Krakchemia S.A

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy – uczestników WZA

Administrator danych

Administratorem danych jest:

KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Powstania Listopadowego 14,  30-298 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000217348, REGON: 357220430, NIP: 9451923562, kapitał zakładowy 9,000,000 zł, w całości opłacony,

Źródło danych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa

Dane kontaktowe

IOD@krakchemia.pl lub pisemnie na następujący adres:  Krakchemia S.A. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków (z dopiskiem „IOD”)

administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email IOD@krakchemia.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 399, art. 400, art. 407, art. 421 KSH):

  • Zapewnienia uczestnictwa uprawnionych akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Administratora danych Osobowych 
  • Wyłożenia listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki
  • Tworzenia listy obecności i wykonywania praw z głosu

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu/celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione na podstawie art. 407 i 421 KSH pozostałym akcjonariuszom Administratora Danych

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa