UTWORZENIE REZERWY

21.03.2017
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

28.02.2017
ZAWARCIE UMOWY O LINIĘ FACTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM

20.02.2017
SPEŁNIENIE WARUNKU ZAWIESZAJĄCEGO ZNACZĄCEJ UMOWY

17.02.2017
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.

06.02.2017
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

03.02.2017
INFORMACJA UZYSKANA PRZEZ SPÓŁKĘ W TRYBIE ZAWIADOMIENIA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

03.02.2017
INFORMACJA UZYSKANA PRZEZ SPÓŁKĘ W TRYBIE ZAWIADOMIENIA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

30.01.2017
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

30.01.2017
INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

30.01.2017
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2017 ROKU

26.01.2017
INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

24.01.2017
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FACTORINGU ODWROTNEGO

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku: 

Marzec

30.03.2017 (czwartek)

Raport roczny za 2016 rok

Maj

26.05.2017 (piątek)

Raport za I kwartał 2017 roku

Wrzesień

30.09.2017 (sobota)

Raport za I półrocze 2017 roku

Listopad

24.11.2017 (piątek)

Raport za III kwartał 2017 roku

 

Krakchemia S.A. w  odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2017 roku, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informuje, iż w 2017 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

·       1 marzec  – 30 marzec 2017*

·       26 kwiecień – 26 maj 2017

·       31 sierpień – 30 wrzesień 2017

·       25 październik – 24 listopad 2017

* Ostatni dzień okresu zamkniętego wynika z przyspieszenia o 1 dzień pierwotnego terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok (zgodnie z raportem bieżącym nr 12/2017)