Krakchemia S.A

 

5.10.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2020 Z DNIA 5.10.2020 R.
OTRZYMANIE POSTANOWIENIA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE O WSTRZYMANIU WYKONANIA ZASKARŻONEJ DECYZJI

 Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje, że w dniu 5 października 2020 r. Spółka otrzymała postanowienie z dnia 25 września 2020 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie („WSA”) o wstrzymaniu wykonania decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 18/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. oraz nr 34/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. Po rozpatrzenia wniosku Spółki, WSA postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

 Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 


 

 1.10.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2020 Z DNIA 1.10.2020 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 1.10.2020 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 30.09.2020 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 15.04.2021 r.

Zmianie uległy również kwoty kredytu w rachunku bieżącym oraz okresy wykorzystania kredytu: (i) 3 090 tys. PLN w okresie od dnia 1.10.2020 r. do dnia 30.12.2020 r.; (ii) 2 690 tys. PLN w okresie o dnia 31.12.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.; (iii) 2 390 tys. PLN w okresie od dnia 1.04.2021 r. do dnia 15.04.2021 r.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 29.06 2020 r. w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 31 .03 2020 r., raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 25.09.2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 26.07.2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 


 

 10.09.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2020 Z DNIA 10.09.2020 R.
ODDALENIE SKARG ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEZ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE

 Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka"), w nawiązaniu do dwóch decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 27/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. i nr 6/2020 z dnia 24 marca 2020 r. oraz nr 28/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. i nr 7/2020 z dnia 24 marca 2020 r., informuje że w dniu 10 września 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie („WSA”) oddalił skargi Spółki od wymienionych decyzji.

Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z wyrokami WSA. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wykonalność decyzji została wstrzymana na mocy postanowień z dnia 16 czerwca 2020 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

 2.09.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2020 Z DNIA 2.09.2020 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 2 września 2020 roku otrzymał Umowę Tradeliner będącą kontynuacja umowy ubezpieczenia z dnia 30 grudnia 2016 roku (dalej: „Umowa”) zawartej z Compagnie Francaise d’Assurance Pour le Commerce Exterieur (dalej: „COFACE”). Umowa tradeliner obowiązuje od 1.07.2020 roku do 30.06.2022 roku, na  jej podstawie Spółka otrzymała ochronę ubezpieczeniową obejmującą ryzyko braku zapłaty należności z tytułu dostaw zrealizowanych w okresie umowy. Zmianie uległy warunki ochrony i sposób uzyskiwania ubezpieczenia.
O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2016 z dnia 30.12.2016 roku oraz raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 29.06.2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 


 

 14.07.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2020 Z DNIA 14.07.2020 r.
UTRZYMANIE W MOCY DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 R. 

 Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie "Spółka", w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu w dniu 27 grudnia 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2019 r. o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2015 r., informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2020 r., w którym ww. decyzja organu pierwszej instancji została utrzymana w mocy. Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu drugiej instancji. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka informuje, że ww. decyzja organu drugiej instancji jest wykonalna.

 Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 


 

 10.07.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2020 Z DNIA 10.07.2020 r.
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2020 roku, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2021 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ulica Wiśniowa 40 lok.5, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 


 

 1.07.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2020 Z DNIA 1.07.2020 R.
OTRZYMANIE DWÓCH POSTANOWIEŃ WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE O WSTRZYMANIU WYKONANIA ZASKARŻONYCH DECYZJI

 Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. Spółka otrzymała dwa postanowienia z dnia 16 czerwca 2020 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie („WSA”) o wstrzymaniu wykonania dwóch decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 27/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. i nr 6/2020 z dnia 24 marca 2020 r. oraz nr 28/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. i nr 7/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Po rozpatrzenia wniosków Spółki, WSA postanowił wstrzymać wykonanie obu zaskarżonych decyzji.

 Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

  30.06.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2020 Z DNIA 30.06.2020
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku:

 1. Jerzy Mazgaj – posiadał 2 962 386 głosów, stanowiących 66,38% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 32,92% ogólnej liczby głosów.
 2. Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących 23,75% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78% ogólnej liczby głosów.
 3. IPOPEMA 2 FIZ Aktywów z siedzibą w Warszawie – posiadała 258 037 głosów, stanowiących 5,78% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 2,87% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 


 

 30.06.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2020 Z DNIA 25.06.2018 r.
ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ – ODWOŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ORAZ POWOŁANIE DWÓCH NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30.06.2020 r.

 1. Odwołało z dniem 30.06.2020 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki dwóch jej członków:

Pana Wacława Andruszko, który dotychczas pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki;

Pana Marka Hajbosa,  który dotychczas pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki;  

 1. Powołano z dniem 30.06.2020 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki dwóch jej członków:

Pana Andrzeja Szumańskiego

Poza przedsiębiorstwem Spółki, Pan Andrzej Szumański obecnie jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Według oświadczenia Pan Andrzej Szumański nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Szumański nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 Pana Macieja Matusiaka

Poza przedsiębiorstwem Spółki, Pan Maciej Matusiak obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: MLP Group S.A., BBI Development S.A., ZPC Otmuchów S.A., Atende S.A., Drop S.A., Best S.A. oraz Libet S.A. Według oświadczenia Pan Maciej Matusiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Matusiak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Andrzej Szumański

 1. Prof. dr hab. Andrzej Szumański jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, gdzie od roku 2005 pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego, a od roku 2017 – funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1998 (studia prawnicze 1976-1980, magisterium - 1980, doktorat - 1987, habilitacja - 1994  - wszystko na Uniwersytecie Jagiellońskim). Jest ponadto adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie od 1996r. Od roku 1998 jest też związany z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna w Warszawie, w której w latach 2000-2005 był lokalnym partnerem a obecnie pozostaje jej konsultantem, zaś od roku 2018 nie na zasadzie wyłączności. W roku 1983 zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.
 2. Prof. Andrzej Szumański był jednym z trzech autorów projektu ustawy z 15.IX.2000 – Kodeks Spółek Handlowych, a także autorem ustawy z 10.IX.1999 o umowach offsetowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999r. oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego. Uczestniczył w latach 2006-2010 - jako ekspert polskiej delegacji z Ministerstwa Gospodarki - w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) nad przygotowaniem UNCITRAL Arbitration Rules 2010 w ramach Working Group II - Arbitration and Conciliation, zaś w latach 2010-2013 uczestniczył w pracach tejże Grupy przygotowującej Zasady Transparencji  w Arbitrażu Inwestycyjnym a w latach 2014-205 - w przygotowaniu nowej wersji UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings. Obecnie uczestniczy w przygotowaniu projektu polskiej ustawy o programach akcjonariatu pracowniczego, nawiązujących do znanych z USA Employees Stock Ownership Plans.

  3. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 1.01.2015r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Od roku 2007 pełni funkcję prezesa Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest wiceprzewodniczącym Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich od roku 2004, a także był sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. przez dwie kadencje. W roku 2007 został wpisany na listę arbitrów the Vienna International Arbitral Centre (VIAC), zaś w roku 2018 został członkiem Rady Arbitrażowej Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (Deutsche Institiut fuer Schiedsgrichtsbarkeit - DIS) w Kolonii. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Jest także prezesem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie od roku 2002, członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego od roku 2004, zaś od roku 2018 wiceprezesem tego Stowarzyszenia. W latach 2003-2018 był przewodniczącym Rady Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, zaś w latach 2004-2009 był prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Od roku 2004 pozostaje członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2008-2010 pełnił funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od roku 2009 pozostaje członkiem Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

  4. Od roku 1990 prof. Andrzej Szumański zajmuje się intensywnie działalnością doradczą jako prawnik i adwokat.

  5. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach (2001-2002), Prądnickiego Centrum Inwestycyjnego SA z siedzibą w Krakowie (1999-2003), Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (2006-2010) oraz spółek publicznych: Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), NFI Empik Fashion & Media S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (2010-2014), Integer S.A. z siedzibą w Krakowie (2015-2017) zaś nieprzerwanie od roku 1995 zasiada w Radzie Nadzorczej Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy. Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku, zaś od roku 2017 członkiem Rady Nadzorczej Polskich Kolei Linowych S.A. z siedzibą w Zakopanym.

  6. W latach 1990-2012 był wspólnikiem Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będącego firmą doradztwa gospodarczego, zaś w latach 1990-2011 był jej dyrektorem.


Maciej Matusiak

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA (CFA Institute, USA, 2002). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, rachunkowości i doradztwa inwestycyjnego.

 W latach 1995-1996 pracował w Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA w Wydziale Inwestycji Kapitałowych jako dealer papierów wartościowych i analityk finansowy; w latach 1996-1998 w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP jako analityk finansowy. Od 1998 do 2002 roku pracował w Grupie Commercial Union w Wydziale Inwestycji Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, następnie w Commercial Union Investment Management (Polska) SA. W przeszłości wielokrotnie pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych takich spółek jak LPP S.A., Grupa KĘTY S.A., VRG S.A. i wielu innych. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: MLP Group S.A., BBI Development S.A., ZPC Otmuchów S.A., Atende S.A., Drop S.A., Best S.A. oraz Libet S.A.

 
Podstawa prawna:
§5 pkt. 4) i  5) Rozp. Min. Fin. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 


 

 30.06.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2020 Z DNIA 30.06.2020
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30.06.2020 R.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30.06.2020 r. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Panią Katarzynę Ishikawę.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.204.516, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,72%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.204.516 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewnienie elektronicznego systemu liczenia głosów.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.204.516, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,72%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.204.516 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                           

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.204.516, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,72%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.204.516 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.      

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzą:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 72.905.295,84 złotych;
 2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 13.008.788,59 złotych;
 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 12.536.095,39 złotych;
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.353.799,29 złotych;
 5. Noty do sprawozdania finansowego.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                      

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.        

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w wysokości 13.008.788,59 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.            

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.402.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 37,81%

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.402.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Adachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 21 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.402.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 37,81%

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.402.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.       

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 21 marca 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.           

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 1.500.167, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 16,67%

Za przyjęciem uchwały oddano: 1.500.167 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.        

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.        

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.     

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Wacławowi Andruszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 25 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".                

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.            

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 25 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Siedleckiej Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 25 czerwca 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.              

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Frydrychowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 25 czerwca 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Hajbosa.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.           

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Wacława Andruszko.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Szumańskiego.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Matusiaka.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.      

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia S.A., która stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.423 głosy "za", 182.130  głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.      

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia o zaprzestaniu stosowania dla celów sprawozdań finansowych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprawozdania finansowe Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. będą sporządzane zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

 


 

 29.06.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2020 Z DNIA 29.06.2020 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 29.06.2020 r. został podpisany z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 30.09.2020 r.

Zmianie uległy również kwota kredytu w rachunku bieżącym oraz okres wykorzystania kredytu: 3 350 tys. PLN w okresie od dnia 30.06.2020 r. do dnia 29.09.2020 r.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 31 .03 2020 r., raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 25.09.2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 26.07.2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 


 

  2.06.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2020 Z DNIA 2.06.2020 R.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAKCHEMIA S.A.

 Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Powstania Listopadowego 14.

 Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

 Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

 Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.krakchemia.com.pl.

 Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 


 

  27.04.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2020 Z DNIA 27.04.2020 R.
 WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2019 ROK

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku:

 1. a) Przychody netto ze sprzedaży – 182 408 tys. zł
 2. b) Strata operacyjna – 10 697 tys. zł
 3. c) Strata netto – 13 009 tys. Zł

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Spółka zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów  utworzyła odpisy aktualizacyjne aktywów trwałych  w wysokości 2 920 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych), które mają wpływ na wynik finansowy.

Zarząd Krakchemia SA informuje również, że w dniu 30 marca 2020 r. przeprowadził testy na utratę wartości przejętej firmy Maximex Sp. z o.o. Spółka Maximex Sp. z o.o. była objęta akwizycją Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 7 sierpnia 2007 r., a następnie uległa połączeniu ze Spółką. Konieczność kontrolowania wartości firmy w czasie wynika z MSR 36. Test na utratę wartości został skonstruowany w oparciu o obroty ilościowe materiałem będącym podstawą działalności firmy tj. granulatem tworzyw sztucznych. Na skutek spadku obrotu ilościowego granulatów tworzyw sztucznych  w Spółce w 2019 roku poniżej wartości progowej określonej w teście na utratę wartości, powstała konieczność korekty wartości goodwill wynoszącej 4 862 tys. o 9% tj. proporcjonalnie do spadku obrotu ilościowego w stosunku do wartości progowej. W wyniku wykonanego testu dokonano odpisu aktualizacyjnego o wartości 843 tys. złotych.

Zmiana wyników Spółki spowodowana jest przede wszystkim decyzją o  rozwiązaniu aktywa z tytułu podatku dochodowego za lata 2017, 2018 oraz połowę roku 2019 w łącznej kwocie 3 465 tyś. co wpłynęło na pogorszenie się wyniku finansowego Spółki za rok 2019, choć w żadnym stopniu nie jest związane z bieżącą sytuacją finansową. Ze względu na analizę zdarzeń  po dniu bilansowym Spółka  podchodzi ostrożnościowo do tworzenia aktywa z tego tytułu mając świadomość, że w przypadku realizacji bardzo optymistycznych scenariuszy będzie mogła nadal skorzystać z przedmiotowych zwolnień. Zmiana swojego dotychczasowego stanowiska oparta jest na rosnącej niepewności  co do rozwoju gospodarki światowej spowodowaną dynamicznym rozwojem epidemii Covid-19.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:

- są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;

- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;

- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym (czyli 29 kwietnia 2020 r.) i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 


 

  31.03.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2020 Z DNIA 31.03.2020 R.
 WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2019 ROK

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku:

 1. a) Przychody netto ze sprzedaży – 183 270 tys. zł
 2. b) Strata operacyjna – 9 301 tys. zł
 3. c) Strata netto – 8 189 tys. zł

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Spółka zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów  utworzyła odpisy aktualizacyjne aktywów trwałych i aktywów finansowych w wysokości 1 883 tys. zł (słownie: milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), które mają wpływ na wynik finansowy.

Zarząd Krakchemia SA informuje również, że w dniu 30 marca 2020 r. przeprowadził testy na utratę wartości przejętej firmy Maximex Sp. z o.o. Spółka Maximex Sp. z o.o. była objęta akwizycją Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 7 sierpnia 2007 r., a następnie uległa połączeniu ze Spółką. Konieczność kontrolowania wartości firmy w czasie wynika z MSR 36. Test na utratę wartości został skonstruowany w oparciu o obroty ilościowe materiałem będącym podstawą działalności firmy tj. granulatem tworzyw sztucznych. Na skutek spadku obrotu ilościowego granulatów tworzyw sztucznych  w Spółce w 2019 roku poniżej wartości progowej określonej w teście na utratę wartości, powstała konieczność korekty wartości goodwill wynoszącej 4 862 tys. o 9% tj. proporcjonalnie do spadku obrotu ilościowego w stosunku do wartości progowej. W wyniku wykonanego testu dokonano odpisu aktualizacyjnego o wartości 843 tys. złotych.

Przedstawione powyżej wartości odpisów w łącznej kwocie 2 726 tys. zł mają charakter szacunkowy i mogą podlegać korektom. Ostateczne wartości odpisów zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:

- są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;

- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;

- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym (czyli 30 kwietnia 2020 r.) i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 


 

  31.03.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2020 Z DNIA 31.03.2020 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 31.03.2020 r. został podpisany z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 30.06.2020 r.

Zmianie uległy również kwoty kredytu w rachunku bieżącym oraz okresy wykorzystania kredytu: (i) 3 470 tys. PLN w okresie od dnia 31.03.2020 r. do dnia 29.04.2020 r.; (ii) 3 430 tys. PLN w okresie o dnia 30.04.2020 r. do dnia 28.05.2020 r.; (iii) 3 390 tys. PLN w okresie od dnia 29.05.2020 r. do dnia 29.06.2020 r.

Razem z aneksem do Umowy została również zawarta umowa zastawów finansowych na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zawartych z Bankiem.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 25.09.2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 26.07.2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 


 

 24.03.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2020 Z DNIA 24.03.2020 R.
UTRZYMANIE W MOCY DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 3 LIPCA 2019 R. 

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu w dniu 17 lipca 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres styczeń - listopad 2014 r. w wyniku którego do dopłaty przypada kwota główna 15.791 tys. PLN wraz z odsetkami, informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 9 marca 2020 r., w którym ww. decyzja organu pierwszej instancji została utrzymana w mocy. Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu drugiej instancji. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka informuje, że ww. decyzja organu drugiej instancji jest wykonalna.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

 24.03.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2020 Z DNIA 24.03.2020 R.
UTRZYMANIE W MOCY DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R. 

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 1 lipca 2019 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu w dniu 1 lipca 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od marca 2013 r. do listopada 2013 r., w wyniku którego do dopłaty przypada kwota 16.314 tys. PLN wraz z odsetkami, informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 9 marca 2020 r., w którym ww. decyzja organu pierwszej instancji została utrzymana w mocy. Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu drugiej instancji. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka informuje, że ww. decyzja organu drugiej instancji jest wykonalna.  

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

 06.03.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2020 Z DNIA 06.03.2020 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 06.03.2020 r. otrzymał informację o  podpisaniu w dniu 27.02.2020 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”). Saldo kredytu na dzień 27 lutego 2020 roku wynosi 5 753 592,51 PLN. Zgodnie z aneksem zmianie ulega dzień ostatecznej spłaty kredytu na 31 grudnia 2020 roku. Spłata kapitału kredytu  nastąpi w jedenastu miesięcznych ratach, począwszy od dnia 29 lutego 2020 r. w kwocie po 60 tys. PLN miesięcznie. Ostatnia rata będzie miała charakter wyrównujący.
O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 26.09.2019roku, w raporcie bieżącym 30/2019 z dnia 29.07.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 roku, raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR 

 


 

 20.02.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2020 Z DNIA 20.02.2020 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 20.02.2020 r. otrzymał informację o  podpisaniu w dniu 13.02.2020 roku aneksu do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit, kwota limitu uległa zmianie, obecnie wynosi ona 590.268 PLN, natomiast dzień ostatecznej spłaty został ustalony na dzień 28.02.2021 roku.

O wcześniejszych zmianach Umowy o Limit Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 26.09.2019 roku, raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 29.07.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku.

Pozostałe warunki Umowy o limit pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 


 

 29.01.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2020 Z DNIA 29.01.2020
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: 

 1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 
 2. za I kwartał 2020 roku – 28.05.2020 (czwartek)
 3. za III kwartał 2020 roku – 26.11.2020 (czwartek)  
 4. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku – 30.09.2020 (środa)  

Termin przekazania raportu rocznego za 2019 rok – 29.04.2020 (środa) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2020 roku zgodnie z zapisami § 79 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 


 

  7.01.2020

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2020 Z DNIA 7.01.2020
INFORMACJA O ROZWIĄZANIU UMOWY ANIMATORA EMITENTA

Zarząd Krakchemia S.A. ("Spółka") informuje, że umowa o świadczenie usług animatora emitenta zawarta z Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie uległa rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR

 


 

 7.01.2020

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2020 Z DNIA 7.01.2020
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2019

Zarząd Krakchemia S.A. ("Spółka") niniejszym dokonuje korekty treści raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 28.11.2019 roku. Korekta zawiera uzupełnienie skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 roku o wybrane dane finansowe, tj. w sprawozdaniu z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Spółka dodała  dane finansowe za bieżący kwartał ( III kwartał 2019) oraz za analogiczny okres roku poprzedniego; w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym Spółka ujęła  dane narastająco za pełne kwartały 2018 roku analogicznie do roku 2019; w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wystąpiła omyłka pisarska w nagłówku odnośnie trwania okresów za które przedstawione zostały dane finansowe.

W Informacji dodatkowej do raportu w punktach 11 oraz 20 Spółka poprawiła nieprawidłowe stwierdzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu uzupełniona treść raportu okresowego za III kwartał 2019 roku:

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019

Informacja dodatkowa za III kwartał 2019

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych