Krakchemia S.A

 

30.04.2019
RAPORT OKRESOWY
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2018r

Pismo Prezesa Zarządu w formacie pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok w formacie pdf

Sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za 2018 rok w formacie pdf
Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
- informację zarządu dotyczącą firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez KRAKCHEMIA S.A. w formacie pdf

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 rok w formacie pdf

Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności

Oświadczenia Rady Nadzorczej

 

 

 

29.11.2018
RAPORT OKRESOWY
ZA III KWARTAŁ 2018r

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 w formacie pdf

Informacja dodatkowa za III kwartał 2018 w formacie pdf

 

 

 

 

 

28.09.2018
RAPORT OKRESOWY
ZA I PÓŁROCZE 2018

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku w formacie pdf

Półroczne sprawozdanie z działalności KRAKCHEMIA S.A. za I półrocze 2018 roku w formacie pdf

Sprawozdanie zawiera również:
- oświadczenie zarządu dotyczące sporządzonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności KRAKCHEMIA S.A.
- oświadczenie zarządu dotyczące firmy audytorskiej oraz biegłych rewidentów


Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018

 

 

 

 

29.05.2018
RAPORT OKRESOWY
ZA I KWARTAŁ 2018

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 w formacie pdf

Informacja dodatkowa za I kwartał 2018 w formacie pdf