Krakchemia S.A

 3.12.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2018 Z DNIA 3.12.2018
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 roku otrzymał informację o podpisaniu aneksu z dnia 30.11.2018 roku do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), przedłużającego spłatę kredytu w wysokości 5 000 000 zł na okres do dnia 15 marca 2019 roku.

Zmianie uległ również okres wykorzystania, który wydłużony został do dnia 14 marca 2019 roku. Spółka zobowiązała się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 7.500.000 zł.

O wcześniejszych zmianach w umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 29.10.2018 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

 

29.10.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2018 Z DNIA 29.10.2018
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2018 roku otrzymał informację o podpisaniu aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 0000 zł na okres do dnia 30 listopada 2018 roku.

Zmianie uległ również okres wykorzystania, który wydłużony został do dnia 29 listopada 2018 roku oraz jako zabezpieczenie został dodany zastaw rejestrowy na instrumentach finansowych posiadanych przez Spółkę. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.

O wcześniejszych zmianach w umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2017 z dnia 31.10.2017 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

26.10.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2018 Z DNIA 26.10.2018
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2018r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 26 października 2018 roku:

 1. Jerzy Mazgaj – posiadał 2 962 386 głosów, stanowiących 62,71% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 32,91% ogólnej liczby głosów.
 2. Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących 22,44% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78% ogólnej liczby głosów.
 3. Wojciech Mazgaj – posiadał 443 559 głosów, stanowiących 9,39% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 4,93% ogólnej liczby głosów.
 4. IPOPEMA 2 FIZ Aktywów z siedzibą w Warszawie – posiadała 258 037 głosów, stanowiących 5,46% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 2,87% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

26.10.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2018 Z DNIA 26.10.2018 r.
POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 26.10.2018 r. powołało z dniem 26.10.2018 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki jej członka:

Pana Marka Frydrycha

Poza przedsiębiorstwem Spółki, Pan Marek Frydrych obecnie Prezes Zarządu Sunningwell International Polska Sp. z o.o. Według oświadczenia Pan Marek Frydrych nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marek Frydrych nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 
Marek Frydrych

Urodzony w 1959 roku, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowego Moskiewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Karierę zawodową rozpoczynał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie, a następnie w Konsulacie Generalnych w Szanghaju. W latach 1992 - 2002 był Dyrektorem Zarządzającym w Troy Corporation Ltd w Hong Kongu, a następnie Prezesem Zarządu w Troy International Trading. Od 2002 roku Dyrektor Wykonawczy Sunningwell International Ltd w Hong Kongu, a od 2009 roku w Zarządzie Sunningwell International Polska Sp. z o.o. najpierw jako Członek Zarządu, a od 2017 Prezes Zarządu.

Podstawa prawna:
§5 pkt. 5) Rozp. Min. Fin. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

 

 

26.10.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2018 Z DNIA 26.10.2018
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 26.10.2018 R.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 26.10.2018 r. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.724.072, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52,49%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.723.982 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 90 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

- Katarzynę Rzadek,

- Józefa Ponikiewicza,

- Włodzimierza Oprzędka."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.724.072, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52,49%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.724.072 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.724.072, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52,49%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.724.072 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Frydrycha.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.724.072, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52,49%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.724.072 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 Rozp. Min. Fin. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

 

 

24.10.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2018 Z DNIA 24.10.2018
KANDYDATURA PANA MARKA FRYDRYCHA DO RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.

Zarząd Krakchemia S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 24.10.2018 r., w związku z punktem porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26.10.2018 r. dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki otrzymał kandydaturę Pana Marka Frydrycha do Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysu zawodowego kandydata.
Załącznik


Podstawa prawna:
Inne regulacje

 

 

 

 

16.10.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2018 Z DNIA 16.10.2018 r.
OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ PROTOKOŁU BADANIA KSIĄG  W RAMACH POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO PROWADZONEGO PRZEZ NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO - SKARBOWEGO W KRAKOWIE

 Zarząd Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 16 października 2018 r. otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych Spółki za okres od stycznia do grudnia 2014 r. w ramach kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. prowadzonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie. Z protokołu wynika, że w trakcie postępowania kontrolnego księgi rachunkowe oraz ewidencje zakupów i sprzedaży prowadzone dla celów podatku od towarów i usług za miesiące: od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r., uznane zostały za nierzetelne. Treść protokołu nie określa kwoty potencjalnej zaległości podatkowej. Protokół wymienia faktury zakupowe Spółki, z których podatek naliczony wynosił ok. 13 989 tys. PLN, a także faktury sprzedażowe Spółki o wartości netto 11 954 tys. EURO (objęte stawką 0% VAT w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów) i faktury sprzedażowe Spółki, na których wysokość podatku należnego zapłaconego przez Spółkę do urzędu opiewa na kwotę ok. 1 342 tys. PLN. Faktury wymienione w protokole obejmują transakcje związane z obrotem granulatem tworzyw sztucznych z sześcioma kontrahentami Spółki. Według ustaleń protokołu transakcje gospodarcze dokumentowane fakturami oraz dokumentami transportowymi wystawianymi przez poszczególnych uczestników obrotu nie prowadziły do rzeczywistego osiągnięcia celu gospodarczego, stanowiącego ratio funkcjonowania poszczególnych uczestników obrotu. Podstawa zakwestionowania ksiąg związana jest z nierzetelnością kontrahentów. Protokół jest dokumentem, który nie rozstrzyga i nie kończy postępowania, które jest nadal w toku a zarówno organ prowadzący postępowanie jak i Spółka aktywnie w nim uczestniczą nadal gromadząc materiał dowodowy. Protokół nie określa występowania po stronie Spółki zaległości podatkowych. W ocenie Spółki zakwestionowanie rzetelności ksiąg podatkowych jest nie tylko przedwczesne, ale także całkowicie nieuzasadnione. W szczególności Spółka posiadała i stosowała w praktyce procedury weryfikacji kontrahentów, co w jej ocenie wyklucza możliwość przypisania Spółce braku należytej staranności przy przeprowadzaniu transakcji. W związku z tym Spółka złoży w ustawowym terminie 14 dni zastrzeżenia do protokołu oraz podjmie niezbędne działania prawne dla wykazania braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla Spółki ustaleń, w szczególności złoży wnioski dowodowe. Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, ponieważ protokół stanowi jeden z istotnych etapów postępowania kontrolnego, którego ostateczny wynik może mieć istotne znaczenie dla wartości odzwierciedlonych w księgach rachunkowych Spółki.

 Podstawa prawna:
Art. 17 MAR – informacje poufne.

 

 

 

 

28.09.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2018 Z DNIA 28.09.2018
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 października 2018 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

II. Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

1.            Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.            Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.            Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.            Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6.            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

7.            Zamknięcie obrad.

III. Stosownie do art. 4022 k.s.h.  Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA  S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków), lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.com.pl

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki  (ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.krakchemia.com.pl

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.com.pl najpóźniej do 19 października 2018 r., do godz.9:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 10 października 2018 r.

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

a)      na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia są akcjonariuszami Spółki,

b)      w okresie po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia a do dnia 11 października 2018 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W dniach 23, 24 oraz 25 października 2018 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków), w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

 10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst  dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków) lub na stronie internetowej spółki: www.krakchemia.com.pl

11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.krakchemia.com.pl

IV. Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią  _____________.”


Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.”


Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie ________________”:


Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej P. ________.”

 

V. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i ogólnej licznie głosów z akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 złotych i jest podzielony na 9.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki. Ogólna liczba głosów z akcji Spółki wynosi 9.000.000.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

 

 

26.09.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2018 Z DNIA 26.09.2018
OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ PROTOKOŁU Z BADANIA KSIĄG  W RAMACH POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO PROWADZONEGO PRZEZ NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO - SKARBOWEGO W KRAKOWIE

 Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 września 2018 r. otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych Spółki za okres od marca do grudnia 2013 r. w ramach kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od marca 2013 r. do grudnia 2014 r. prowadzonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie. Z protokołu wynika, że w trakcie postępowania kontrolnego księgi rachunkowe oraz ewidencje zakupów i sprzedaży prowadzone dla celów podatku od towarów i usług za miesiące: od marca 2013 r. do grudnia 2013 r., uznane zostały za nierzetelne. Treść protokołu nie określa kwoty potencjalnej zaległości podatkowej. Protokół wymienia faktury zakupowe Spółki, z których podatek naliczony wynosił ok. 19.768 tys. PLN, a także faktury sprzedażowe Spółki o wartości netto 15 892 tys. EURO (objęte stawką 0% VAT w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów) i faktury sprzedażowe Spółki, na których wysokość podatku należnego zapłaconego przez Spółkę do urzędu opiewa na kwotę ok. 2 481 tys. PLN. Faktury wymienione w protokole obejmują transakcje związane z obrotem granulatem tworzyw sztucznych z siedmioma kontrahentami Spółki. Według ustaleń protokołu transakcje gospodarcze dokumentowane fakturami oraz dokumentami transportowymi wystawianymi przez poszczególnych uczestników obrotu nie prowadziły do rzeczywistego osiągnięcia celu gospodarczego, stanowiącego ratio funkcjonowania poszczególnych uczestników obrotu. Podstawa zakwestionowania ksiąg związana jest z nierzetelnością kontrahentów. Protokół jest dokumentem, który nie rozstrzyga i nie kończy postępowania, które jest nadal w toku a zarówno organ prowadzący postępowanie jak i Spółka aktywnie w nim uczestniczą nadal gromadząc materiał dowodowy. Protokół nie określa występowania po stronie Spółki zaległości podatkowych. W ocenie Spółki zakwestionowanie rzetelności ksiąg podatkowych jest nie tylko przedwczesne ale także całkowicie nieuzasadnione. W szczególności Spółka posiadała i stosowała w praktyce procedury weryfikacji kontrahentów, co w jej ocenie wyklucza możliwość przypisania Spółce braku należytej staranności przy przeprowadzaniu transakcji. W związku z tym Spółka zamierza złożyć w ustawowym terminie 14 dni zastrzeżenia do protokołu oraz podjąć niezbędne działania prawne dla wykazania braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla Spółki ustaleń, w szczególności złożyć wnioski dowodowe. Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, ponieważ protokół stanowi jeden z istotnych etapów postępowania kontrolnego, którego ostateczny wynik może mieć istotne znaczenie dla wartości odzwierciedlonych w księgach rachunkowych Spółki.

 Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne.

 

 

 

 

21.09.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2018 Z DNIA 21.09.2018
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21.09.2018r. otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. na podstawie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

21.09.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2018 Z DNIA 21.09.2018
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje,
że w dniu 21 września 2018 roku Pan Grzegorz Janas złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. z dniem 21 września 2018 roku.

Pan Grzegorz Janas zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej w związku ze zbyciem pakietu akcji Spółki przez Grupę PZU, która go rekomendowała.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

 

 

21.09.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2018 Z DNIA 21.09.2018
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21.09.2018r. otrzymał zawiadomienie datowane na 20.09.2018 od Peter Gyllenhammar AB („PGAB”) dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów. Informacja została przesłana na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 19.09.2018r.

Przed transakcją zakupu PGAB posiadał 1 392 242 akcje Spółki, które stanowiły 15,47% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 1 392 242 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,47% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po transakcji zakupu PGAB posiada 1 901 242 akcje Spółki, które stanowią 21,12% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 1 901 242 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 21,12% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy PGAB nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji 
w zależności od sytuacji rynkowej.

Ponadto PGAB informuje, że: (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od PGAB, które posiadałyby akcje Spółki; (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.


załącznik


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

20.09.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2018 Z DNIA 20.09.2018
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20.09.2018r. otrzymał zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

19.09.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2018 Z DNIA 19.09.2018
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19.09.2018r. otrzymał zawiadomienie datowane na 18.09.2018 od Peter Gyllenhammar AB („PGAB”) dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów. Informacja została przesłana na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 17.09.2018r.

Przed transakcją zakupu PGAB posiadał 952 242 akcje Spółki, które stanowiły 10,58% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 952 242 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,58% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po transakcji zakupu PGAB posiada 1 392 242 akcje Spółki, które stanowią 15,47% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 1 392 242 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,47% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy PGAB nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji  w zależności od sytuacji rynkowej.

Ponadto PGAB informuje, że: (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od PGAB, które posiadałyby akcje Spółki; (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.

załącznik


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

18.09.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2018 Z DNIA 18.09.2018
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18.09.2018r. otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. o treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. poz. 512 z 2018 roku, z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU) niniejszym zawiadamia, że w wyniku zawarcia w dniu 14 września 2018 roku transakcji sprzedaży 450 000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji spółki Krakchemia S.A. (ISIN PLKRKCH00019) w transakcji pakietowej na GPW w Warszawie, po jej rozliczeniu w dniu 18 września br., OFE PZU osiągnął mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w ww. spółce.

Zestawienie ilości akcji i głosów przed zawarciem ww. transakcji oraz po jej zawarciu przedstawia tabela.

 

Liczba posiadanych akcji

Procentowy udział w kapitale

Liczba posiadanych głosów

Procentowy udział w liczbie głosów

Przed zawarciem transakcji

964 779

10,72

964 779

10,72

Po zawarciu transakcji

514 779

5,72

514 779

5,72

 

OFE PZU informuje, że:

 • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki Krakchemia S.A.,
 • nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
 • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

18.09.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2018 Z DNIA 18.09.2018
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18.09.2018r. otrzymał zawiadomienie datowane na 17.09.2018 od Peter Gyllenhammar AB („PGAB”) dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów. Informacja została przesłana na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 14.09.2018r.

Przed transakcją zakupu PGAB posiadał 502 242 akcje Spółki, które stanowiły 5,58% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 502 242 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,58% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po transakcji zakupu PGAB posiada 952 242 akcje Spółki, które stanowią 10,58% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 952 242 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,58% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W perspektywie kolejnych 12 miesięcy PGAB nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji  w zależności od sytuacji rynkowej.

Ponadto PGAB informuje, że: (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od PGAB, które posiadałyby akcje Spółki; (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.

załącznik


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

26.07.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2018 Z DNIA 26.07.2018 r.
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018 roku, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie, ulica E. Wasilewskiego 20, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2696. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem spółki.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

11.07.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 17 Z DNIA 11.07.2018 R.
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA ORAZ ANEKSU DO UMOWY O LIMITU NA GWARANCJE

Zarząd Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 11 lipca 2018 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony do dnia 28 lutego 2019 roku ze stopniowym zmniejszaniem limitu co miesiąc o kwotę 500.000,00 złotych, począwszy od 31 sierpnia 2018 roku, ostatecznie do kwoty kredytu 7 mln złotych.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 11 lipca 2018 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”).
Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit, Alior Bank S.A. udzielił na rzecz Spółki limitu umożliwiającego składanie wielu zleceń udzielenia przez Bank gwarancji bankowych do łącznej kwoty 12.192.350,00 złotych. Okres wykorzystania limitu został ustalony do dnia 28 lutego 2019 roku.
O zawarciu Umowy Kredytowej oraz Umowy o Limit Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 14.06.2017 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

11.07.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2018 Z DNIA 11.07.2018 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY FAKTORINGU ODWROTNEGO

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu
11 lipca 2018 roku podpisany został aneks do umowy faktoringowej nr 1666/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku (dalej: „Umowa”)zawartej z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Na podstawie aneksu, limit faktoringowy udzielony w ramach Umowy został zmniejszony do kwoty 2.000.000,00 złotych.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 63/2017 z dnia 19.12.2017 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

29.06.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2018 Z DNIA 29.06.2018 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku podpisany został aneks do umowy ubezpieczenia z dnia 30 grudnia 2016 roku (dalej: „Umowa”)zawartej z Compagnie Francaise d’Assurance Pour le Commerce Exterieur (dalej: „COFACE”).
Okres obowiązywania Umowy został przedłużony o 24-miesięczny okres trwający do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2016 z dnia 30.12.2016 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

28.06.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018 Z DNIA 28.06.2018
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 25 CZERWCA 2018r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku:

 1. Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących 27,29% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78% ogólnej liczby głosów.
 2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie – posiadał
  968 675 głosów, stanowiących 24,94% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,76% ogólnej liczby głosów.
 3. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Łącznie fundusze - QUERCUS Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, zarządzane przez QUERCUS TFI S.A.) – posiadał
  876 375 głosów, stanowiących 22,56% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,74% ogólnej liczby głosów.
 4. Jerzy Mazgaj – posiadał 677 424 głosów, stanowiących 17,44% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 7,53% ogólnej liczby głosów.
 5. IPOPEMA 2 FIZAN z siedzibą w Warszawie – posiadała 258 037 głosów, stanowiących 6,64% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 2,87% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

25.06.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2018 Z DNIA 25.06.2018 r.
ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ – ODWOŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ORAZ POWOŁANIE DWÓCH NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 25.06.2018 r.

 1. Odwołało z dniem 25.06.2018 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki dwóch jej członków:

Panią Annę Dubiel, która dotychczas pełniła funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Spółki;

Pana Michała Mierzejewskiego,  który dotychczas pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki;  

 1. Powołano z dniem 25.06.2018 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki dwóch jej członków:

Pana Grzegorza Janasa.

Poza przedsiębiorstwem Spółki, Pan Grzegorz Janas obecnie Prezes Zarządu PZU Centrum Operacji S.A. Według oświadczenia Pan Grzegorz Janas nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Janas nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 Pana Władysława Kardasińskiego.

Poza przedsiębiorstwem Spółki, Pan Władysław Kardasiński nie wykonuje innej działalności. Według oświadczenia Pan Władysław Kardasiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Władysław Kardasiński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 Grzegorz Janas

Urodzony w 1974 roku, absolwent Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 Karierę zawodową rozpoczynał w BK-Daewoo Leasing w Lublinie, a następnie był związany z CTL-Laserinstruments w Warszawie. Po odbyciu aplikacji referendarskiej zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego, najpierw w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim, a następnie w Sądzie Rejonowym w Warszawie. W trakcie pracy orzeczniczej oddelegowany do Ministerstwa Skarbu Państwa na stanowisko radcy ministra - szefa Zespołu do spraw Kontroli Procesów Prywatyzacyjnych. Po zakończeniu pracy w administracji państwowej związany z Grupą PGE i Wojskowym TBS Kwatera. Począwszy od maja 2016 roku, związany z Grupą PZU, gdzie pełni funkcje Dyrektora Biura Analiz Inwestycji oraz Prezesa Zarządu PZU Centrum Operacji.

 Członek licznych organizacji społecznych, uczestnik prac legislacyjnych związanych ze zmianami dotyczącymi dostępu do "zawodów prawniczych", ustawy o licencji syndyka, zmian związanych z egzekucją sądową i wykonywaniem zawodu komornika, oraz przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

 Jako prawnik specjalizuje się w prawie korporacyjnym, gospodarczym oraz dotyczącym obrotu nieruchomościami. Autor publikacji związanych z prawem spółek, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Władysław Kardasiński

Jest emerytowanym żołnierzem zawodowym. Posiada wykształcenie średnie, administracyjno-prawne, szkoła oficerska. W latach 2003-2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Alma Market S.A.

 
Podstawa prawna:
§5 pkt. 4) i  5) Rozp. Min. Fin. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

 

 

25.06.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2018 Z DNIA 25.06.2018
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 25.06.2018 R.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 25.06.2018 r. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.531 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 90 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

-              Panią Dorotę Widz-Szwarc,

-              Panią Katarzynę Kosior,

-              Panią Kamilę Kasprzyk."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:

1.          Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 129.232.039,12 złotych;

2.          Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów dochody za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 8.367.159,19 złotych;

3.          Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę
             4.899.530,41 złotych;

4.          Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.324.447,39 złotych;

5.          Nota do sprawozdania finansowego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 2.824.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 31,38%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.824.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.207.197, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 35,64%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.207.197 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Bestrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.824.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 1.060.000 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbosowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Annie Dubiel absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Siedleckiej - Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 w wysokości 8.367.159,19 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Annę Dubiel.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.008.246 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 876.375 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Mierzejewskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.008.246 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 876.375 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Janasa.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Władysława Kardasińskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.884.621 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

1.          Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 7-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

2.          Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

3.          Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

4.          Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.884.621, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 43,16%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.915.946 głosy "za", 968.675 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 Rozp. Min. Fin. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

 

 

22.06.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2018 Z DNIA 22.06.2018
KANDYDATURA PANA GRZEGORZA JANASA DO RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.

Zarząd Krakchemia S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 22.06.2018 r. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA reprezentując akcjonariusza Spółki - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, w związku z punktem porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.06.2018 r. dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki zgłosiło kandydaturę Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem wobec Pana Grzegorza Janasa nie zachodzą przeszkody do kandydowania do Rady Nadzorczej, w szczególności jest on osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 par. 1 i par. 2 KSH, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Janas nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysu zawodowego kandydata.
Załącznik


Podstawa prawna:
Inne regulacje

 

 

 

 

 

13.06.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2018 Z DNIA 13.06.2018 R.
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA ORAZ ZAKOŃCZENIE OKRESU WYKORZYSTANIA LIMITU NA GWARANCJE

Zarząd Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., informuje o zawarciu w dniu 13 czerwca 2018 r. aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank SA („Umowa Kredytowa”). Zgodnie z aneksem okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony do dnia 13 lipca 2018 r.  

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w odniesieniu do umowy z dnia 14 czerwca 2017 r. o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B pomiędzy Spółką a Alior Bank SA z dniem 13 czerwca 2018 r. zakończył się okres wykorzystania limitu.

Spółka prowadzi rozmowy z bankiem na temat przedłużenia powyższych umów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

30.05.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2018 Z DNIA 30.05.2018
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

 

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Powstania Listopadowego 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2018 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, obejmującego w szczególności wyniki: (i) oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz (ii) oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;

8.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017;

8.3. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2017;

8.4. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;

8.5. powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h. Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14), lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.com.pl

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądaniaprzekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.krakchemia.com.pl

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.com.pl najpóźniej do 25 czerwca 2018 r., do godz.9:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1) skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 9 czerwca 2018 r.

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

    na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia są akcjonariuszami Spółki,

    w okresie po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia a do dnia 11 czerwca 2018 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 
KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W dniach 20,21 22 czerwca 2018 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14), w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14) lub na stronie internetowej spółki: www.krakchemia.com.pl

11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.krakchemia.com.pl

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

 

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią _____________.”

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ________________”:

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 129 232 039,12 złotych;

2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów dochody za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 8 367 159,19 złotych;

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
o kwotę 4 899 530,41 złotych;

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 324 447,39 złotych;

5. Noty do sprawozdania finansowego.”

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.”

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku .”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Bestrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku.”

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbosowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Annie Dubiel absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Siedleckiej - Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Uchwał nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2017 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 w wysokości 8 367 159,19 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.”

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej P. ________.”

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej P. ________.”

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: ________________.”

 

V. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i ogólnej liczbie głosów z akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 złotych i jest podzielony na 9.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki. Ogólna liczba głosów z akcji Spółki wynosi 9.000.000.
 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

 

 

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

 

24.05.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2018 Z DNIA 24.05.2018 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 24 maja 2018 roku podpisany został aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 stycznia 2014 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”).

Okres wykorzystania kredytu w wysokości 5.000.000,00 złotych zgodnie z umową z Bankiem przedłużono do dnia 28 lutego 2019 roku ze stopniowym zmniejszaniem limitu co miesiąc o kwotę 500.000,00 złotych, począwszy od czerwca 2018 roku, ostatecznie do kwoty kredytu 500.000,00 złotych.

Aneks został zawarty z obowiązkiem ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia w postaci poddania się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy KPC.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

O zawarciu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 16.01.2014 roku, a o zmianach w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 14.01.2016 roku, w raporcie bieżącym nr 28/2016 z dnia 29.09.2016 roku, w raporcie bieżącym nr 15/2017 z dnia 25.04.2017 roku, w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 30.06.2017 roku, w raporcie bieżącym nr 35/2017 z dnia 28.07.2017 roku oraz w raporcie bieżącym nr 56/2017 z dnia 30.10.2017 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

 

 

30.04.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2018 Z DNIA 30.04.2018
ZMIANA ADRESU KRAKCHEMIA SA

Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że od dnia 30 kwietnia 2018 r. włącznie ulega zmianie adres siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby Spółki jest następujący: ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

 

30.03.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2018 Z DNIA 30.03.2018
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU ROCZNEGO

Zarząd Krakchemia S.A. ("Spółka") informuje, że w wyniku omyłki opublikował błędny plik Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017. W związku z powyższym Spółka przekazuje poprawny plik.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017.pdf        

Podstawa prawna:
Art.56 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

15.03.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2018 Z DNIA 15.03.2018
ZAWARCIE UMOWY O LINIĘ WIELOCELOWĄ WRAZ Z DOKUMENTAMI ZABEZPIECZENIA ORAZ ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGU ODWROTNEGO

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 marca 2018 r. została podpisana umowa linii wielocelowej nr S/50/01/2018/1115/LW („Umowa”) pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Ochrony Środowiska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”) jako kredytodawcą, której przedmiotem jest przyznanie Spółce limitu kredytowego, w ramach którego Bank zobowiązał się do udzielania, na wniosek Spółki produktów kredytowych do kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych, przy czym Spółka będzie uprawniona do skorzystania z powyższego limitu w następujący sposób:

        1. w zakresie kwoty nie wyższej niż 5.000.000,00 złotych – na kredyt odnawialny w rachunku bieżącym;
        2. w zakresie kwoty nie wyższej niż 5.000.000,00 złotych – na kredyt obrotowy w rachunku kredytowym odnawialny.  

Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 15 marca 2019 roku.

Przeznaczenie kredytu to finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.

Zabezpieczenie kredytu stanowią standardowe instrumenty zabezpieczenia, w tym m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw finansowy i rejestrowy na aktywach i prawach należących do Spółki, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w PLN (WIBOR 3M), powiększonej o marżę Banku.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu 15 marca 2018 został zawarty aneks do  umowy o linię faktoringu odwrotnego nr S/22/06/2016/1115/K/FAK z dnia 6 lipca 2016 roku, zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem, na mocy którego okres obowiązywania opisanej powyżej umowy o linię faktoringu odwrotnego został skrócony do dnia 15 marca 2018 roku. O zawarciu opisanej powyżej umowy o linię faktoringu odwrotnego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku oraz raporcie bieżącym nr 1/2017  dnia 24 stycznia 2017.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

 

 

 

1.03.2018

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2018 Z DNIA 1.03.2018
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM

Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku Spółka otrzymała aneks z dnia 28 lutego 2018 roku do umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym zawartej w dniu 28 lutego 2017 roku („Umowa”) z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 28.02.2017 r., wydłużający okres dostępności limitu do dnia 27.02.2019 r.

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

 

 

1.02.2018
RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2018 Z DNIA 1.02.2018
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH TESTÓW NA UTRATĘ WARTOŚCI

 Zarząd Krakchemia SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 lutego 2018 r. przeprowadził testy na utratę wartości przejętej firmy Maximex Sp. z o.o. Spółka Maximex Sp. z o.o. była objęta akwizycją Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 7 sierpnia 2007 r., a następnie uległa połączeniu ze Spółką. 

Konieczność kontrolowania wartości firmy w czasie wynika z MSR 36. Test na utratę wartości został skonstruowany w oparciu o obroty ilościowe materiałem będącym podstawą działalności firmy tj. granulatem tworzyw sztucznych. Na skutek spadku obrotu ilościowego granulatów tworzyw sztucznych  w Spółce w 2017 roku poniżej wartości progowej określonej w teście na utratę wartości, powstała konieczność korekty wartości goodwill wynoszącej  9.074.tys. o 32,76% tj. proporcjonalnie do spadku obrotu ilościowego w stosunku do wartości progowej.

W wyniku wykonanego testu dokonano odpisu aktualizacyjnego o wartości -2.973 tys. złotych.

Wpływ wartości odpisu na wynik Spółki za rok obrotowy 2017 nie został jeszcze ustalony.

Przedstawiona powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może podlegać korektom. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 

 

 

30.01.2018
RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2018 Z DNIA 30.01.2018
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2018 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku: 

  I. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 

     1. za I kwartał 2018 roku – 29.05.2018 (wtorek)
     2. za III kwartał 2018 roku – 29.11.2018 (czwartek)  

 II. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku – 28.09.2018 (piątek)  

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2017 rok – 30.03.2018 (piątek) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2018 roku zgodnie z zapisami § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133). 

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

 

 

23.01.2018
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2018 Z DNIA 23.01.2018
ISTOTNA ZMIANA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW

Zarząd Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o wystąpieniu istotnej zmiany w zakresie przychodów Spółki w porównaniu z ostatnim rocznym raportem za 2016 r. Spadek przychodów w 2017 r. w porównaniu z przychodami w wysokości  447 045 tys. złotych w 2016 r. wynosi około 38 % i wynika głównie ze spadku ilościowej sprzedaży Granulatów Tworzyw Sztucznych ze względu na wygaśnięcie umowy  z Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

Spadek przychodów wpłynie negatywnie na wynik finansowy Spółki za 2017 r., jednak nie oszacowano jeszcze poziomu wyniku finansowego Spółki.


 Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR