Krakchemia S.A

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 25.06.2019 R.

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

-              Pana Włodzimierza Oprzędka,

-              Panią Katarzynę Rzadek,

-              Pana Sebastiana Dulewicza.”

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.                            

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzą:

  1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 104.501.888,63 złotych;
  2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 12.860.753,46 złotych;
  3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 446.683,39 złotych;
  4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.888.154,50 złote;
  5. Noty do sprawozdania finansowego.”

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.”

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Siedleckiej-Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Annie Dubiel absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 25 czerwca 2018 roku.”

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                               

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 25 czerwca 2018 roku.”

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 21 września 2018 roku.”

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Frydrychowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 26 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto osiągnięta w roku obrotowym 2018 w wysokości 12.860.753,46 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.”

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 5 (słownie: pięć) osób.”

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Mazgaja.”

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj.”

UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Władysława Kardasińskiego.”

UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Hajbosa.”

UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wacława Andruszkę.”

UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 7-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,
  2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,
  3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,
  4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.”

UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić § 3 statutu Spółki w następujący sposób:

(i)           w § 3 statutu Spółki, po punkcie 65) zamienić kropkę na przecinek i dodać nowe dalsze punkty o numerach 66) do 71) następującej treści:

„66)     46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

67)       46.71 - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

68)       46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,

69)       46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

70)       46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,

71)       47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.”-

(ii)          całą treść § 3 statutu (po uwzględnieniu powyższej zmiany) oznaczyć jako ustęp 1 oraz dodać nowy ustęp 2 o następującej treści:

„2.          Działalność, której prowadzenie jest reglamentowane, w szczególności dla której wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji lub spełnieniu innych wymogów prawnych niezbędnych dla jej podjęcia.”-

UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.”