Krakchemia S.A

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez KRAKCHEMIA S.A. w 2021r w formacie pdf

(zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007r. Zarząd Krakchemia S.A. przedstawia Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Krakchemia S.A. Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do Raportu Rocznego Krakchemia S.A.)

Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego KRAKCHEMIA S.A.  i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2021 rok

Powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.


1. Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Barbara Mazgaj - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Władysław Kardasiński

4. Maciej Matusiak

nie posiada osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązań z żadnym, określonym akcjonariuszem Krakchemia S.A.

5. Wojciech Mazgaj

6. dr Olga Lipińska –Długosz

nie posiada osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązań z żadnym, określonym akcjonariuszem Krakchemia S.A. 

Polityka Różnorodności.

 Spółka informuje, że nie opracowała formalnego dokumentu zawierającego opis stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwzględnieniem takich elementów polityki różnorodności jak: płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe. Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości, Spółka przyjmuje, że wszyscy mają prawo do równego traktowania oraz, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zasadę tą Spółka stosuje w procesach rekrutacyjnych. 

W odniesieniu do członków władz Spółki, wyboru osób pełniących funkcje członków zarządu i rady nadzorczej dokonują odpowiednio akcjonariusze oraz rada nadzorcza, kierując się decyzjami właścicielskimi, korporacyjnymi oraz zasadami fachowości.

W odniesieniu do kluczowych menedżerów, Spółka podejmując decyzje o nawiązaniu współpracy z kandydatami, kieruje się doświadczeniem zawodowym, stażem pracy w zawodzie, posiadanym wykształceniem stosownie do zakresu powierzanych zadań. Spółka zatrudnia zarówno kobiety, jak i mężczyzn w różnym przedziale wiekowym, biorąc pod uwagę ocenę spełnienia przez kandydatów kryteriów merytorycznych. 

Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu Spółki określa Regulamin Organizacyjny obowiązujący w Spółce. W chwili obecnej w skład zarządu Spółki wchodzi dwóch członków:

  1. Prezes Zarządu na stanowisku Dyrektor Zarządzający oraz
  2. Wiceprezes Zarządu  na stanowisku Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych.

 Zgodnie z wewnętrznym podziałem odpowiedzialności określonym w Regulaminie Organizacyjnym:

 Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Zarządzającemu podlega bezpośrednio i odpowiada za:

- Pion Handlowy wraz z działami branżowymi i ich strukturami organizacyjnymi,

- Pion Finansowy wraz z wydzielonymi działami: księgowym, finansowym oraz kadr i płac
  wraz z ich strukturami organizacyjnymi,

 Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Zarządzającemu ds. Operacyjnych  podlega bezpośrednio i odpowiada za:

- Pion Operacyjny wraz z wydzielonymi działami: logistycznym i administracyjno-technicznym wraz z ich strukturami organizacyjnymi.  

Stosownie do I.Z.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 5 pkt 2.5. Statutu KRAKCHEMIA S.A., wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.  Stosownie zaś do pkt 2.4 lit. g) Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym, przez zmianę rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Zgodnie z postanowieniami pkt 4.1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz pkt 2. Regulaminu Komitetu Audytu, Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej Spółki rekomendacje dotyczące wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję rewidenta zewnętrznego. 

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie KRAKCHEMIA S.A.
w okresie ostatnich dwóch lat

     

Stan na dzień

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

31.12.2021

0

2

31.12.2020

0

2

31.12.2019

0

2

     
     
     
     

Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. w okresie ostatnich dwóch lat

     

Stan na dzień

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

7.06.2022

2

4

31.12.2021

1

4

31.12.2020

1

4

31.12.2019

1

4

     

Krakchemia Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk